Genesis 41

Josef uqa Ferona bebelec uqana gug silditon

Aria cabi gel lecis hedocob Fero uqa bebelen. Bebelec eu i edi. Uqa Nail wa ofna tatawen bulmakau bobogolec eben naha gic lecisca Nail wa dunuhdec cali bein eu uqa feciaden. Age bohboh lec feciaden. Odocob age wa colna gigi jejegin feciaden. Odocob bulmakau qehemega becca meciadecnu galeca qee age Nail wa dunuhdec cali bein eu feciaden. Odimeig age wa colna bulmakau eben naha gic lecisca age casac cali bein eu cemenega tawein. Odocob bulmakau qehemega bec age bulmakau bobogolec eu belucadein. Odocob Fero uqa seeli cajen. Odocob uqa haun us nijen. Odimei haun bebeli lecis dumei uqa macin eben naha gic lecisca me bahic bobogolec age macin gug osolna hanoc tatawegin feciaden. Odocob haun macin eben naha gic lecisca fufu maha daincanadec welacadec eu cogain aqec age hanoc tatawegin feciaden. Odocob age tawimeig macin eben naha gic lecisca bobogolec eu belucaadegin feciaden. Odocob Fero uqa seeli cajimei uqa bebelen eu don. Qasil uqa bebelec eunu jaen qon. Eunu uqa doi mec danaca Isipdec doc danaca je sulduadeceb hocobil Fero uqana bebelec eu saaden. Euqa dana eundec oso age bebelec eu alena gugnu qee fogo dol.

Odocob Fero uqana wain gabin hewec ilo dana uqa Fero madon, “Qila ija cahuldom eu cisdugina. 10 Saen osona hina hinana cabi dananu gemain ben. Odocob uqa ija uqana bret manec ilo danaca ele han dana Fero cofdogina eu uqana ilo uqana gihacdoc jona tacilen. 11 Aria witic osona ele lecisca bebelec filfil bebeloh. Odocob bebelec eu alena gugha osol qee. 12 Aria Hibrudec dana haun oso uqa ege gami bilom. Uqa hinana han dana uqa cofdoc agena ilo dana eu uqana cabi dana. Odocob ele elena bebelec sadoh. Odocob uqa bebelec eu alena gug filfil eu malen. 13 Uqa bebelec gug malen eu, eu odi toodu calen. Hina ija gihacdoc jonadec besiti oitimeg ijana cabi weledecna mitem. Odocob dana oso eu age be qetecebil cal men,” don.

14 Odocob Fero uqa Josefnu je suldocob age mahucwe bahic Josef gihacdoc jonadec ehudi ahoin. Odocob uqa met qumei lotoc haun tacimei uqa Fero amegna hon. 15 Odocob Fero uqa Josef madon, “Ija bebeliga. Qa dana oso uqa bebelec eu gug matecnu ihoc qee. Qa hina bebelec gugnu sildec ihoc ec ija dah miga,” don.

16 Odocob Josef uqa madon, “O ijana ben ija ijadodoc ihoc qee. Qa Anut ija cesulteceb hina sildihecemin wawin me nijigian,” don.

17 Odocob Fero uqa Josef madon, “Ijana bebelecna ija Nail wa ofna tatawigin 18 wa dunuhdec bulmakau bobogolec eben naha gic lecisca cali beiga. Odimeig age wa colna gigi jejegin feciadiga. 19 Odocob haun bulmakau eben naha gic lecisca cali beiga. Eu age qehemega bec meciadecnu galeca qee. Bulmakau meciadecnu galeca qee eu Isip mahana oso eu odi qee felem. 20 Odocob bulmakau qehemega bec age tawimeig bulmakau bobogolec eu belucadeiga. 21 Euqa age meciadecnu galeca qee eu odi himec. Dana oso uqa meciadifei age bobogolec eu belucadeiga ec qee doiaun. Odocob ija seeli cajiga. 22 Odocob ija ijana bebelecnaha macin bobogolec eben naha gic lecisca feciadiga. Macin eu gug osolna himec hahanon feciadiga. 23 Odocob macin eben naha gic lecisca fufu maha daincanadec welacadec eu cogain aqec age cali hohogin feciadiga. 24 Odocob age cali humeig macin eben naha gic lecisca bobogolec eu belucaadegin feciadiga. Ija bebelec i doi mec dana saadigaqa agena eundec oso uqana bebelec i gug silditecnu ihoc qee,” don.

25 Odocob Josef uqa Fero madon, “Hinana bebelec lecis eu abesabes qee. Uqana gug eu osol. Anut uqa ceteh odigiannu ihacheia. 26 Bulmakau eben naha gic lecisca bobogolec macin eben naha gic lecisca bobogolecca eu gug osol. Gug eu odi. Lu saen oso caligian. Eu ninijeb li cabi gel eben naha gic lecisca ugian. 27 Odocob bulmakau qehemega bec macin cogain qocca euha gug osol. Lu saen eu hedocob cahel saen caligian. Euha ninijeb li cabi gel eben naha gic lecisca ugian. 28 Je ija mahiga eu odiwe, Anut uqa ceteh odigiannu ihacheia. 29 Faga, sab geh Isip maha cunugna caligiannu uqana saen hona. Eu uqa cali ninijeb li cabi gel eben naha gic lecisca ugian. 30 Qa eu hedocob cahel saen toodu hugian. Eu cabi gel eben naha gic lecisca nijigian. Euqa cahel saen eu maha me qee mudugian. Eunu sab geh bahic nijigian saen eunu dahanaga celegian. 31 Cahel saen caligian eu me qee bahic nijigian. Eunu maha ina sab geh bahic ninijeb saen eunu qee cisdowain. 32 Aria bebelec eu bebeli lecis doga eu uqana gug eu odi. Anut uqa wele eu odi odigen imei odeia. Euqa uqa saen gohicna wele odigian.

