Luke 6

Kɨma Pɨwɨma Jisaasihounɨ Parisihiyaunɨ Judaahiyaamɨ Asisɨha Sapaatɨhandapɨ Itɨhɨnnohɨtɨhandapɨhaare

(Matiyuho 12:1-8; Maakɨho 2:23-28)

Judaahiyaamɨ asisɨha ikɨnohɨha Sapaatɨhandɨ wɨndetɨ Jisaasiho konɨho witɨhandamɨ osaataatɨhɨra daimɨ notaise. Naihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya ko kaiwaiwa mmonɨwɨ nepɨ kaiwɨ nɨwipinjohiyɨhiya konɨho witɨhandɨ ikwɨra nasɨpapɨ yutɨhɨrɨ pasaaha ikwɨra ikɨsipɨ tɨwɨhaapɨ akonyonya nanawaayopo. Aiwɨ kiya nanahauhɨ isɨhiya Parisihiya usa kiyai iwinjawaawɨ saundawaatopo. “Sahɨ asisɨha Sapaatɨhandetɨ kamaayohɨpɨpa kaiwɨ napaapɨ saiwɨ kiyopo?” undawaatopo. Saundauhɨ Jisaasiho wihoaaŋɨha kiyai sata kaundataase. “Jɨhura Daawitɨhounɨ amɨ komɨhiyaunɨ jaumasɨhɨ kiyohɨtɨhandapɨ sahɨ ka pɨwɨha wɨndɨ awɨmɨtɨwɨhiyaato? Daawitɨho Autaahaatɨhomɨ Aŋɨhandaatɨhɨ nandaatɨ nandapa bɨretɨhandɨ Autaahaatɨhomɨ ndɨhetɨ ahotisɨha netaise. Sapa nandapa bɨretɨhandɨ pɨrisihiya isɨhiyaamɨ maipɨhaiwaapɨ nandapa kohasɨpɨho tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai dɨpumanɨhohiyɨhiyaahɨhɨ nandaatɨwɨhape tatɨ wɨnɨhapɨpa ahotihɨhandɨ kandɨ Daawitɨho netɨ nanatɨ amɨ komɨhiyai wapa numwihɨ nanawaayopo,” undataase. Iyatɨ amɨ Jisaasiho pɨwɨha wa saundataase. “Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Awaisɨhonɨnɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨnɨ Sapaatɨhandamɨ awaisɨhonɨnisɨ kandisɨ nɨnɨ jatataatɨ kandetɨ wapa gaahapa isɨhiya kaitaatɨwɨhapa nɨnɨ gwɨnyaatɨ katisanɨhɨ kapa kaitaapo,” undataase.

Kɨma Pɨwɨma Utaaho Wo Komɨ Ikwɨrɨ Bɨwatetɨ Namɨhatahoai Sapaatɨhandetɨ Jisaasiho Tɨtɨhemwasɨtɨhandapɨhaare

(Matiyuho 12:9-14; Maakɨho 3:1-6)

