2 Corinthians 3

Aposerɨhiya Autaahaatɨho Komɨ Isɨhiyaisatɨ Pɨwɨha Wanɨha Wɨsasisɨhaamɨ Otɨpɨpatɨhiyaare

Amɨ sahɨ usaatɨ nisapɨ satɨwɨ Porɨho nyahɨ komɨ ambɨpatɨ nɨwimaitɨhaawɨ pɨwɨha sa jɨpatɨpiyataise tɨwɨ gwɨnyaawaayowo? Nɨnɨ netɨ nɨwahonɨnɨ gaahonɨne ndɨ naimaatɨtandɨ sapɨ utɨpɨho so jɨpatɨpiyataamaayo. Owetise. Amɨ sandɨ apaapɨmaato. Nisetirɨhɨretapɨ isɨhiya usa sangi kasatɨwɨ utɨpɨho jɨpatɨpaitaahetahonɨnɨmaahe. Aindɨ amɨ sahɨ nisapɨ nisetirɨhɨretapɨ Porɨho gaaho amɨ maipɨhoe undɨwɨ isɨhiya usaisɨ utɨpɨho jɨpatɨpaiwɨ kaundɨtaahetahonɨnɨmaahe. Amɨ sandɨ isɨhiya usa sapɨhɨ sahɨ usohauhɨ samɨhatɨhɨ bindawaawɨ jaipɨpa taawɨ sangisɨ katɨwɨsasohiyɨhiyaahɨhɨ sɨretɨ kiyawaayopo. Amɨ nɨnɨhɨ nisapaahɨ sahɨ sawanaatɨ noaipapɨ nisetirɨhɨretapɨ utɨpɨho pasihandamataiwɨ isɨhiyaisɨ nepɨ kaundɨwɨ nunjawaayopo. Amɨ nɨnɨ pɨwɨha kandisasohɨhaaraahɨ Autaahaatɨho netɨ nasepemaisɨhɨ sahɨ noaipapɨ gaahiyaatimatauhɨ amɨ samɨ dahopa pɨwɨha isɨhiya nahatiya nga mmonawaayopo. Mmonawaawɨ kiya satawaatopo, e Porɨho pɨwɨha akaahaahɨhɨ kiyai kataunjihɨ ka netɨ kiyai gaahiyemwatɨ nusepemaahɨwataise tɨwɨ mmonawaayopo. Sahɨ sametirɨhɨretapɨ sawanaatɨ samɨ pɨwɨha dahopaara isɨhiyaisɨ nunjawaayopo. Amɨ nɨnɨ samɨhatɨhɨ bindataatɨ Kɨraisihopɨ komɨ pɨwɨha kasatɨtɨ kandisasohɨtɨhandaahɨ komɨ pɨwɨha sangisɨ netɨ nasepemaisɨhɨ sahɨ gaahiyaatɨ noaipɨhauhɨ amɨ samɨ dahopa isɨhiya nahatiya utɨpɨho pasihandamataiwɨ mmonɨwɨ awɨtawaayopo. Iyauhɨ sahɨhɨ samɨ pɨwɨha dahopaara isɨhiyaisɨ nepɨ Kɨraisiho sawaho komɨ pɨwɨha utɨpɨhoaatɨhɨ jɨpatɨpaisɨhomataiwɨ nunjawaayopo. Iyataatɨ sandɨ sahɨ utɨpɨho isɨhiya nahatiya awɨtohɨhomataiwɨ noaipahohɨtɨmandɨ Kɨraisiho pɨwɨha wapa utɨpɨhoaatɨhɨ jɨpatɨpaihɨhaamaahe. Amɨ Autaahaatɨho apɨpaahɨ watɨpɨho konɨhɨ bimisɨhomɨ Itɨpɨho samɨ maarɨhoaatɨhɨ otɨpɨpatɨ kaindɨhandaahɨ sahɨ saiwɨ noaipawaayopo. Iyataatɨ amɨ sandɨhɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa nawɨha naŋaatɨpataatɨhɨ jɨpatɨpindisɨhaamatiyahaamaahe. Owetise. Amɨ nehɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho isɨhiyaamɨ maarɨhoaatɨhɨ bimisɨhomɨ otɨpɨpatɨ kaindɨhandaahe.

