1 Corinthians 10

Uwomoko ki aino imo.

Woli iyali, yo mo wiyou tiyomu, Isolilo noko monoi sosolikomo mo, koini aniyopa iyali monoi mo. Kotoni kumoki kopuso tanomokino. Toi komaso mo na samukukalo manoki, Kotoyo mo. Komaso mo iwo tokosiyaikaiyo tikino, fona moloso. Mamo iwo mulumai mo upoi tanalouki mo, na tokosiyaikaiyo tikino. Kumoki kopuso aluwaikino mo, iwo tokosiyaikaiyo tikino mo, no mo iwoso uluwako komiyai, toi komaso mo Musiso na aluwaikino, no monoi no. Toi komaso mo tuo ponoko manokino, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo no poniko manoki no. Komaso mo iwo na posiko manokino, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo no puwololuko manoki no. Motu na, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani topai iwoso na posiko manokino. Kolaisoyo na aluwaikoki, na fasikalo manoki. To mo nonani topai tomoki komiyai na. Ulai siyai monoi saso mo Koto mo mulu mo waliyo, siyasonuso monoi. Kopokoiyau noko monoi pa molokikokiso. No monoi no puwokaikalo manoki, yau yau, nu somiso asiso na si liyaiki.

Aniyopa iyaliyo no yo manokino mo, no mo moi monoi na towiyomoko, toini mulu kopokoiyauso uwoko somiso monoi. Asuwo asuwo koto iyaliso noiyo ikikoiwo. Toi mulumai noko siyaiyo no yokino no, nonani moloso noiyo aluwaiyoiwo. Kotoni puko imoyo asuwo asuwo kotoso molokimo monoi noino tiyomuko uku,

“Koloni nowoi iwo siko siwoi noko nokolalo mo na tokitokaimuwano si.”
No monoi no asuwo asuwo kotoso molokimo siki.
Moi mo pa uloliyokomo monoiso. Toi mulumai noko nokolalo siyaiyo no yo manokino no, toini moloso pa aluwaiko monoiso. Ulo siyawoisoso nonani noko nokolalo molopoi molopoi, 23,000, na kolikaliki, yau yau, uloliyoko foli monoi mo. Moi no Noko Siyoliso ulai hani monoi aini ki monoi? Toi noko siyai no aini kikino no, toini moloso pa aluwaiko monoiso. Nuwoyo na tukuwolikino, yau yau. 10 Amuwaso noiyo aliyoiwo. Toi noko siyai amuwaso no alikino no, toi komiyai noiyo yoiwo. Kumokisai noko tukuwoli nokotayo na tukuwoliya konoki, yau yau.

11 Nonani hani hani no fiyamosokoki mo, toi atiyaiso si monoi na wiyotiki. Nonani monoi aino imo nokoyo Kotoni pukoso kumokaiki, moiso wiyomoko monoi atiyaiso si monoi, asi fokumomai si noko moi monoi. 12 No monoi no atiyaiso. Nokoyo yomakimo, “Yo mo mulu amiso na totolo,” to mo atiyaiso na tolumo. Molo itouniyaimoso aiko utukaimoi. 13 Haninoiyo uwokomo kiyakinuwomo, no mo folo muwoi, noko komaso noko mo tomoso nali no. Motu na, moi mo tomososo na tuwokomomoko ki liyaimoi. Kotosu mo fasimoko mulu mo siyoli, pa tulosukomomoiso, na tofasikomomokomoi. Haninoiyo tuwokomo kinuwo mo, molo siyaso pa tukwaikomokai manonuwoso, na tofasikomo manonuwo. Nasu, hani koiyauyo uwokomo kiyakinuwomo, na amikomoinuwomo, mulu ami amiso si monoi.

Kota Kotowoi popuwa kopokoiyauwoi aino imo.

14 No monoi no na pukwaimonowo. Woli iyali ititouni, asuwo asuwo koto iyaliso noiyo ikikoiwo, namoliyo na pa alosikowo. 15 Moi mo muluwoi noko na, no monoi no na timonukuwo. Na pomulumoloko kiwo. Yani imo mo topoko poimo motu poimo. 16 Molo wamo ito iwo nausai no tosikomosikoni no, no mo afonimaiso pa tosikomosikoniso. Tosikokoni mo, wafisu imo na timokoni, Kotoso. Nonani molo wamo ito iwo sikakikonimo, Kolaisowoi na si tomasimo monoi. Tani nakoyo amukonoki, no monoi no. Tuo no tofoloulu nikuwano manokoni no, nonani tuo nokakikonimo, Kolaisowoi na si tomasimo monoi. Na tukolokino, yau, no monoi no. 17 Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo molopoi moi mo tuo mo siyasosu na, no monoi no moi mo mulu mo tomoso na tosi manokoni, Kolaisowoi na tosi tomasimokoni. Ulai afonimaiso? Moi komaso mo tuo mo siyasoso na tofoloulu nikuwano manokoni, na tonoko manokoni.