Aihɨ amɨ Sapaatɨhandɨ wɨndetɨ Jisaasiho niyatɨ aŋɨ gwɨharaahandɨ Judaahiya Autaahaatɨhopɨ gwɨnyaapɨ gaapundɨtaatɨwɨ ahoyanohɨpɨpɨhɨ nandaatɨ isɨhiyai pɨwɨha kataunjataise. Aihɨ sura sapɨhɨ utaaho wo komɨ ikwɨrɨ bɨwatetɨ namɨhataho bindataise. Aihɨ isɨhiya Parisihiyaunɨ amɨ isɨhiya usa Judaahiyaamɨ wɨnɨhapɨpa katɨwunjohiyɨhiyaunɨ Jisaasihoai kɨnyɨ maipɨhandɨ kiyapaise undɨwɨ komɨhetɨ pɨwɨha nutandɨhandapɨ koai iwinjatawaayopo. Iwinjatawa so utaaso ikwɨrɨ bɨwatetɨ namɨhatisoai Sapaatɨhandetɨ netɨ tɨtɨhemwaso tɨwɨ komɨhetɨ ndɨha ahiyawɨ iwinjatawaayopo. Kiya saiwɨ gwɨnyaapɨ iwinjasauhɨhandɨ kandɨ Jisaasihohɨ kiyaamɨ saiwɨ gwɨnyaapɨ iwinjatohɨtɨhandɨ usonatɨ netaise. Usonatosatɨ ikwɨrɨ bɨwatetɨ namɨhatisɨhoai Jisaasiho saundataase. “Kɨnyɨ dopɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ sapɨhɨ bitose,” undataase. Saundihɨ ko tɨtɨhɨ dotɨ kapɨhɨ bitondaise. Bitosɨhɨ amɨ kiyai Jisaasiho saundataase. “Nɨnɨ sangi sandɨ nasɨsendaano. Sapaatɨhandetapɨ wɨnɨhapɨpa ahotimbɨpa napondaase? Nyahɨ Sapaatɨhandetɨ gaahaiwa isɨhiyai iwɨtatamanaatɨ kaitɨhaawo e isɨhiyai newa nusopɨsasaatɨ mɨmaipɨwitɨhaawɨ nyamɨ wɨnɨhapɨpa kandaaso? Isɨhiya baiwɨ bimɨtaatɨwɨhandapɨ nyahɨ iwɨtatamanɨtɨhaawo e newa kiyai nusopɨsasɨtɨhaawo?” undataase. 10 Saundatosatɨ isɨhiya nahatiyai naingaatɨ iwinjatataatɨ ko ikwɨrɨ bɨwatesɨhoai saundataase. “Kinyɨ ikwɨrɨ mbape,” undataase. Undihɨ ko komɨ ikwɨrɨ mbasɨhɨ ketɨ kuraanɨhɨ noaipatɨ gaahɨrɨ sawanyɨnjapɨhɨrɨndaise. 11 Siyatɨ Jisaasiho kaindɨmandapɨ kiyai apɨpaahɨ apousamasɨhɨ kiya nyahɨ Jisaasihoai napitɨwitɨhaawe tɨwɨ Jisaasihoai kiya wapa kawitaatɨwɨhapaapɨ sawana kanawaatopo.

Kɨma Pɨwɨma Otɨpɨpatɨhiya Ikwɨmaindɨmwɨtihɨ Auhɨramɨ Yahurɨtahiyai Jisaasiho Namɨhainjɨtɨhandapɨhaare

(Matiyuho 10:1-4; Maakɨho 3:13-19)

12 Aihɨ sura asisɨha waara apatɨhɨ sɨhoaarɨhɨretɨ Jisaasiho kapɨhɨ gaapundɨtandɨ nasaamanataise. Nasaamanatɨ kapɨhɨ Autaahaatɨhoai pɨwaundatɨ konɨhɨ gaapundɨmɨ naihɨ notɨ bourɨwataise. 13 Bourɨwihɨ komɨ otɨpɨpatɨhiya nahatiyai gaatatɨ numwaatɨ koaisawɨ maasɨ nasisoaarɨ daiwɨ bimɨtaatɨwɨhiya awɨtahiya ikwɨmaindɨmwɨtihɨ auhɨramɨ yahurɨtahiyai namɨhanatɨ numwaataise. Iyatɨ kiyai ambɨpatɨ wɨtɨ sata nusoaasataise. Nɨnɨ sangi nisɨ watɨpɨhandisatɨ nandɨsɨsoaasisanɨhɨ sahɨ nisɨ pɨwɨha anusoaitaatɨwɨhiyaate undatɨ ambɨpatɨ aposerɨhiyaate undatɨ nusoaasatɨ ambɨhundataase. 14 Jisaasiho namɨhanatɨ numwaatɨ aposerɨhiyaate undisawɨhiya kɨmiyaare: Wo Saimonɨhore. Komɨ ambɨpatɨ wɨtɨ Jisaasiho nusoaasipatɨ Pitaahore. Aihɨ amɨ Saimonɨhomɨ saingɨho Andɨruhotihɨ Jemɨsihotihɨ Jonɨhotihɨ Piripɨhotihɨ Batoromiyuhotihɨ 15 Matiyuhotihɨ Tomaasihotihɨ Jemɨsiho Arɨpiyaasihomɨ mwaahotihɨ Saimonɨho komɨ ambɨpatɨ wɨtɨ Serotɨhoe tɨwɨ ambɨhundɨwɨhosɨ kotihɨ amɨ 16 Judaasiho Jemɨsihomɨ mwaahotihɨ amɨ Judaasiho aunahɨpatɨ Keriyotɨhandaahapɨho Jisaasihoai tiwɨtaatɨwɨhiya tiworisaamɨ ikwɨraatɨhɨmasɨhotihɨ siyaare.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Taahiyɨhiyaamɨ Timbɨpa Jisaasiho Nemwatɨ Tɨtɨhemwasɨtɨhandapɨhaare