Amɨ nyahɨhɨ Kɨraisihoaisaatɨ aimɨ tɨmaamaitaahiyaanisɨ kandaahɨ Autaahaatɨho komɨ otɨpɨpatɨ sawaho nga kaitaihɨ nyahɨ koai winjatɨhaayo. Komɨ otɨpɨpatɨ Autaahaatɨho nga kaitaihɨ amɨ nyahɨ saiwa nehɨ nanɨhiyaatɨ katɨhaato. Iyataatɨ satɨ otɨpitɨ nyahɨ yawanaanɨ nga kaito taatɨ katɨhaamaato. Owetise. Amɨ nyahɨ yawanaanɨ isɨhiya usaisɨ newaatɨ nusepemaahɨwaatɨ gaahiyemwɨhaamaayo. Nehɨ Autaahaatɨho sawaho nyangisɨ netɨ andɨtɨnyaiwataise. Ko nyangi netɨ andɨtinyaisɨhɨ Autaahaatɨho pɨwɨha wanɨha Komɨ isɨhiyaisatɨ wɨsasisɨhaapɨ isɨhiyaisɨ pɨwɨha katawaunjɨtɨhaawɨ Autaahaatɨho sawaho nyangisɨ nanyamɨhanataise. Ko siyatɨ nanyamɨhainjɨhɨ isɨhiyaisɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpaamɨ jɨpatɨpindisɨha kaundɨhaamaato. Owe. Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho isɨhiyaamɨ maarɨhoaatɨhɨ bimisɨhopɨ kaundɨhaato. Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho sohɨ isɨhiyaisɨ netɨ nusepemaahɨwatɨ kiyaisɨ asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ nunyataise. Aihɨ amɨ wɨnɨhapɨpaahɨ isɨhiyaisɨ sahɨ maipɨhiyaatisɨ kandapɨ sahɨ pɨwɨha nepɨ Autaahaatɨhoaapɨhapɨ nawɨsapitɨwɨse undataase.

Autaahaatɨho Isɨhiyaisatɨ Pɨwɨha Wanɨha Wɨsasisɨhaamɨ Nausainjɨtɨhandɨ Awaindɨhandisahaare

Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa Mosesiho isɨhiyaisɨ kataunjimbɨpa amɨ kapa wɨndɨ minjapepihɨrohiyɨhiyaisɨ sahɨ wɨnɨhapɨpa wɨndɨ minjapepihɨrowɨ kandapɨ pɨwɨha nepɨ napopɨse undataase. Iyataatɨ sapa wɨnɨhapɨpa nawɨha naŋaatɨpataatɨhɨ Autaahaatɨho jɨpatɨpiyahapaare. Iyataatɨ wɨnɨhapɨpa siyatɨ kapa nepɨ sehɨmwaahohiyɨhiyai sahɨ pɨwɨha nepɨ napwɨtaapo undɨhapaasɨ Mosesiho isɨhiyai kataunjihɨ komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ Autaahaatɨhomɨ nausainjɨtɨhandɨ noaipataise. Amɨ sapa wɨnɨhapɨpaapɨ Autaahaatɨho gaare tiho. Iyataatɨ bɨpi kɨhura kɨhura taatɨ owendaahandɨ kandɨ Mosesihomɨ ndɨmaahomwaaŋɨ waatɨ awaindɨhandɨ nausaatihɨ Isɨraherɨhiya Mosesihomɨ ndɨmaahomwaaŋɨ wɨndɨ kiyaanɨhɨ utaarɨ maawinjasopo. Isɨ amɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpaamɨ otɨpɨpatɨ Mosesiho nesɨpatɨ nausainjɨtɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ gaahandɨ isɨhiyaamɨ maarɨho komɨ Itɨpɨho Gaaho nyamɨ maarɨhoaatɨhɨ bimisɨhora isɨhiyaamɨ maarɨho wɨndohaiwa apɨpaahɨ awaiwaiwa gaahaiwa kaitaise. Iyataatɨ amɨ pɨwɨha isɨhiyaisɨ sahɨ maipɨhiyaatisɨ samɨ maipɨhandapɨ pɨwɨha nepɨ napopɨse undisɨhaasɨ Mosesiho kataunjihɨ Autaahaatɨho komɨ nausainjɨtɨhandɨ awaindɨhandɨ netɨ nunjise. Isɨ amɨ nyahɨ isɨhiyaisɨ kataunjaatɨ saundisaihɨ Autaahaatɨho sangisɨ sasatatɨ nɨnɨ sangisɨ sasatataato: Sahɨ maipɨhandɨ owehiyaatɨ nisɨ ndɨhetɨ noaipawaayopo satɨtaise undisaihɨ Autaahaatɨho komɨ watɨpɨhaiwa isɨhiyaamɨ maarɨho wɨndohaiwa netɨ nunjɨtaise. 10 Iyataatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpaamɨ watɨpɨhandɨ nausainjɨtɨhandisatɨ Mosesiho komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ nausaataho isɨhiyaisɨ kataunjindɨhandɨ aimɨ owetise. Amɨ Autaahaatɨho pɨwɨha wanɨha komɨ isɨhiyaisatɨ wɨsasisɨhaisaatɨ nyahɨ newaatɨ tɨmaamahɨwaatɨ mmonɨhonɨho. 11 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨho komɨ pɨwɨha wɨnɨhapɨpa wɨndɨ utaarɨ ahɨmotatɨ wanɨ aimɨ owetisɨhaasɨ nausainjɨtɨhandɨ amɨ watɨpɨhandisatɨ Mosesihoai Isɨraherɨhiyaapɨ numwisɨ amɨ komɨ pɨwɨha wanɨha isɨhiyaisatɨ wɨsasisɨha kaanɨhɨ jinjapɨhɨ ahotɨtandɨhaahɨ watɨpɨhandɨ amɨ nɨwusainjɨtɨhandɨ awaindɨhandisɨha isɨhiyai nunyatɨ nunjɨtaise.