18 Na pomulumolokowo, Isolilo noko monoi. Koloni Kotoso no tutunoni manono no, nonani koloni walotoso tonoko manono mo, Kotowoi tomoso na tosimoi. 19 Yo mo pa tiyomuso, asuwo asuwo koto iyaliso koloni ututi mo siyoli haniwo. Yo mo pa tiyomuso, asuwo asuwo koto mo motu nawo. 20 Wiyouwa wiyou, aino pa tiyomuso. Ya tiyomu, noino, Kotoso mulumolo luwai somiso nokoyo asuwo asuwo koto iyaliso koloni tututi manono mo, no mo popuwaso na tututi manono. Kota Kotoso pa tutunoni manonoso. Yo mo wiyou tiyomu, moiyo popuwawoi si tomasiko mo. 21 Mulu mo tiwoi noiyo yoiwo. Kolaiso Siyolini molo wamo ito iwo nausai sikakinuwomo, popuwawoiso noiyo mulumolo luwaikoiwo. Kolaiso Siyolini tuo nokakinuwomo, popuwawoiso noiyo mulumolo luwaikoiwo. 22 Nakomo moi mo Siyoli Nokotayo mulu atolokomo unumoko monoi poimo tiyo manokoni. Moini amiyo no moloi souwai monoi, Siyoli nokotani ami no?

Asuwo asuwo kotoni koloni noko aino imo.

23 Moi mo tiyamo manonuwo, “Komaso hani haniso mo waliyo na tiyalonoki, au au muwoi.” Ulai ya timonukuwo, nonani hani komasoyo mo pa tofasikomo manonuwoso. Moi mo na tiyamo manonuwo, “Komaso hani haniso mo waliyo na tiyalonoki, au au muwoi.” Ulai komaso hani haniyo mo amikomomokowoi muwoi, moini mulu mo. 24 Ulai noko no tota amu monoisoso no hani monoi mulu unu monoi? To mo noko siyai noko mani, na mulu ukuomo.

25 Situwaso koloni somu suo suomoko ukakinuwomo, noiyo mulumolokaloiwo, waliyo pa noko manowo. Ulai hani monoi mulumolokalo mano monoi, “Ni mo asuwo asuwo kotoni koloni poimo.” Tofolo, waliyo na pa nokowo. 26 Moi mo sai, Kotoni puko imoyo noino na tiyomuko,

“Koloni komaso asiso no tosi liyai no, no mo Siyoli Nokotani nali no. Asiwoi mani, taninoi na.”
27 Kotoso mulumolo luwai somiso nokotayo no nikomo monoi aliyonikomakinuwomo, no mo waliyo, tani auso na pa no fasiyanowo, waliyo iyamakinuwomo. Koloni no niyakinuwomo, waliyo na pa nokowo. Ulai hani monoi mulumolokalo si monoi, “Ni mo asuwo asuwo kotoni koloni poimo.” Tofolo, waliyo na pa nokowo. 28 Ulai siyokuno siyayo noino imakinuwomo, “Ni mo asuwo asuwo kotoni koloni na,” aino imakinuwomo, nonani nokota monoi na pa mulumoloko unuwo. Mulu tiwoi na, no monoi no noiyo nokoiwo. 29 Yo mo momaini mulu monoi pa tiyomuso, nonani nokotani mulu monoisu na tiyomu. Ulai afonimaiso? Tani mulu mo amiwoi muwoi, no monoi no noiyo nokoiwo.

Ulai noko siyayo poi yomoi, “Yo mo koloni au na tosamiyaikiyo. Moloi woi? Ulai hani monoi lukaso unumono monoi, mulu koiyauwo.
30 Yo mo koloni monoi mo wafisu imo na timo, Kotoso, no monoi no waliyo niya tonoko. Hani monoi woi? Noko siyayo nonani koloni noko monoi imo koiyau no hani monoi yomu unumono?”

31 Ulai ya timonukuwo, koloni nokakinuwomo, Kotoni siyoloso na pa kaluwai manowo. Iwowoi sikakinuwomo, Kotoni siyolowoiso na pa kaluwai manowo. Nasu, hani haniso yalakinuwomo, Kotoni siyoloso na pa kaluwaiyalo manowo. 32 Yuto noko nokolaloni molo timai mo molo itouniyaimososo na pa aluwai manowo. Noko nokonu nokowoi Kotoso mulumolo luwai nokowoi, toini molo timaiso mani, atiyaiso na pa yowo. Wonikaluso molo koiyauso aiko usukunalo konoi. 33 Yo mani, itouniyaimososo na tiyo kiyalomoi, noko nokolalo moloki monoi. Ya tiyomu, noko komaso nokoyo yani moloso aluwaimono mo waliyo. Asa amu monoiso pa tofasimoiso, noko nokolalo monoi na tofasikomoi, Kotoyo ifou koliso monoi, toiyo samiyaikiyo monoi.

Copyright information for `AMM