b1:42Ko 7:4; 1Te 2:19
d1:71Te 3:13
e1:8Ais 66:15
f1:9Ais 2:10

2 Thessalonians 1

Téi Pori má Sairasin nú Timotin nú bá anon Tesaroniká kákan barurá ma mumunan nanin banta váke setin Tifóe Tiyarafenu vá Bafan Yisas Karaisini kékasí ma ukhaonafin mi ma vompon uvaman amé uno. a Tifóe Tiyarafenun má Bafan Yisas Karaisin má pinté ma eriyain tarisari vá ará kusin má ano vá tiretin má bano.

Porini Susu Siantan Má Amúkin Má Baya Ino

Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, funtákein avúavá baréi siretin nan Tiyarafenu susu sianté iyá uno. Mai fara vara seyo, siretí ankani mumunan mano mo ákonaen kákani iyákayan ben moéken ará amin maran iya ono. b Ara ara uman bariyáke ma mai uman kayo van ída ininto ma ákona e mumunan iya ma yorarí iyaona van mi minó akhempá ma Tiyarafenurá mumunan iyain kékápin ma orivé maé tiretí ankan nan amo sé iyá uno.

Bafan Yisasi Ma Erin Nain Damú Ma Banasii Avúavá Daimin Nain Baya Ino

Máan tiyá umpo mai ma variyaona uman manon aníen mi Tiyarafenu ano funtáden daimiyan pasen mi siretin e avían bei yafisimpin kainten mino. c Tiretin ma uman amiyain anonafá Tiyarafenu ano vetin daíden uman aminten mino. d Máan tinten mifo setisi Bafan Yisasi ma vei ákona enisori kayo vá ma inaru fáké ira anamuná bá ma erin nain damúi mai ma uman bariyá ótifanuna kéká tivíkan timinten mino. e Mai ma erin nain damúi Tiyarafenun ma ída afová en ma inká Bafan Yisasini kama vaya ma oyan amiyáin nain kéká uman aminten mino. f Baya ma ída iniyáin nain nanin banta ano ída kípan namu uron ukhein uman mamaren Bafan má beni kakhakhein ákona vái ádé ída vanten mino. 10  g Bei ma ovaránen erin nain damúi mai yanasinta afoká inten mino. Máan ma intin maen kantasí ukháin nain nanin banta ano véin amo siyan aví daní iyantiya siretin má deren maifin ban nono. Mai fara vara seyo, seti ma ontaré ma siameruna vayarái mumunan ukhare ono.

Pori Ma Amúkein Baya Ino

11  h Máan tukhein nan mi siretí ankan Tiyarafenu ano sesi funtákein nanin banta e siren béi ma araren avíká einíen bei ákonafó tiretí ankani kama ineine vá kama avúavá bá ma mumunan mano afoká uádiyain kanaí ino van mi ena ena simúkuan béin amiyá uno. 12 Minó nanin banta ano siretíi kama avúava san Bafan aví daní intin maen inká béi ano siretin aví daní ino van mi simúkiyá uno. Tetisi Tiyarafenu vá Bafan Yisas Karaisin mái sarisari ano siretin má báken mai yanasinta maman dákó inten mino.

Copyright information for `AGD