Autaahaatɨho Pɨwɨha Wanɨha Wɨsasisɨhaamɨ Otɨpɨpatɨhiyaanimatɨhaayo

12 Amɨ siyatɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wanɨha komɨ isɨhiyaisatɨ wɨsasisɨhaamɨ watɨpɨhandɨ nausainjɨtɨhandɨ wɨndɨ owemetatɨ kandɨnɨhɨ ahotɨtandɨhandɨhɨ nyahɨ wɨndɨ yamaayaatɨ watɨpɨtaatɨ isɨhiyaisɨ katawaunjɨhaayo. 13 Siyatɨ watɨpɨhandɨ nausainjɨtɨhandɨ Mosesihomɨ ndɨmaahomwaaŋɨ nɨwusainjɨtɨhandɨ taatɨ bɨpi owetɨmɨ naihɨ amɨ Isɨraherɨhiya wɨndɨ mondo tatɨ komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ namaasasɨpatamatiyaatɨ nyahɨ Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha wanɨha noaasɨhaamaayo. Owetise. 14 Iyataatɨ amɨ Mosesiho siyatɨ koaisɨ Autaahaatɨho wɨnɨhapɨpa numwihɨ komɨhetɨ ndɨmaahomwaaŋɨ awaindɨ nausaataho wɨnɨhapɨpa Isɨraherɨhiyai kataunjataise. Kataunjihɨhandɨ kandɨ amɨ kiyaamɨ atihɨrɨ nepɨ nisaputɨwɨ atɨhomisohɨtɨhanda wɨnɨhapɨpa Autaahaatɨho kiyai wɨsasatɨ numwimbɨpa wɨndɨ mmonɨwɨ amɨ minjapepihɨropo. Iyataatɨ amɨ wanisangi kiya wɨnɨhapɨpaamɨ pɨwɨha jɨha jahɨha awɨtawaawɨ kiyaamɨ amɨtɨha apotɨhɨrɨ wapa numwaasatɨ nɨwisapusɨhɨ asɨhatamasɨpatamatiyatɨ daahɨ namɨhatatɨ asɨhatihɨ pɨwɨha wanɨha Kɨraisihopɨha (Autaahaatɨho wɨsasatɨ komɨ isɨhiyai numwisɨha) wɨnɨhapɨpa jɨhapaamɨ pɨwɨhai nematɨ aunahɨpatɨ netaise tɨwɨ kiya wɨndɨ mohopo. Apotɨhɨrɨ wapa netɨ nɨwisapusɨtɨhandamatiyatɨ kiyaamɨ amɨtɨha daahɨ asɨhata namɨhatisɨha kiya Kɨraisihopɨ gɨwunyaasaihaahɨhɨ nusorɨhaatɨtaise. 15 Nahatewetɨ Autaahaatɨhomɨ wɨnɨhapɨpa Mosesiho jɨpatɨpaimbɨpa awɨtɨmɨ napɨwɨ wanɨ kɨmuraisangi Judaahiya taahiyɨhiyaamɨ amɨtɨha wɨndɨ namausorɨhaatise wapa apotɨhɨrɨ nurɨmaasasɨhandamatiyato. 16 Iyataatɨ amɨ Autaahaatɨhoaisatɨ pɨwaatɨndandɨ niyataahura apotɨhɨrɨ apɨpaahɨ pupwɨhɨrɨhɨrɨ komɨ ndɨmaahomwaaŋɨ nisapuwatɨ wɨsasainjɨrɨhɨrɨ nausohaamasɨpatamatiyatɨ Judaahiyaamɨ wo nepemaita Autaahaatɨhoenda notaatɨ komɨ amɨtɨha asɨhata namɨhatisɨha apotɨhɨrɨ nausohaamahohɨpatamatiyatɨ amɨtɨha nusorɨhaatatɨ winjapwaatataise. 17 Iyataatɨ amɨ Itɨpɨho Gaaho toho so Autaahaatɨhomunɨ amɨ Kɨraisihomunɨ Itɨpɨhopɨto. Iyataatɨ amɨ isɨhiya Autaahaatɨhomɨ Itɨpɨho Gaaho nehohiyɨhiyai japɨhɨ numwaase kiya satɨwunyaapɨ nyangi sahɨ gaahiyaate nyatatɨ Autaahaatɨho nanyamaito tɨwɨ andɨtatɨ napamapɨ wɨnɨhapɨpa japepihɨrohɨtɨhandaatɨhapo. 18 Iyataatɨ nyahɨhɨ nyamɨ ndɨmaahomwaaŋɨ Mosesihomɨ ndɨmaahomwaaŋɨ apotɨhɨrɨ namaasandipatamatiyatɨ nanyamaasandataamaise. Aisɨ amɨ nyahɨ Kɨraisihopɨ ngɨwunyaahohiyɨhiyaanɨnɨ nahatiyaanamɨhetɨ isɨhiya nga mmonawaayopo, amɨ Autaahaatɨhopɨ ko apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ awaisɨho watɨpɨhoe tɨwo. Amɨ nyangi ko bɨpi kɨhura kɨhura netɨ nanyepemaahɨwatɨ nyamɨ maipɨhaiwa nenyamasɨhosɨ amɨ nyahɨ noaipawaatɨ sawahomatetɨtɨhaawo. Ko nyangisɨ sanyisonɨhɨ isɨhiyaisɨ newaatɨ nyahɨ Autaahaatɨho apɨpaahɨ akɨtɨnɨhɨ watɨpɨho awaisɨho gaahoe undaatɨ nunjɨtɨhaawo.

Copyright information for `AGM