1 Corinthians 11

Yo mo Kolaisoni moloso na tokimoi, na taluwaimoi. Noinoso moi mani, yoso na pukwaimonowo, na pa aluwaimonowo.

Lotumai komu fiyokai aino imo.

Moi mo amai amaiso na tomulumoloko unumono manonuwo. No aiyolokomokinukuwo no, noso na taluwai manonuwo. Waliyo nali no, na tokisosomi komonukuwo. Ninani imo mani, moi saino monoi na timonukuwo. Noko komaso noko moi mo Kolaisoni nasu wosuwoimai na tosi liyaikoni, to mo moini samukukomomoko nokota na, moini komu komiyai na. Noko siyani nasu wosuwoimai pa tosi liyaikoniso. Noni mo nokitononi nasu wosuwoimai na totoloso. Noko mo tani samukuso nokota na. Kolaiso mo Kotoni nasu wosuwoimai na totolo. Kotoyo tosamukumoi. Kolaiso saso mo nokoni Siyoli Nokota na. No monoi no noko moi mo Kotowoi imo lukasomai mo yokuwoi noiyo lukaso niyoiwo. Kotoni imo posasokomai mani, yokuwoi noiyo lukasikoiwo. Aino yakinuwomo, momaini samukukomo nokota siyoli mo na auwosisimoinuwomo. Ulai afonimaiso? To mo moini komu komiyai na. Noko moi mo noko siyani nasu wosuwoimai pa tosi liyaikoniso.

Nokolalo moisu mo noino na timonukuwo. Kotowoi imo lukasomai komu mo na pa fiyokaiko manowo. Kotoni imo posasokomai mani, noinoso na, komu mo na pa fiyokaiko manowo. No monoi no noko nokolaloyo sainoinomo, noko mo moini noko sisiyoli. Komu fiyokaiko somiso mo, momaini samukukomo noko iyali tauwosisiko manonuwo. Ulai afonimaiso? Toi mo moini komu komiyai na, na tosamukukomo manonuwo. Komu fiyokaimo somiso nukonu to mo komu kokoli nukonu komiyai na, noni koiyau na. Moini molo mo ainoso na, na tiyo manokoni. Noni mo komu fiyokaimo somiso mo, komu suwo na tokosuwasumo. Noni mo komu suwo fokufaso tokosuwasakimo, to mo na auwosisumo. Kokoli taikiyakimo, na auwosisumo. Noinoso komu fiyokaimo somiso mo, no mani, na auwosisumo. No monoi no komu mo na fiyokaimumo.

Noko mo komu no moloi fiyokaimo monoi? Ulai afonimaiso? Kotoyo totani na komiyai na yo unumokokaiki. Noko moi mo Koto komiyai, ititouni na. Nokolalo iyali moisu mo komu na pa fiyokaiko manowo. Ulai afonimaiso? Moi mo nokoyo na tosamukukomo manonuwo. Moi mo noko komiyai, ititouni na.

Noko mo nonini ausai pa auwoniyoukiso. Noni mo nokoni amoli misai na wisiyonoki. Kotoyo noko fonanikomoki mo, noniyo samuku monoi muwoi. Noni fonanikomoki mo, nokoyo samukuso monoi na. 10 No monoi no mo noni mo komu fiyokaimo mo waliyo. No mo tomuwosokai, nokoni nasu wosuwoimai toloso monoi. Kotoni kumoki noko iyali mani, toiyo nokolalo iyaliso aino na tukwaiko manono. 11 Ulai nokolalo mo noko somiso posi mo, no mo kwaimo muwoi. Noko mo nokolalo somiso posi mo, no mani, kwaimo muwoi. Isiso Siyolini mulu mo ainoso na. 12 Noni mo nokoni amoli misai wisiyonoki. Lolaimaisu mo folo. Lolaimai nokolalo iyali mo alalo na tokoko manono. No monoi no noko mo nokolaloni ausai na tofiyamosokomoi. Ulai Koto mo nokowoi nokolalowoi fonanikomo nokota siyoli na.

