Genesis 5

Miŋʼa Adam Utupan Bawaʼa Noa

Adam tafan rusan yaŋiŋgan biŋaŋgan ibiani.

Miŋʼa gubuʼ Anutu tipa garam gar da Araŋan itip ribaraŋan isaŋʼ Ruŋgan maraganuŋgan.
Gubuʼ tipa ribaraŋan da itip garam da sagat da ifinti da ifariŋʼ ibi “garam gar.”

Gubuʼ Adam mpada udzufan basaŋʼa 130, da irim narun marub isaŋʼ ruŋgan maraganuŋgan, da ifariŋʼ araŋan biŋaŋgan Set. Gubuʼ Set waʼa sib, da Adam itip impa udzuf 800 da irim narun rusan marub da finam fain. Mpruʼa Adam udzufan mpada marataʼ rutin da isaŋʼ 930 da araŋan imamp.

Gubuʼ Set mpada udzufan basaŋʼa 105, da araŋan irim naruŋgan Inos. Da gubuʼ Inos waʼa sib, da Set itip impai udzuf 807 da irim narun rusan marub da finam fain. Mpruʼa Set udzufan mpada marataʼ rutin da isaŋʼ 912 da araŋan imamp.

Gubuʼ Inos mpada udzufan basaŋʼa 90, da irim naruŋgan Kenan. 10 Da gubuʼ Kenan waʼa sib, da Inos itip impai udzuf 815 da irim narun rusan marub da finam fain. 11 Mpruʼa Inos udzufan mpada marataʼ rutin da isaŋʼ 905 da araŋan imamp.

12 Gubuʼ Kenan mpada udzufan basaŋʼa 70, da irim naruŋgan Mahalalel. 13 Da gubuʼ Mahalalel waʼa sib, da Kenan itip impai udzuf 840, da irim narun rusan marub da finam fain. 14 Da mpruʼa Kenan udzufan mpada marataʼ da isaŋʼ 910 da araŋan imamp.

15 Gubuʼ Mahalalel mpada udzufan basaŋʼa 65, da irim naruŋgan Jaret. 16 Gubuʼ Jaret waʼa sib, da Mahalalel itip impai udzuf 830, da irim narun rusan marub da finam fain. 17 Da mpruʼa Mahalalel udzufan mpada marataʼ rutin da isaŋʼ 895 da araŋan imamp.

18 Gubuʼ Jaret mpada udzufan basaŋʼa 162, da araŋan irim naruŋgan Inok. 19 Gubuʼ Inok waʼa sib, da Jaret itip impai udzuf 800, da irim narun rusan marub da finam fain. 20 Mpruʼa Jaret udzufan mpada marataʼ rutin da isaŋʼ 962, da araŋan imamp.

21 Gubuʼ Inok mpada udzufan basaŋʼa 65, da araŋan irim Metusela. 22 Gubuʼ Metusela waʼa sib, da Inok itsuwir Anutu i sanaban isaŋʼ udzuf 300, da irim narun rusan marub da finam fain. 23 Da mpruʼa araŋan udzufan mpada marataʼ rutin da isaŋʼ 365. 24 Inok itsuwir Anutu i sanaban isaŋʼ gubuʼ gan santan, da watip itsaŋa araŋan u, i Anutu iyu araŋan.

25 Gubuʼ Metusela mpada udzufan basaŋʼa 187, da araŋan irim naruŋgan Lamek. 26 Gubuʼ Lamek waʼa sib, da Metusela itip impai udzuf 782, da irim narun rusan marub da finam fain. 27 Mpruʼa Metusela udzufan mpada marataʼ rutin da isaŋʼ 969, da araŋan imamp.

28 Gubuʼ Lamek mpada udzufan basaŋʼa 182, da irim naruŋgan marub maŋan. 29 Da ifariŋʼ i biŋaŋgan Noa (waiŋgan ibi ‘asap’) da ini, “Araŋan buŋʼ arim asap da agi i gum nam gadan agi naŋa uwats uwats gin miŋʼa intap aru Yawe pupuarapa rutin ugu.” 30 Gubuʼ Noa waʼa sib, da Lamek itip impai udzuf 595, da irim narun rusan marub da finam fain. 31 Mpruʼa Lamek udzufan mpada marataʼ rutin da isaŋʼ 777, da araŋan imamp.

32 Gubuʼ Noa mpada udzufan basaŋʼa 500, da irim narun rusan iruʼ da bits—Sem, Ham, da Yafet.

Copyright information for `ADZ