Genesis 9

Anutu Yudzu Sanab Faʼ Impruʼ da Noa

Anutu ifinti Noa da narun rusan i nan ani da ini ibiani, “Warim narum rusam nayus, i gan yaŋiŋgan utusa i ruan da mpada saŋʼa intap santan. Apu marantaʼan mara maran sib aŋu mpada intap, tsiraʼ da isiʼ, dzufan da yuŋan da sruaka intap da mpada uruts wasaʼ buŋʼ arat natsuarupin i agam da agam buŋʼ asu wain i ribaraŋan. Apu santan igi da dzi taŋin da agam i agam gadan ibi bus yafan da nam gadan dzi riman da agam tafam rusam ugu. Nam bitsintaʼ dzi paʼa agamin ibiani: anuŋʼ gada apu biʼ ruŋʼ miŋʼa gin, i wain biʼ igi irim nam marantaʼan. Da bida garam maŋan ma apu maŋan yatsa garam maŋa biʼgan rai, da dzi buŋʼ arim nam muŋaʼ da araŋan nasaŋʼ i gan asuban naŋan.

“Bida maŋa yatsa garam maŋa biʼgan rai,
da namamp i gan muŋaʼ gan namiŋʼ garam gar baŋiŋgan,
i araŋan iyats garam Anutu tipa saŋʼa maraganuŋgan ugu biʼgan rai.

Miŋʼa agam da agam warim narum rusam nayus, i agam narum rusam yaŋin rusan utusa i ruan da mpada sisuŋʼa saŋʼa intap santan.”

Da Anutu ini da Noa da narun rusan ibiani, “Wariŋantin! Aruani da dzi ruŋgaŋʼ dzi ni udzuda nangaŋʼ utusa i ruan gin da agam da yaŋiŋgam taptap 10 mpruʼan da apu mara maran, dzufan da mpada intap, pagraʼ da buman, ruta agam mpruʼa ruam waʼa madzuŋ ba igi, nampruʼ da apu santan narun rusan taptap nautus i ruan namiŋʼ intap nabinigi. 11 Dzi taŋin nangaŋʼ udzudan da agam ibiani: Dzi wasaŋʼ i tipa taŋinda mpui tsiraʼ maŋan i wayada intap mpruʼan da nam marantaʼan santan u, imaʼ.” 12 Da Anutu ini, “Dzi taŋin umpum impar i ruan imiŋʼ maraum isu bir i nan utusa i ruan gin, dzi naŋa miŋʼa wasaʼ i dzi da agam da gam yaŋiŋgam taptap, mpruʼa da apu sib aŋu miŋʼa intap, da buŋʼ amiŋʼ ratar nantiŋ aŋu. 14 Gubuʼ dzi taŋinda maraum buafira intap da umpum buŋʼ ampar i ruan namiŋʼ wasaʼ, 15 da dzi maraŋʼ buŋʼ afur dzi nangaŋʼ udzudan mpruʼan da agam da apu marantaʼan, i wasaŋʼ i mpui tsiraʼ tipa waʼan da wayada nam marantaʼan santan u. 16 Da bida gubuʼ dzi tsaŋanda umpum waʼa maraum da dzi maraŋʼ buŋʼ afur dzi nangaŋʼ udzudan miŋʼa ratar tiŋan aru miŋʼa wasaʼ i dzi da nam marantaʼan mara maran sib aŋu mpada intap.” 17 Ibinigi da Anutu ini da Noa ibiani, “Watsaŋan! Nigi Dzi biraŋʼ nan utusa i ruan dzi taŋindan imunti wasaʼ i dzi Anutu da nam marantaʼan sib aŋu miŋʼa intap.”

Noa Narun Rusan

18 Noa narun rusan ruta mpruʼa ruan waʼa madzuŋ ba ibiani, Sem, Ham da Yafet. (Da Ham isu Kanan ramaŋgan.) 19 Da garam mpada saŋʼa intap sib aŋu waiŋgan iruʼ Noa narun rusan iruʼ da bits igi gin.

20 Da Noa garam rafa gum da isu garam miamun i ntaŋa gum wain. 21 Gubuʼ maŋan da araŋan inum wain gurun araŋan ruŋgan ntaŋan da tipan da maran ididirunt da igiŋʼ ragi daŋunt imiŋʼ uŋaran wasaʼ. 22 Ham, Kanan ramaŋgan, yataŋʼ ba da itsaŋa ramaŋgan giŋʼa ragi daŋunt da itip iwaʼ ifan da ini da rain rusan iruʼ igi. 23 Sem da Yafet iyu bruʼ da igif i barun da ifa barun barun gin da ibuafir ramaŋgan sib. Tuasaraŋan irarab nam intiʼ i anuŋʼ tsaŋanda ramaŋgan ragi daŋunt igi u. 24 Gubuʼ Noa maran dzidziwandan da iriŋant i nan narun bampa sib, Ham, naŋgan tsaŋanda araŋan giŋʼa utaʼ da fisagin. 25 Ibinigi da Noa ipupuarap da Ham naruŋgan ibiani,

“Barabin tsiraʼ nais mara wafir i Kanan nantiŋ.
Da buŋʼ asu rain rusan mamaʼ guman utaʼ aŋu.”

26 Da itip ini,

“Dzi natsarif Yawe, Sem Anutu gan.
Kanan nasu Sem mamaʼ guman utaʼ aŋu.
27 Anutu nautus i Yafet yaŋiŋgan nawaʼ nasisuŋʼ
da gan yaŋiŋgan narut Sem yaŋiŋgan nampruʼ ruan nampa bini,
da Kanan nasu Yafet mamaʼ guman utaʼ aŋu.”

28 Gubuʼ mpui tsiraʼ ntsupan da Noa itip impa isaŋʼ udzuf 350, 29 da mpruʼa Noa udzufan mpadan da isaŋʼ 950 da araŋan imamp.

Copyright information for `ADZ