Genesis 50

1Yosef impai iruʼ da igiŋʼ ragun i raman da iraŋ da itsutsuf araŋan. 2Da iraŋ sib da ini da garam tipa garam mampan riniuriatsan i miŋʼa gubuʼ guntiʼ i tipa araŋan ramaŋgan riniuriatsan. 3Sanab tipa Yakop riniuriatsan igi iyu gubuʼ 40, yatsuŋʼ gum igi gubuʼ gan rururuŋan. Garam Idzip iraŋ i araŋan isaŋʼ gubuʼ 70.

4Gubuʼ raŋa i Yakop ntsupa sib da Yosef igaib ruŋgan da Kiŋ Farau garam gudzun gan ibiani, “Isaŋʼ agam uda dzi nifuŋgaŋʼ fadan da kiŋ da nidan da araŋan bida ani, 5‘Gubuʼ dzi ramaŋgaŋʼ naŋa i mampan, da araŋan ini da dzi taga ruaŋʼ da araŋan, i dzi tipa uda araŋan riniuriatsan fada intap Kanan, da rima miŋʼa tauf bampun araŋan ruŋgan rafan. Da isaŋʼ u tusa maram i dzi da dzi farima ramaŋgaŋʼ sib, da dzi musa tipa badan?’”

6Da kiŋ iriŋant i Yosef nangan da ini ibiani, “Wayab da warim ramaŋgam nasaŋʼ u nangam tagada ruam rutin.”

7Ibinigi da Yosef iyu ramaŋgan iyab i riman. Kiŋ garam gudzun gan ampibiŋan irut Yosef impruʼ ruan fadan—garam mpada tayaŋʼ kiŋ uŋaran da garam suda wain i gamp fain miŋʼa Idzip, 8impruʼ da Yosef utupan da rain rusan santan da ramaŋgan utupan santan. Da narun rusan mpruʼan da apu gan aŋu ruŋʼ impa imiŋʼ intap Gosen. 9Garam mpada karis da garam mpada hos irut araŋan impruʼ ruan yaban. Da rib fadan igi utup tsiraʼ biŋan.

10Gubuʼ ribaraŋan bawaʼa miŋʼa mumai tura wit i uda nidzun gin miŋʼa Atad, uts da mpui Jordan, da siŋisiaŋ tsiraʼ biŋan imunti i Yakop. Da Yosef itip impa i ramaŋgan i nigi isaŋʼ gubuʼ 7. 11Garam Kanan mpada gamp igi itsaŋa nam pumuʼa badzab miŋʼa mumai tura wit gin miŋʼa Atad da ini, “Garam Idzip aga isantiŋʼ nam maran gaiban tsiraʼ biŋan.” Ibinigi da ifariŋʼ mumai igi Abel Mitsraim, waiŋgan ‘garam Idzip maran gaiban gan’.

12Ibinigi da Yakop narun rusan yatsuŋʼ nan ibi araŋan nidan da ribaraŋan: 13Ribaraŋan iyu ramaŋgan ifa Kanan da irim i tauf bampun miŋʼa intap Makpela, uts da Mamri, intap Abraham rima nam ntsuman gin da Efron, garam Hit ugu, isu mumai rima badzabin. 14Gubuʼ Yosef rima ramaŋgan sib da irut rain rusan da rib ruta fadan ugu impruʼ ruan itip iba Idzip.

Yosef Iyafa Rain Rusan Waŋun

15Gubuʼ Yosef rain rusan tsaŋanda bida ramaŋgan mampa sib da ini ibiani, “Bida Yosef maran rufura asub agi naŋa rutin ugu da bubida anuŋʼ i agi?” 16Ibinigi da ribaraŋan irim nan ifan da Yosef da ini ibiani, “U ramaŋgam irim nan bida ani muŋʼ da agai da imus mampan: 17‘Agam wani wabiani da Yosef: Dzi gut i agu i u siata raim rusam naŋgan maisan naŋa yaba i agu.’ Ibinigi da maram wantuʼ ramaŋgam Anutu gan garam guman agai da wasiat aga naŋgaŋʼ maisan rai.” Gubuʼ ribaraŋan nangan fawaʼa da Yosef, da araŋan iraŋ.

18Da araŋan rain rusan impruʼ ruan iba da yidzaʼ fagan da itauf maran iruʼ araŋan maran da ini, “Aga rim ruŋgaŋʼ da agu isu u garam gumam utaʼ aŋu.”

19Da bitsintaʼ Yosef ini, “Agam anuŋʼ ratan u. Dzi wasaŋʼ i uda Anutu mumai gan da rima nam muŋaʼ da agam u. Imaʼ. 20Agam ini wayada dzi da bitsintaʼ Anutu yitam i agam naŋgam maisan igi isu nam ŋarubini, i rima garam ampibiŋan naŋgan mpadan sib. Da iwaʼ ibinigi. 21Ibinigi da agam anuŋʼ ratan u. Dzi buŋʼ arim agam da narum rusam sib.” Da Yosef iyafa rain rusan waŋun i nan mantsiŋan bidanigi.

Yosef Naŋgan Mampan

22Yosef da rain rusan da gan utupan impa Idzip. Araŋan impa isaŋʼ udzuf 110, 23da itsaŋan naruŋgan Ifraim rumpun rusan. Da araŋan iyu Manase naruŋgan Makir narun rusan isu i gan ibinigi. 24Da Yosef ini da rain rusan ibiani, “Dzi su uts i mampan. Da Anutu buŋʼ ampa tayaŋʼ agam da nau agam sinuŋʼ intap aruani nafa intap araŋan ragada muŋʼ da Abraham, Isak da Yakop ugu.” 25Da Yosef ini da Israil narun rusan i tsafa ruan nidzun aŋu da ini, “Gubuʼ Anutu uda agam waʼa sinuŋʼ intap ani da agam wau dzi riniuriatsaŋʼ nampruʼ.” 26Ibinigi da Yosef udzufan waʼa 110 sib da imamp da itip riniuriatsan i miŋʼa gubuʼ guntiʼ da irim i bugis da igiŋʼ Idzip.

Copyright information for `ADZ