(Matiyuho 4:24-25; Maakɨho 3:7-12)

17 Aihɨ Jisaasiho tipatɨ sɨhoaarɨhɨretɨ namasi kiya Aposerɨhiyaisatɨ maasɨ noaatɨpatɨ yatɨhɨ gaahapɨhɨ sahananaata komɨ otɨpɨpatɨhiya tɨtaahɨtɨhandisatɨ maasɨ bitondaise. Aihɨ amɨ sapɨhɨ taahɨtɨhandɨ bitotawaayopo. Iyataatɨ siya isiya aunahɨpa nahataapɨpɨhapɨ napɨwɨhiyaare. Iyataatɨ kiya yapɨpatɨ Judiyaahandamɨ nahataapɨpɨhapɨhiyaunɨ amɨ taunɨhandɨ awaindɨhandɨ Jerusaremɨhandaahapɨhiyaunɨ amɨ aunahɨpa taunɨhaurɨ detɨ durɨhɨrainɨ ahetiwaurɨ Taiyaahandunɨ Saitonɨhandaapɨhiyaunɨ napɨwɨ sapɨhɨ bindawaayopo. 18 Siya kaanɨhapɨ nasohiyɨya Jisaasihomɨ pɨwɨha atɨwitaatɨwunɨ amɨ kiyaamɨ timbɨpa nemwaitandɨ napɨwɨhiyaare. Kiyaamɨ usaamɨhetɨ itɨpɨho maipɨhapa bindata netɨ ambɨpatɨ nusopɨsasimbɨpa nemwatɨ tɨtɨhemwataise. 19 Aihɨ amɨ isɨhiya nahatiya Jisaasihoai uwipɨ numwɨhatɨtaatɨwiyawaayopo. Sandɨ apaapɨmaahe isɨhiya usa koai uwipɨ numwɨhatohiyɨhiyaamɨ timbɨpa komɨ watɨpɨhandɨ awaindɨhandɨ komɨhetapɨ noaipasi sanotɨ nemwasɨhɨ biyatɨ gaawimatihe.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Isɨhiya Maaritɨwunɨ Amɨ Gwɨtaatɨwɨhandapunɨ Katindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 5:1-12)

20 Jisaasiho komɨ otɨpɨpatɨhiyai naingaatɨ iwinjatataatɨ pɨwɨha sata kandaase. “Sahɨ isɨhiyaatɨ kahapaamapɨpa owehiyaatɨ satɨwɨ nyahɨ kahapaamapɨpa gaatahiyaane tɨwɨ pɨhɨtɨwɨ maaritɨwɨse. Amɨ sangi Autaahaatɨho komɨ isɨhiyaisatɨ ahoyatɨ aimɨ sangi jainjatataiso.

21 “Sahɨ wanɨ jasamasɨhɨ jarisohiyɨhiyaatɨ waatɨ maaritɨwɨse amɨ ipotɨhura Autaahaatɨho sangi nandapa pɨhɨtatɨ tisaahɨwatɨ nasanyonɨhɨ tisaipɨ nga nepɨ nanɨwɨ gwɨsɨmwɨtaawo.

