Genesis 7

Mpui Furan Tsiraʼ Iwaʼ

Gubuʼ ibasu uts da Yawe ini da Noa ini binaʼ, “Dzi tsaŋa agu runtaʼ aŋu garam rururuŋan imiŋʼ wasaʼ i garam gar sib aŋu mpadan da gubuʼ aruani. Ibinigi da u buŋʼ au utupam da warut wataŋʼ madzuŋ. Wau apu Dzi maraŋʼ aridagin i tsaradan suda daŋki maran ruga rugan arapuʼ 7 da rinan 7 da apu bubumpuadan i Dzi maraŋgaŋʼ iruʼrun rinan da arapuʼ.
7:2apu Dzi maraŋʼ aridagin...da apu bubumpuadan i Dzi maraŋgan:Watsaŋa Wok Pris 11:1-23; Lo 14:3-20.
Da nabinigi aŋu i apu dzuf maran ruga rugan; wapiriaŋʼ arapuʼ 7 da rinan 7. Wanaŋ wabinigi i apu igi ruŋʼ mpada marataʼ da utusa i ruan miŋʼa intap. Miŋʼa aruani da fawaʼa gubuʼ 7 da dzi buŋʼ ataŋin gamiʼ namui nasaŋʼ gubuʼ 40 da idziaŋ 40, da dzi buŋʼ asiat nam marantaʼan santan dzi taŋindan miŋʼa intap ani rai.”

Ibinigi da Noa inaŋ nam sib aŋu isaŋʼ Yawe nidan.

Noa udzufan isaŋʼ 600 da gubuʼ aru mpui furan tsiraʼ waʼa samada intap sib. Noa irut finiŋgan da narun rusan impruʼ da finin rusan yataŋʼ madzuŋ i rima ruŋgan sib i mpui tsiraʼ. Da apu Anutu maran aridagin i tsaradan suda daŋki da apu bubumpuadan miŋʼa apu mara maran dzufan da yuŋa intap rinan da arapuʼ ifuari i ruan iruʼ iruʼ yataŋʼ da Noa i madzuŋ wasaʼ ibi Anutu nidan da araŋan. 10 Da gubuʼ 7 fada sib raiyi da mpui furan iwaʼ intap santan.

11 Noa udzufan waʼa 600 igi, da miŋʼa ukam 2
7:11ukam 2:Ukam idzuwai anuŋʼ idzidziwan i agi u. Bida atsuŋʼa Babilon kalenda gan da ini Mei, da bida atsuŋʼa Hibru gan da ini Novemba.
gubuʼ gan 17 arigi, da mpui santan miŋʼa intap waraŋʼ ipururuts iyab, da gunuŋun idagaŋ da gamiʼ tsiraʼ biŋan iruʼ isaŋʼ gubuʼ 40 da idziaŋ 40.
13 Da gubuʼ arigi da Noa da finiŋgan da naruŋgan Sem da Ham da Yafet irut finin rusan impruʼ ruan ataŋʼa madzuŋ. 14 Da apu mara maran santan—marapagraʼ da buman, tsiraʼ da isiʼ, yuŋa intap da dzufan—yataŋʼ madzuŋ impruʼ da Noa da utupan. 15 Da apu marantaʼan mara maran sib aŋu, arapuʼ da rinan, ifuari ruan iruʼ iruʼ yataŋʼ madzuŋ da Noa ibi Anutu nidan. Yataŋʼ sib da Yawe ruŋgan itsuŋin muantsi sib in.

17 Da mpui tsiraʼ igi yusu iyab isaŋʼ gubuʼ 40 da ibuafir intap sib da imagaŋʼ madzuŋ iyab. 18 Da ruŋʼ yusu iyab iyus nam sib aŋu isaŋʼ madzuŋ mapa waguŋʼ aŋu gin. 19 Da mpui igi ruŋʼ yusu iyab iyus mamai guntiʼ santan isaŋʼ 7 mitas. 21 Da nam marantaʼan santan miŋʼa intap sib aŋu imamp sib—apu mpada intap, marapagraʼ da buman, yuŋan da afafan da dzufan, impruʼ da garam gar. 22 Nam santan mpada intap tsaraʼ uda asap i yun sib aŋu imamp sib. 23 Yawe isiat nam marantaʼan miŋʼa intap rai: garam gar da apu mpada intap da dzufa maraŋuntuŋ wasaʼ. Noa runtaʼ aŋu da utupan da apu ruta mpada madzuŋ igi aŋu ruŋʼ impa marataʼ.

24 Da mpui tsiraʼ igi ruŋʼ imunti ibuafir intap santan isaŋʼ gubuʼ 150.

Copyright information for `ADZ