Genesis 7

Mpui Furan Tsiraʼ Iwaʼ

1Gubuʼ ibasu uts da Yawe ini da Noa ini binaʼ, “Dzi tsaŋa agu runtaʼ aŋu garam rururuŋan imiŋʼ wasaʼ i garam gar sib aŋu mpadan da gubuʼ aruani. Ibinigi da u buŋʼ au utupam da warut wataŋʼ madzuŋ. 2Wau apu Dzi maraŋʼ aridagin i tsaradan suda daŋki maran ruga rugan arapuʼ 7 da rinan 7 da apu bubumpuadan i Dzi maraŋgaŋʼ iruʼrun rinan da arapuʼ.
7:2apu Dzi maraŋʼ aridagin...da apu bubumpuadan i Dzi maraŋgan:Watsaŋa Wok Pris 11:1-23; Lo 14:3-20.
3Da nabinigi aŋu i apu dzuf maran ruga rugan; wapiriaŋʼ arapuʼ 7 da rinan 7. Wanaŋ wabinigi i apu igi ruŋʼ mpada marataʼ da utusa i ruan miŋʼa intap. 4Miŋʼa aruani da fawaʼa gubuʼ 7 da dzi buŋʼ ataŋin gamiʼ namui nasaŋʼ gubuʼ 40 da idziaŋ 40, da dzi buŋʼ asiat nam marantaʼan santan dzi taŋindan miŋʼa intap ani rai.”

5Ibinigi da Noa inaŋ nam sib aŋu isaŋʼ Yawe nidan.

6Noa udzufan isaŋʼ 600 da gubuʼ aru mpui furan tsiraʼ waʼa samada intap sib. 7Noa irut finiŋgan da narun rusan impruʼ da finin rusan yataŋʼ madzuŋ i rima ruŋgan sib i mpui tsiraʼ. 8Da apu Anutu maran aridagin i tsaradan suda daŋki da apu bubumpuadan miŋʼa apu mara maran dzufan da yuŋa intap rinan da arapuʼ ifuari i ruan iruʼ iruʼ yataŋʼ da Noa i madzuŋ wasaʼ ibi Anutu nidan da araŋan. 10Da gubuʼ 7 fada sib raiyi da mpui furan iwaʼ intap santan.

11Noa udzufan waʼa 600 igi, da miŋʼa ukam 2
7:11ukam 2:Ukam idzuwai anuŋʼ idzidziwan i agi u. Bida atsuŋʼa Babilon kalenda gan da ini Mei, da bida atsuŋʼa Hibru gan da ini Novemba.
gubuʼ gan 17 arigi, da mpui santan miŋʼa intap waraŋʼ ipururuts iyab, da gunuŋun idagaŋ da gamiʼ tsiraʼ biŋan iruʼ isaŋʼ gubuʼ 40 da idziaŋ 40.
13Da gubuʼ arigi da Noa da finiŋgan da naruŋgan Sem da Ham da Yafet irut finin rusan impruʼ ruan ataŋʼa madzuŋ. 14Da apu mara maran santan—marapagraʼ da buman, tsiraʼ da isiʼ, yuŋa intap da dzufan—yataŋʼ madzuŋ impruʼ da Noa da utupan. 15Da apu marantaʼan mara maran sib aŋu, arapuʼ da rinan, ifuari ruan iruʼ iruʼ yataŋʼ madzuŋ da Noa ibi Anutu nidan. Yataŋʼ sib da Yawe ruŋgan itsuŋin muantsi sib in.

17Da mpui tsiraʼ igi yusu iyab isaŋʼ gubuʼ 40 da ibuafir intap sib da imagaŋʼ madzuŋ iyab. 18Da ruŋʼ yusu iyab iyus nam sib aŋu isaŋʼ madzuŋ mapa waguŋʼ aŋu gin. 19Da mpui igi ruŋʼ yusu iyab iyus mamai guntiʼ santan isaŋʼ 7 mitas. 21Da nam marantaʼan santan miŋʼa intap sib aŋu imamp sib—apu mpada intap, marapagraʼ da buman, yuŋan da afafan da dzufan, impruʼ da garam gar. 22Nam santan mpada intap tsaraʼ uda asap i yun sib aŋu imamp sib. 23Yawe isiat nam marantaʼan miŋʼa intap rai: garam gar da apu mpada intap da dzufa maraŋuntuŋ wasaʼ. Noa runtaʼ aŋu da utupan da apu ruta mpada madzuŋ igi aŋu ruŋʼ impa marataʼ.

24Da mpui tsiraʼ igi ruŋʼ imunti ibuafir intap santan isaŋʼ gubuʼ 150.

Copyright information for `ADZ