a10:4Dan 12:4, 9
b10:5Diu 32:40; Dan 12:7
c10:7Amo 3:7
d10:9Isi 2:8–3:3

Revelation of John 10

Mana Enisori Vá Titó Bompon Dóki Ana Vái Vaya Ino

Máan turá mairá mun oniyaruna vá ena ákona enisori ano inaru fáké eriyákan konan mano véin eúkuvin afayonan mano ánontá davénakhan mino. Béin auná ano áau ma fanu seiní iyákan ben arantan mano ira ma uruádan keiní iyaren mino. Mai enisori ano ayan kuron pákena yarantan un non daró kaen inká ayan ópáke yarantan barará kaen uren mantakhen ayampin mana sató bompon dóki kaváden pákakharen mino. Pákakhen mai enisori ano raioni ma vádeiní iyain má dan manápá ifo afápá kan un kádan dádá aafa khankaré tiyan baya sen mino.

a Mai ma aafa khankaré tiyan baya sein maman bompompin uvarano van iyaruna vá inaru fáké mana oova ano máa semí, “Mai vaya áin ná inimpin mana vantiya ída vá bompompin uvarano.”

b Máa síkan mai ma un non daró bá barará bá arantan daren mantakharé ein enisori ano ayan kuron pákena yáman orun maman inaru fasíen mino. Máan turen mai ma ayun para van oriyan bain Tiyarafenu ano ma inaru vá bara vá uváden maifin ma vain danasinta uváden ma inká un non uváden maifin ma vain danasinta ma uvantein manon avíká ayan befiyó uren temí, “Tiyarafenu ano ída ave iyan banten mino. c Máan tinten mifo ena enisori ano ma vei ufen asin nain damúi Tiyarafenui aúpá ineine ma vei sakhanampaí in doran banta kayo oo ráke uaren ma sikhá ein mo kanaí inten mino.”

Máa siren inaru fáké evaránen mai oova ano semí, “Ore vá un non daró bá barará bá ma mantakhein enisori ayampin ma kavákein bompon dóki ana vá o varano.”

d Máa síká mai enisori vaípá orivé tító bompon dóki ana simino van mo inantékun béi semí, “Máde nano. Nesin maen oorá bonkampun anu an den ase inten mifo nankúdesin ma arápin aravinten mi morun kákantá íta inten mino.” 10 Máa siká mai enisori ayan pintena sító bompon dóki ana o mádé nékun bonkampun anu an den ase en mifo nankúdékun ma sirápin araven maen morun kákantá ítaen mino. 11 Máan tiyákan béi semí, “Ma yanasinta ano minó nanin bantafin má minó bara kayofin má ara ara vaya ma siyain nanin bantafin má inká kin kayofin mái afoká inten mifo sakhanampa vaya vá evaráne mai kéká tiameno.”

Copyright information for `AGD