Genesis 50

Yosef impai iruʼ da igiŋʼ ragun i raman da iraŋ da itsutsuf araŋan. Da iraŋ sib da ini da garam tipa garam mampan riniuriatsan i miŋʼa gubuʼ guntiʼ i tipa araŋan ramaŋgan riniuriatsan. Sanab tipa Yakop riniuriatsan igi iyu gubuʼ 40, yatsuŋʼ gum igi gubuʼ gan rururuŋan. Garam Idzip iraŋ i araŋan isaŋʼ gubuʼ 70.

Gubuʼ raŋa i Yakop ntsupa sib da Yosef igaib ruŋgan da Kiŋ Farau garam gudzun gan ibiani, “Isaŋʼ agam uda dzi nifuŋgaŋʼ fadan da kiŋ da nidan da araŋan bida ani, ‘Gubuʼ dzi ramaŋgaŋʼ naŋa i mampan, da araŋan ini da dzi taga ruaŋʼ da araŋan, i dzi tipa uda araŋan riniuriatsan fada intap Kanan, da rima miŋʼa tauf bampun araŋan ruŋgan rafan. Da isaŋʼ u tusa maram i dzi da dzi farima ramaŋgaŋʼ sib, da dzi musa tipa badan?’”

Da kiŋ iriŋant i Yosef nangan da ini ibiani, “Wayab da warim ramaŋgam nasaŋʼ u nangam tagada ruam rutin.”

Ibinigi da Yosef iyu ramaŋgan iyab i riman. Kiŋ garam gudzun gan ampibiŋan irut Yosef impruʼ ruan fadan—garam mpada tayaŋʼ kiŋ uŋaran da garam suda wain i gamp fain miŋʼa Idzip, impruʼ da Yosef utupan da rain rusan santan da ramaŋgan utupan santan. Da narun rusan mpruʼan da apu gan aŋu ruŋʼ impa imiŋʼ intap Gosen. Garam mpada karis da garam mpada hos irut araŋan impruʼ ruan yaban. Da rib fadan igi utup tsiraʼ biŋan.

10 Gubuʼ ribaraŋan bawaʼa miŋʼa mumai tura wit i uda nidzun gin miŋʼa Atad, uts da mpui Jordan, da siŋisiaŋ tsiraʼ biŋan imunti i Yakop. Da Yosef itip impa i ramaŋgan i nigi isaŋʼ gubuʼ 7. 11 Garam Kanan mpada gamp igi itsaŋa nam pumuʼa badzab miŋʼa mumai tura wit gin miŋʼa Atad da ini, “Garam Idzip aga isantiŋʼ nam maran gaiban tsiraʼ biŋan.” Ibinigi da ifariŋʼ mumai igi Abel Mitsraim, waiŋgan ‘garam Idzip maran gaiban gan’.

12 Ibinigi da Yakop narun rusan yatsuŋʼ nan ibi araŋan nidan da ribaraŋan: 13 Ribaraŋan iyu ramaŋgan ifa Kanan da irim i tauf bampun miŋʼa intap Makpela, uts da Mamri, intap Abraham rima nam ntsuman gin da Efron, garam Hit ugu, isu mumai rima badzabin. 14 Gubuʼ Yosef rima ramaŋgan sib da irut rain rusan da rib ruta fadan ugu impruʼ ruan itip iba Idzip.

Yosef Iyafa Rain Rusan Waŋun

15 Gubuʼ Yosef rain rusan tsaŋanda bida ramaŋgan mampa sib da ini ibiani, “Bida Yosef maran rufura asub agi naŋa rutin ugu da bubida anuŋʼ i agi?” 16 Ibinigi da ribaraŋan irim nan ifan da Yosef da ini ibiani, “U ramaŋgam irim nan bida ani muŋʼ da agai da imus mampan: 17 ‘Agam wani wabiani da Yosef: Dzi gut i agu i u siata raim rusam naŋgan maisan naŋa yaba i agu.’ Ibinigi da maram wantuʼ ramaŋgam Anutu gan garam guman agai da wasiat aga naŋgaŋʼ maisan rai.” Gubuʼ ribaraŋan nangan fawaʼa da Yosef, da araŋan iraŋ.

18 Da araŋan rain rusan impruʼ ruan iba da yidzaʼ fagan da itauf maran iruʼ araŋan maran da ini, “Aga rim ruŋgaŋʼ da agu isu u garam gumam utaʼ aŋu.”

19 Da bitsintaʼ Yosef ini, “Agam anuŋʼ ratan u. Dzi wasaŋʼ i uda Anutu mumai gan da rima nam muŋaʼ da agam u. Imaʼ. 20 Agam ini wayada dzi da bitsintaʼ Anutu yitam i agam naŋgam maisan igi isu nam ŋarubini, i rima garam ampibiŋan naŋgan mpadan sib. Da iwaʼ ibinigi. 21 Ibinigi da agam anuŋʼ ratan u. Dzi buŋʼ arim agam da narum rusam sib.” Da Yosef iyafa rain rusan waŋun i nan mantsiŋan bidanigi.

Yosef Naŋgan Mampan

22 Yosef da rain rusan da gan utupan impa Idzip. Araŋan impa isaŋʼ udzuf 110, 23 da itsaŋan naruŋgan Ifraim rumpun rusan. Da araŋan iyu Manase naruŋgan Makir narun rusan isu i gan ibinigi. 24 Da Yosef ini da rain rusan ibiani, “Dzi su uts i mampan. Da Anutu buŋʼ ampa tayaŋʼ agam da nau agam sinuŋʼ intap aruani nafa intap araŋan ragada muŋʼ da Abraham, Isak da Yakop ugu.” 25 Da Yosef ini da Israil narun rusan i tsafa ruan nidzun aŋu da ini, “Gubuʼ Anutu uda agam waʼa sinuŋʼ intap ani da agam wau dzi riniuriatsaŋʼ nampruʼ.” 26 Ibinigi da Yosef udzufan waʼa 110 sib da imamp da itip riniuriatsan i miŋʼa gubuʼ guntiʼ da irim i bugis da igiŋʼ Idzip.

Copyright information for `ADZ