2 John 1

Amusin Baya Ma Sein Baya Ino

Téi Yisasinintá ma mumunan iyain bantai monó doran bantan báké

Tiyarafenu ma veina e siren aní ukhein nanin má be akhafana vá báká ma séi sinunu ukheruna kéká baonafái ma vompon uvaman amé uno. Ída seyáká ano ana siretin nan purasé tinunu iyá umpo Tiyarafenui fura sikhein avúavá ánain ma vákuriyain kéká bá ano yeren anunu ukhen mino.
1:1Anasi vá be akhafana vase ma sikhein mai monó namun má banasi va san mi sikhen ne sen kokhon afova vanta kayo ano iniyan mino.
Copyright information for `AGD