33 Aria eunu Fero, hina dana cisdoc gesilecca oso fimeg Isip maha i cofdocnu mudoum. 34 Hina sab cofdoc dana Isip hatunadec gesil cedadaga. Lu saen sab cabi gel eben naha gic leciscana nijigian euna sab cofdoc dana eu age sab inadec oc saenna age sab dana ebeneganadec haudumeig ila mecebil am ebum osahic caligian. Odocob am osahic eundec age hina ihuqagan. 35 Hina maadecem age sab lu saen hona eunadec cunug cedi haudumeig taun benna jona moqagan. Sab eu jona ninijeb eu Fero uqana. Eu hinana han dana cofdoqagan. 36 Sab i hibna jecnu abes moqagan. Euqa cahel saen Isip hatuna calimei ninijeb li cabi gel eben naha gic lecisca ugian saen euna joqagannu abes moqagan. Isip hatu cunug cahel saenna me qee mudecdainnu eu odi odegan,” don.

Fero uqa Josef Isip cunug agena ilo bilecnu muden

37 Josef je maden eu Fero uqaca uqana cabi ilo danaca age je dah mein eu me bahic. 38 Odocob Fero uqa cabi ilo dana maaden, “Ege dana oso dana i cinigwe Anutna Kis uqaca bilina oso qee gulucdoqaun,” aden. 39 Eunu Fero uqa Josef madon, “Anut hina ceteh inu maheia. Dana oso cisdoc silecca hina cinigwe oso qee bilel. 40 Hina ijana jonu ilo bilegan. Odocob ijana dana cunug age hina con toodu odoqagan. Ija king eunu ija himec hina woolhec biligen. 41 Ija qila hina Isip maha cofdocnu ilo mihigina,” don. 42 Odocob Fero uqa ijan gaga mudec eben gicnadec umei Josef eben gicna taciton. Odocob uqa lotoc cecelac me bahic oso umei Josef taciton. Odimei gilolo golna mudec oso umei Josef benna be awiton. 43 Odocob Fero uqa uqana karis lecis doc eu uteceb euna cobon. Cocobon Fero uqana han cofdoc dana age aquni utai madein, “Isa qoiga! Isa qoiga!” adein. Eunu uqa Isip maha cunugnu ilo muden.

44 Odocob Fero uqa Josef madon, “Ija Fero. Loo oso Isipdec hina qee madec ceteh oso qee odeiaun. Uqa hina sisilhimei himec odigian,” don. 45 Odocob Fero uqa Josef Isipdec ijan oso qon. Uqa Safenat-panea don. Odimei uqa caja oso uton. Ijan eu Asenat. Uqa Potifera ateg. Potifera uqa ihanec dana oso Heliopolis bilen. Odocob Josef uqa Isip maha cunugna coboloi.

46 Aria saen euna Josef uqana cabi gel eu 30 uqa Fero Isipdec king cabi euna muden. Odocob uqa Fero cemenugnadec culimei nui Isip maha cunugna coboloi. 47 Odocob lu saen cabi gel eben naha gic lecisca euna sab geh bahic maha euna calen. 48 Odocob Josef uqa sab cunug lu saen cabi gel eben naha gic lecisca eunadec cedi haudumei taun benbenna jona men. Taun cunug agena cabi talildu nijein Josef uqa cabi eundec sab cedimei uqa taun euna men. Uqa taun cunugnu eu odiodi odoloi. 49 Josef uqa sab geh bahic haudon. Eunu uqa saniadeceb len ihoc qee, mati bahic. Odocobnu uqa saniec culen.

50 Odocob cahel saen qee hoc ninijen Josef uqa aideg, Asenat, uqa mel lecis basaliton. 51 Odocob Josef uqa melah matu eu ijan Manasa
41.51“Manasa” uqana gug eu “uqa odocob dahig celeia.”
qon. Uqa maden, “Anut uqa oditeceb ija ijana culumennuca ija meinuca walielnuca dahini celeia,” en. Eunu uqa melah ijan eu odi qon.
52 Odocob uqa maden, “Anut uqa ija culumenca bilec mahana mel iten,” en. Eunu melah milum eu ijan Ifrem
41.52“Efrem” uqana gug eu “mel basiton.”
qon.

53 Aria odocob lu saen cabi gel eben naha gic lecisca Isip mahana eu cit qon. 54 Odocob cahel saen cabi gel eben naha gic lecisca eu sanan men. Eu Josef je maden eu odi bahic toodu calen. Odocob cahel saen maha cunug ihoc len qa Isip hatuna eu sabca bilen. 55 Saen cahel saen eu Isip maha cunug ihoc leceb dana cajaca age wen adec tebandoin. Odocobnu age Fero inoni madoin, “Sab igiga,” doin. Odocob Fero dana caja Isipdec maaden, “Josefca leiga. Uqa cel je oso maadigian eu odi toodu odeiga,” aden. 56 Saen cahel eu Isip hatu cunug ihoc leceb Josef uqa sab jo jic hudimei Isipdec dana cajaca idadoqagannu suldoloi. Oodon saen euna Isip mahana cahel eu me qee bahic nijen. 57 Aria cahel eu hatuhatu cunugna me qee bahic ihoc li nijen. Eunu dana hatu filfilnadec age Isip ono sab Josef ebennadec fajoqagannu holoig.

Copyright information for `AEY