“Aiwɨ amɨ sahɨ wanɨ taawɨ ngohiyɨhiyaatɨ waatɨ maaritɨwɨse amɨ ipotɨhura sangi Autaahaatɨho maaritɨtaatɨwɨhandɨ nasanyonɨhɨ samɨ maarɨhoaatɨhapɨ maaritɨwɨ sisɨtaawo.

22 “Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Awaisɨhonɨnɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨhi sahɨ nanipinjawɨ nisɨ otɨpɨpatɨ kaniwɨ nisɨhiyaatimatisaihɨ nisapɨsatɨwɨ isɨhiya ipotɨhura sangi jasonawaawɨ mandɨtisaipɨ mɨmaipɨsiwɨ amɨ pohipɨsiwɨ maahoaipupwɨsamapɨ amɨ pɨwɨha maipɨhaiwa kasatɨwɨ samɨ ambɨpatɨ nausohaapɨ ahoaapɨ asɨretɨ ambɨhɨsatisaihɨ amɨ gaasɨ sahɨ maaritɨwɨse. 23 Isɨhiya saiwa saiwɨ sangi kasisaihɨhandɨ kandɨ sahɨ gaasɨ waatɨ maaritɨwɨ naupwananɨwɨse kandapɨ wihoaaŋɨhandɨ apɨpaahɨ awaindɨhandɨ sangi yamahapataatɨhɨ Autaahaatɨho ipotɨhura nasamɨtandɨ taatetɨ tisamanataiso. Amɨ jɨhuraisangi kiyaamɨ satoya sapiya Autaahaatɨhomɨ pɨwɨha atiwɨ nepɨ ausaapɨ katohiyɨhiyai naasɨkatɨ kawiwɨhiyaaso.

24 “Amɨ sahɨ nawɨho kahapaamapɨpa asaketahiyaatɨ jaawo samɨ maarɨho biyatɨ wisaitahapa aimɨ nepɨ isɨwatawaayowo. Iyataatɨ amɨ nehɨ sapa kapaanɨhɨ sahɨ wanɨ newaayowo.

25 “Sahɨ isɨhiyaatɨ wanɨ nandapa waatɨ nanɨwɨ gwɨsɨmohiyɨhiyaate, sahɨ jaawo ipotɨhura pɨhɨtatɨ jasamanɨtaiso.

“Sahɨ isɨhiyaatɨ wanɨ sisɨwɨ maaritohiyɨhiyaate sahɨ jaawo amɨ ipotɨhura sahɨ gwɨwɨ kwɨtipatɨ tisamɨhaitaiso.
26 Sahɨ isɨhiya usa sapɨ maarɨsaitɨwɨ mepɨ autaahepɨsamahohiyɨhiyaate sahɨ jaawo. Jɨhuraisangi isɨhiya pɨwɨha jaiwɨtaha ausaahohiyɨhiya siyaamɨ satoya sapiya kiyaapɨ maaritɨwɨ kiyai nepɨ mepɨ autaahepumapɨhiyaaso,” daase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Kinyɨ Tiworisai Maarɨho Nunye Tatɨ Katindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 5:38-48, 7:12a)

