Jude 1

Yuti Ma Amusin Baya Sein Mino

a Téi Yuti Yisas Karaisini miyan ída van doran banta ma Yemisin afá baruna anon ma vompon uvaré uno.

Tifóe Tiyarafenui avábápin basin ma Yisas Karaisi yafíkanti vano van ma arakhein nanin bantafin mi ma vompon uvamádékun oren mino.

Copyright information for `AGD