Genesis 8

Mpui Furan Tsiraʼ Iriʼ Sib

1Da bitsintaʼ Anutu maran rufur Noa da apu santan ruŋʼ mpada madzuŋ igi da itaŋin manis irunt da igufi mpui tsiraʼ igi da isasariʼ iruʼ. 2Da Anutu itsuŋin mpui bampun miŋʼa intap waraŋʼ da miŋʼa gunuŋun waguŋʼ da gamiʼ intap ruan. 3Gubuʼ 150 naŋa i ntsupan da mpui isasariʼ iruʼ isaŋʼ madzuŋ iba mpa iyab mamai maŋan miŋʼa Ararat da ukam 7 gubuʼ gan 17. 5Mpui ruŋʼ isasariʼ iruʼ da waʼa ukam 10 gubuʼ gan 1 da mamai fain gudzun iwaʼ.

6Mamai fain gudzun iwaʼ sib da gubuʼ 40 maŋan ntsupan da Noa itus muantsi isiʼ maŋan miŋʼa waguŋʼ 7da itaŋin ŋampuaʼ maŋan idzuf ifan. Da ŋampuaʼ igi idzuf iyuŋ ifa iba isaŋʼ mpui riʼan da intap waʼan. 8Da Noa itip itaŋin ŋasabusir ifan i tsaŋanda bida mpui iriʼ iruʼ sib, ma imaʼ. 9Da bitsintaʼ mpui ruŋʼ imunti, ibinigi da ŋasabusir isau gan mpada gin, da itip idzuf iba madzuŋ da Noa yintsi baŋin iwaʼ ifan da iyu apu araŋan yataŋʼ ifan. 10Araŋan itip impa isaŋʼ gubuʼ 7 fada sib da itip itaŋin ŋasabusir ifan. 11Nam nufan da ŋasabusir itip iba da Noa. Hai, miŋʼa ŋasabusir nifun da Noa itsaŋa gai olif yafan faʼ, da araŋan isruʼgin ibi mpui iruʼ sib wa. 12Da araŋan itip impa isaŋʼ gubuʼ 7 fada sib da itaŋin ŋasabusir itip ifan. Da gubuʼ igi da ŋasabusir watip idzuf iba da Noa u.

13Noa udzufan ibawaʼ 601 sib. Da atupa udzuf faʼ ukaman 1 da gubuʼ gan 1 da mpui iriʼ sib. Noa iraʼ i buari i nam buafira madzuŋ gudzun gin da irarab nam santan iruʼ da itsaŋan ibi mpui iriʼ sib da intap iwaʼ. 14Da waʼa ukam 2 gubuʼ gan 27 da intap itsaraʼ sib.

15Ida Anutu ini da Noa ibiani, 16“Wataŋin madzuŋ rai da warut finiŋgam da narum rusam da gan finin rusan nawaʼ. 17Wayu apu mara maran santan, apu dzufan da yuŋan da sruakan, ruta agu mpadan igi nawaʼ manaʼ i rima narun rusan da utusa i ruan da mpada saŋʼa intap santan.” 18Ibinigi da Noa itaŋin madzuŋ da irut finiŋgan da narun rusan da narun rusan finin rusan impruʼ ruan waʼan. 19Apu mara maran yuŋa intap da dzufan impruʼ ruan i utup utupan da itaŋin madzuŋ rai da iwaʼ.

Noa Itsara Nam da Yawe.

20Noa yantuŋʼ tauf isu mumai mararam tsarada nam da Yawe gin. Da araŋan iyu apu fain imiŋʼ apu mara maran yuŋan da dzufan Anutu maran aridagin i rima daŋki rutin, da itai isu daŋki
8:20itai isu daŋki:Sanab tsarada nam da Anutu ibiani: Yis apu funub, itsuwaʼ i rinigaŋan, isaf fafarab, da yadzuʼ sib da itai santan i dzaf isaŋʼ dzaf gada sib da suda pap.
ifan da Yawe.
21Yawe ituŋis Noa daŋki gan riman igi da gauntan iwaʼ ŋarubini iyus, da Araŋan ini i uŋgan ibiani, “Dzi wasaŋʼ i tipa wayada intap i garam gar naŋgan maisan muŋaʼ gan u. Nan nidzun, miŋʼa ribaraŋan marafaʼ gan da maran ifur nam maisan iyus aŋu, da bitsintaʼ dzi wasaŋʼ i tipa siata nam marantaʼan sib aŋu bida dzi naŋan ugu u. Imaʼ.

22“Da gubuʼ intap ruŋʼ miŋʼan,
da buŋʼ awaʼ gubuʼ ntaŋa nam gadan
da gubuʼ yuŋa nam gadan,
gubuʼ raŋaraŋ da gubuʼ sasus,
gubuʼ fus da gubuʼ gamiʼ,
nam idziaŋ da gubuʼ pisan.
Gubuʼ mara maran gubuʼ gan bidanigi
wasaŋʼ i ntsupan.”
Copyright information for `ADZ