b12:2Mai 4:10
c12:3Dan 7:7
d12:4Dan 8:10
e12:5Íbo 2:9; Ais 7:14; 66:7; Rev 19:15
g12:9Esé 3:1, 14; Ruk 10:18; 22:31; Rev 20:2
h12:10Yop 1:9-11; Sek 3:1
i12:12Ais 44:23; 49:13
j12:14Dan 7:25; 12:7

Revelation of John 12

Mana Nanin Má Drakoni
12:0Drakonie ma siyain mai kákan púpúku an dakhein osafáe ma ayan má bain mino. Banasi ano véin nan peré iyan mino.
Vái Vaya Ino

Mana kákantá enará ukhein daná inarurá afoká íká oniyaruna vá mana nanin mano áau fóké auí uran biyon mano ven arantan aránaópá bákan tiyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) ofu kayo fóké kin kamamosí ukharen mino. b Mai nanin mano amúbasí ukharen iyampon kaono van inamun nan iniyáken bá den mino.

c Máan tiyain má inarurá ena avúavá afokáí oné uno. Mana kákan nararé drakoni ano yan manápá ifo afápá kan un kádan ánon bákan tiyan míkan biri e unakhan minó ánontá kin kamamó ukharen mino. d Mai drakoni ano kanú manaú pintan ma ofu kayo yaimádan baré ein pintena mana masiman ame fóké do ankaman karúdan ma varará eraven mino. Mai ma inamun nan iniyaré ein nanin mano iyampon kaintí aruré kakhaseno van aufá mantakharen mino.

e Mai nanin mano afon iyampon kaúdan ínaimpá mai iyampon mano aeni fóké uvantein ayonta fákaren minó bara fintena nanin bantará dafisin nain bákan mai drakoni ayan pintena yo yafen Tiyarafenui kin karáká mun kaen mino. Máan turákan mana tauseni ifo tu antareti vá sikisti (1,260) yamú o vantin dafiseno van ma Tiyarafenu ano kámá barafá útaan kaúantan baré eipá mai nanin mano karan oren mino. f Máan turákan inarufá kákan aruvin afoká in Maikori ano vei enisori kayo vá kábin inká mai drakoni ano vei enisori kayo vá kábin uven kákan aruviríen mino. Mai aruvin manon drakonii kéká ma inarufá baré ein pintena Maikorini kéká ano aren taven mino. g Mai drakoni van ma Ban Anon ne siyákan peyanté osafáe ma váken barará nanin banta mákasiyan baré ein má bei enisori kayo vái kharúdan ma varará eren mino.

10  h Máan turá inékun mana oova ano inaru fáké máa semí,

“Banasi ma evaránen avirano van ma aní ukharé ein banta ano inka vanasi evaránen avíden béimpin ákona vákan Tiyarafenui yafisimpin dafisen mino. Mai fara vara seyo, Tiyarafenu avorá ma inuran má bayan má ma seti siyofi sifá tiváeyan aufin kuráden baya siyáken betíi avúavá ma yaimiyaré ein banta inka yauman karúdan ma varará eren mino.
11 Sipisipi Ararái nare vá pura vaya vá pói Maikorini kéká ano mai ma aufin kuráden baya siyaré ein banta maman bararasí uren betíi furin nan ída feren mino. 12  i Máan tukhein nará inaru vá maifin ma vaona kayo vá ano amusin ná ono. Máan tukhen mifo vara vá un non ma soe, akhokho vará ono. Mai fara vara seyo, Ban Anon mano afová iyáken tító máarái yoranté uno siren kákan aran naná bái erakhen mino.”

13 Mai drakoni ano onákan béin barará do siantiyaimpin mai ma afon iyampon kaein nanin dakhafen mino. 14  j Dakhádan oriyan maen kákan tumpan aayan amiren tiantan mai ma kanú manaú orana ifo yan manápá ifo afápá mana un kádan biyontá (3-½ orana) ma kámá barafá o vantin ma ventá dafisino siren ma útaan kaúantan baré eipá ámaren oren mino.

15 Máan tiyain má drakoni ano nompó mai nanin ufurono van oo safédan mai finté kákan non taven mino. 16 Máan tíkan maen bara ano mai nanin ayaen oo safédan drakoni oo fenté ma khuvein non mano varafin orun peren mino. 17  k Máan tíkan drakoni ano mai nanin nan kákan arananá baren mino. Arananá máden mai nanin akhafana ma Tiyarafenui man baya ánain bákuriyan ben oo yaiyiyáken inká Yisasini kama vaya ma sian dákó iyain kéká bá aruvin araíen mino.

Afá Tafúna Ma Un Non Pinté E Unen Édein Baya Ino

18 Máan turen un non akhempá o mantakhen ave en mino.

Copyright information for `AGD