27 Saiwa satatɨ Jisaasiho katatɨ owetihɨ kiyai saundataase. “Amɨ sahɨ nisɨ pɨwɨha atɨnisohiyɨhiyaatangi sandɨ kasatataato. Sahɨ samɨ tiworisai maarɨho nunyawɨse. Aiwɨ isɨhiya sangi mandɨtɨsisohiyɨhiyai gaahatɨ kawiwɨse. 28 Aiwɨ isɨhiya sangi samɨ maarɨho nasosasɨnahaiwa pɨwɨha kasatɨwɨ amɨ sapɨ satɨwɨ kiyai wapa maipɨhapa nusoaipatɨ netɨ nusopɨsasane tohiyɨhiyai wihoaaŋɨ gaahatɨ kawiwɨse. Aiwɨ amɨ isɨhiya sangi mɨmaipɨsisohiyɨhiyaapɨ kiyai Autaahaatɨho maarɨho asɨpɨwisatɨ gaahandɨ kawita sahɨ kiyaapɨ gaapɨwundɨwɨse. 29 Amɨ utaaho wo kinyɨ pahaapɨpatɨ wɨtɨ tɨngɨwihonaahɨ amɨ wihoaaŋɨhatimaawɨ tɨngɨwihɨwɨta nepemaitɨpɨ koai nunye. Iyatɨ amɨ utaaho wo kinyɨ apotɨhɨrɨ tiwatɨhaatɨhɨrɨ mbɨpaapɨ nipaatingɨrɨhɨrɨ nehonaahɨ gaasɨ amɨ apotɨhɨrɨ nyepepɨ nipaatingɨrɨhɨri maawɨ owe mundɨpɨ nehɨ nanɨhaimbɨ nunye. 30 Isɨhiya nahatiya sangi wapaapɨ nanyinyawɨse satɨwɨ nasɨsenohiyɨhiyai kapa nasɨsenohɨpɨpa sahɨ nunyawɨse. Aiwɨ amɨ isɨhiya usa samapa wapa nasesaihaahɨ kiyai kapa japɨhɨ nanyinyawɨse undɨwɨ mwɨtetɨwɨ wɨndɨ kamundɨwɨse. 31 Sahɨ satɨwɨ isɨhiya usa nyangi gaahatɨ kanyitotɨwɨ gwɨnyaawaawaahɨ satɨ sahɨ gwɨnyaahohɨpatamataiwɨ isɨhiya usai gaahatɨ sahɨ kawiwɨse.

32 “Iyataatɨ amɨ sahɨ isɨhiya sangi maarɨho nasanyohiyɨhiyaisaahɨhɨ japepinjawɨ maarɨho kiyai wihoaaŋɨ nunyawaawaahɨ amɨ kandapɨ wihoaaŋɨhandɨ napindɨ naitaatɨwe, amɨ isɨhiya maipɨhaiwaisahiyaisangi naasɨkatɨ kaiwɨ maarɨho nunyohiyɨhiyaisaahɨhɨ maarɨho wihoaaŋɨ nunyawɨhiyaaso. 33 Amɨ sahɨ isɨhiya sangi gaahatɨ kasisohiyɨhiyaisaahɨhɨ wihoaaŋɨ gaahatɨ kawisawaawaahɨ kandapɨ wihoaaŋɨhandɨ napindɨ sahɨ naitaatɨwe amɨ isɨhiya maipɨhandisawɨhiyaisangi naasɨkatɨ kaiwɨ wihɨwihoaaŋɨ gaahatɨ kainɨwɨhiyaaso 34 Amɨ sahɨ isɨhiyai samapa kahapaamapɨpa wapa nunyawaawɨ kiyaamapa wihoaaŋɨ tɨtɨhɨ kamwaaŋɨ nunyohɨmumwaaŋɨ nanyamɨto tɨwɨ nunyawaawaahɨ kandapɨ wihoaaŋɨhandɨ gaahandɨ napindɨ sahɨ naitaatɨwe, amɨ isɨhiya maipɨhaiwaisawɨhiya kahapaamapɨpa wapa kiyaamɨ naisɨhiya maipɨhaiwaisawɨhiyai nunyawaawɨ kiyaamapa wihoaaŋɨ kamwaaŋɨ nanyamɨtaawo tɨwɨ gwɨnyaapɨ nunyawɨhiyaaso. Sahɨ saiwɨ sandɨ kamaiwɨse. Owe. 35 Amɨ sahɨhɨ samɨ tiworisai maarɨho nunyawɨ amɨ gaahatɨ kiyai sahɨ kawiwɨse. Aiwɨ amɨ sahɨ wapa samapa isɨhiya usai nunyawaahaapaapɨ kiyaamapa wihoaaŋɨhapa nanyamɨtaawo tɨwɨ gɨmunyaapɨse nehɨ kapaanɨhɨ nunyawɨ namapɨse. Sapa saiwɨ sahɨ kiyohɨpɨpaapɨ wihoaaŋɨhandɨ awaindɨhandɨ nepɨ kahapaamapɨpa nahataapai netɨ daahematɨ Autaahɨ Nuwaataatɨ Bimisɨhomɨ mwaayatimatɨtaatɨwo. Iyataatɨ kohɨ isɨhiya koai wɨndɨ kɨnyɨ gaahoŋe gaare mundɨwɨhiyaisunɨ amɨ isɨhiya maatɨmaatiwɨhiyaisunɨ gaahatɨ kawisahoso. 36 Sahɨ isɨhiyaapɨ samɨ maarɨho tisatane, samɨ Japɨho isɨhiyaapɨ komɨ maarɨho tundipatamatiyato,” undataase.

Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Maipɨhaiwa Kiyohɨwaiwa Atimbɨ Tipɨtapaapɨ Mausome Tatɨ Jisaasiho Isɨhiyai Kataunjindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 7:1-5)

37 Jisaasiho pɨwɨha wa isɨhiyai sata kataunjataise. “Sahɨ isɨhiya usaamɨ kiyohɨwaiwa ketɨ nepɨ tipɨtapaapɨ usonɨwɨ kiyai ‘sahɨ maipɨhiyaate,’ mundɨwɨse amɨ Autaahaatɨho wɨndɨ sangi netɨ tipɨtapa jasonatɨ, ‘sahɨ maipɨhiyaate,’ maasatɨtando. Aiwɨ amɨ sahɨ isɨhiya usaisɨ saundɨwɨ, ‘sahɨ maipɨhiyaatisɨ samɨ maipɨhaiwaapɨ pɨwɨha nepɨse,’ undɨwɨ kiyaamɨhetɨ pɨwɨha nepɨ yamaawutaapɨse. Amɨ sangisɨ Autaahaatɨho wɨndɨ sasatatɨ, ‘sahɨ maipɨhiyaatisɨ samɨ maipɨhandapɨ pɨwɨha nepɨse,’ satatɨ pɨwɨha samɨhetɨ netɨ wɨndɨ yamaasutaito. 38 Sahɨ isɨhiyai wapa kahapaamapɨpa nunyawɨse amɨ Autaahaatɨho sangi nasamɨtaiso. Amɨ sahɨ iparimatɨwɨ isɨhiyai wapa pɨhɨtɨwɨ taahɨpɨpa nunyawaawaahɨ amɨ Autaahaatɨho apɨpaahɨ gaaho iparɨhosɨ wapa kahapaamapɨpa sangi pɨhɨtatɨ taahɨpɨpa waatɨ asakiyatɨ amɨ tisaahɨwa tiwatɨ nyepiyatɨ tirandɨwatɨ amɨ kapa ahaitɨhapɨhɨ owetatɨ nawangitatɨ nehɨhaatɨ tɨmahiyahaiwa sangi nasamɨtaise. Iyatɨ Sahɨ isɨhiya usaisɨ wapa ikɨpɨpa nunyohɨmumwaaŋɨ kamwaaŋɨ Autaahaatɨho sangi japɨhɨ kapa pɨhɨtatɨ nasamɨtaise.

39 Sata kaundatosatɨ amɨ pɨwɨha wa sɨwipatɨ namɨhanaha sata Jisaasiho kiyai kaundataase. “Utaaho wo komɨ ndɨha niyotaho amɨ utaaho wo ndɨha niyotahoai daihɨra mɨre undatɨ namunjɨtaise. Owetɨtaise. Amɨ maisahurɨ ndɨha niyotahurɨsɨ maisahurɨ tɨmaamainji anɨmwaahɨpatopɨ witɨtaise. 40 Metɨho wo taatɨ sɨkurɨhandaatɨhɨ kahapaamapɨpa kaiwunjauhɨ mmonatɨ nesɨho koai kataunjisɨhoai nusatipɨhaatɨ noaipatɨ isɨhiyaamɨ ndɨhetɨ awaisɨhondaamaise. Owetise. Koai kiyaunjisɨho kiyaunjihɨ ko metɨho bɨpi bindata atisatɨ mmonatɨ netɨ kaimɨ nunjatɨhura ko noaipatɨ komɨ kiyaunjisɨhomatetaho noaipataise.

41 “Kɨnyɨ utaaho wo kinyɨ naisohomɨ ndɨhotɨ ikwaatɨpɨho apɨpaahɨ turɨkaarehonjɨ ahusotisonyonjapɨ kɨnyɨ napaapɨ baimbɨ taapɨ waatɨ gwɨnyaapɨ usonɨhise kɨnyɨ kɨwahonyɨ ndɨhotɨ ikwaatɨpɨho aungwohandɨ ipatamatiyahandɨ ahɨsotindɨhandapɨ baimbɨ gwɨnyaapɨ monɨpiwatapaapo? 42 Kinyɨ ndɨhotɨ ikwaatɨpɨho apɨpaahɨ aungwohandɨ ipatamatiyahandɨ ahɨngisotindɨhandɨ monɨpiwatapa wo kinyɨ naisohomɨ ndɨhotɨ ikwaatɨpɨho turɨkaarehonjɨ ahotisonyonjapɨ koai saundɨpɨ, ‘naisohonye, kinyɨ ndɨhotɨ ikwaatɨpɨhonjɨ yaihonjɨ ahɨngisotisɨ nehɨmaitaano,’ undɨpɨ napitaimbɨ kaundɨtaise? Sandɨ kɨnyɨ satɨpɨ nɨnɨ nisɨ ndɨhotɨ ikwaatɨpɨho ahɨmotahoniso tɨpɨ jaipɨtɨpe. Ikwaatɨpɨho apɨpaahɨ aungwohandɨ ipatamatiyahandɨ kinyɨ ndɨhotɨ ahɨsotindɨhandɨ kɨnyɨ kɨwahoŋɨ jatɨnɨpɨ jɨhɨ nemaposapɨ auhaatapɨ kinyɨ ndɨha baimbɨ japaapɨ sura kinyɨ naisohomɨ ndɨhotɨ ikwaatɨpɨho turɨkaarehonjɨ ahusotisonyonjɨ mmonɨpɨ nepumaitaapo,” ndaase.

Kɨma Pɨwɨma Ipatamɨ Yandɨpɨho Gaahopunɨ Amɨ Maipɨhopunɨ Jisaasiho Isɨhiyai Kataunjindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 7:16-20, 12:33-35)

43 Satatosatɨ Jisaasiho wa jɨhaatɨ sandaase. “Ipatɨ gaahatɨ yandɨpɨho maipɨho wɨndɨ namingoaitaise. Iyonɨhɨ amɨ ipatɨ maipɨhatɨ yandɨpɨho gaaho wɨndɨ namingoaitaise. Wɨndɨ siyatɨmaahe, owetise. 44 Ipatɨ nahatepɨ yandɨpɨho ningosɨhura isɨhiya japɨ mmonawaawɨ ‘ipatɨ satɨ gaahate amɨ ipatɨ satɨ maipɨhate,’ tɨwɨ japɨ mmonawaayopo. Iyataatɨ ipatɨ pɨhoaipɨhomɨ yandɨpɨho anɨpɨho kaarɨhetapɨ nandawaamaayopo. Owetise. Aiwɨ amɨ wainɨhandisangi kaarɨha mwɨtoaipatetɨ ningotɨ ahotihɨ nandawaamaayopo. Owetise. 45 Utaaho gaahomɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨhoaatɨhɨ amɨtɨhetɨ nehɨ gaahaiwaahɨhɨ gwɨnyaatɨ tɨwɨsaitataise. Tɨwɨsaitihɨ nehɨ tɨtɨhɨ gaahaiwaahɨhɨ gwɨnyaatɨ kiyataise. O amɨ utaaho maipɨhomɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨhoaatɨhɨ amɨtɨhetɨ nehɨ maipɨhaiwaahɨhɨ gwɨnyaatɨ tɨwɨsaitataise. Tɨwɨsaitihɨ nehɨ maipɨhaiwaahɨhɨ gwɨnyaatɨ kiyataise. Nɨnɨ sandɨ apaapɨmaato amɨ amɨtɨhetɨ omaŋɨtɨtɨhɨ maarɨhoaatɨhɨ saiwa wapa isɨhiya gwɨnyaapɨ kɨpwɨndimbɨpa kiyaamɨ maahomwaaŋɨ nausaapɨ katauhɨ ausaimanɨnatɨ auta noaipataise,” ndaase.

Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Sɨwipatɨ Namɨhanatɨ Isɨhiya Aŋaaŋɨ aŋɨmatotɨhandapɨ Katindɨhandapɨhaare

(Matiyuho 7:24-27)

46 Satatosatɨ amɨ bapiyatɨ Jisaasiho sandaase: “Sahɨ nisɨ pɨwɨha sangi kasatohɨha japepihɨrɨwɨ kamaayawaahandɨ nɨngi sahɨ napaapɨ Awaisɨhoŋe, Awaisɨhoŋe ndɨwɨ ambɨhɨndopo? 47 Utaaho wo nɨngisaapɨhɨ nasatɨ nisɨ pɨwɨha atisatɨ nisɨ kaundohɨrɨhɨretɨ kaisɨhopɨ nɨnɨ sɨwipatɨ wɨtɨ namɨhandɨ nasisatɨ sandɨ kasatɨtaano sangi biyatɨ nasesɨpata gisunyaatɨtando. 48 So utaaho kɨmomatiyahore: Ko aŋaaŋɨ aŋɨmatɨtandɨhura yapɨpatɨ watɨpɨhatɨ nawɨhaisɨhatetɨ anɨmwaahɨpatɨ baahɨ mɨhaapɨ yamwaataise. Yamwaatosatɨ yasɨha wiwatosatɨ simenɨhandɨ sanyoaayatɨ wiwatɨ yasɨha tɨpɨhaatɨ mɨhondaise. Mɨhotatosatɨ aŋaaŋɨ akaaŋaaŋɨ kasɨnapɨ watɨpɨhaaŋɨ ahominahaaŋɨ anɨtisatɨ aŋɨmatataise. Aihɨ wipatɨ itɨ nambɨtɨhɨrɨ noaipatɨ wipɨwatɨ itɨ nambɨtɨrisatɨ usepatɨ usepuwataatɨ aŋaaŋɨ netɨ ikɨpindatɨ kwɨtɨwihɨhandɨ kandɨ wɨndɨ namaayase. Sandɨ ketɨ namaayasɨtɨmandɨ amɨ utaaho itatamanatɨ biyatɨ gwɨnyaatɨ anɨtisatɨ watɨpɨhaaŋɨ aŋɨmatihe. 49 Iyataatɨ utaaho wo nisɨ pɨwɨha atisataaho ko nisɨ katohɨrɨhɨretɨ japepihɨratɨ kamaisɨho so utaaho aŋaaŋɨ mɨmaipiyatɨ aŋɨmatisɨhomatiyahore. Utaaho aŋaaŋamɨ yasɨha mmonainjatɨ yapɨpatɨ watɨpɨhatetɨ baahɨ anɨmwaahɨpatɨ yamwaatɨ mɨhotatɨ aŋɨmaamatatɨ yapɨpatɨ napaipatetɨ yaataatɨ mɨhotatɨ aŋɨmatihɨ wipatɨ itɨ nambɨtɨrisatɨ wipɨwataatɨ usepatɨ usepuwataatɨ aŋaaŋi netɨ kwɨtɨwatɨ ikɨpɨndihɨ ketɨ kuraanɨhɨ niyatesi tɨmahiyatɨ kaaŋɨnɨhɨ nosasɨnamasɨpatamatiyahore,” undatɨ Jisaasiho kiyai kaundataase.

Copyright information for `AGM