13 Moi mo nonani imoso atiyaiso na pomulumoloko kiwo. Komu fiyokaimo somiso nukonuyo Kotoso imo lukaso niyakimo, a, no no waliyo na, woi? Kwaimo muwoi, koiyau na. 14 Noko nokolalo momaini muluyososo noino na tiyo manokoni. Komu suwo sopo sopowoi nokota mo kwaimo muwoi, no mo koiyau. 15 Noni mo komu suwo sopo sopowoi nukonu mo, no mo itouniyaimo na. Ulai afonimaiso? Nonini komu suwo sopo sopo mo Kotoyo na akotisoki, tani komu fiyokaimo monoi. 16 Nokoyo ninani hani monoi uo imo lukasakimo, na sainumo, koi mo molo siyawoi muwoi, koini molo mo siyasoso. Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo mani, toini molo mo folo muwoi, tomoso ainoso na, molo mo siyasoso.

Noko Siyoliso koiyaumo aino imo, koloni no nikuwanomai.

17 Yo mo lolai mo imo ami imo na tikikomonukuwo. Tukouniyaiko manonuwo mo, molo itouniyaimoso pa taluwai manonuwoso. Wiyouwa wiyou, molo kopokoiyauso na taluwai manonuwo. No monoi no pa tokisosomi komonukuwoso. 18 Ni mo toku na pukwaimonowo. Yo mo imofaso na tukwaiyalomoi, moi mo mulu mo fofamoso tosi liyai manonuwo, lotu monoi ukouniyaiko manomai. Nonani imofa mo motu poimo. 19 Motu na, mulu fofamoso na saloinuwomo, noko siyaini imoso kwaikaloinuwomo. Ulai afonimaiso? Imo motu saso aluwai nokoyo Kotoni molo timai fiyamoso na soimo, noko ititouni. 20 Koloni no monoi tukouniyaiko manonuwo mo, moi mo tiyamonuwo, “Koi mo Isiso Siyoliyo kalo monoi na tomulumolokonoki.” Ulai ya timonukuwo, moi mo afonimaiso tonoko manonuwo. 21 Wiyou, koloni mo somai somaiso ti manonuwo. Noko siyaiso foukowoi muwoi, no monoi no tosofuwakomoi, tiya tokolikalimoi. Moi siyaisu mo siyoliso tosiko manonuwo, na tukwalu kwalumo manonuwo. 22 Ulai moloi? Ulai hani monoi momaini nuso no pa tonoko manonuwoso? Kotoso mulumolo luwai noko nokolalowoi tukouniyaiko manonuwo mo, namoliyo talosikuwano manonuwo, pa tono nikuwanonuwoso. No somiso nokoso tauwosisiko manonuwo. Ulai yo no moiso no moloi imo monoi, noko ititouniwo? Wiyouwa wiyou, pa tokisosomi komonukuwoso.

Isisoyo tuowoi molo wamo ito iwowoi wauti aino imo.

(Matiyu 26:26-29; Mako 14:22-25; Luko 22:14-20)

23 Ninani imo ni timonukuwo mo, Siyoli Nokotayo na imonoki. Ninani imo folosai mo noino. Nonani amolokimai Yutasoyo Isiso Siyoli uo nokoni nainoso no kiyokoki no, nonani amolokimai Isiso mo tuo na anoki, 24 Kotoso imoki, “Wafisu.” Na folouluki, na ikoki, siyokutono iyaliso, “Ni mo yani au somu na. Moi fasikomo monoi kalo unoikuwomo. Nokakinuwomo, yoso na pa mulumoloko unumonowo.” 25 Noko uwai, tomoso nali, molo wamo ito iwo na woliyonoki, na ikoki, “Naumai mo yani nako na. Moi kwalomai monoi kalo unoikuwomo. Yani nako amukonakimo, Kotoyo auwolo unoinuwomo, molo tonofalo posaso wiyoninoinuwomo. Sikomosakinuwomo, yoso na pa mulumoloko unumonomosiwo.” 26 Ninani tuowoi iwowoi sikomosakinuwomo, no mo Isiso Siyoli kalo aino imo posasoko manoinuwomo, ainoso hani tota ifou tumoi.

Isiso Siyolini tuowoi molo wamo ito iwowoi nokoyo uwokaiko aino imo.

27 No monoi no atiyaiso na posiwo. Mulumoloko itouniyaimo somiso nokota mo Isiso Siyolini tuowoi iwowoi afonimaiso sikakimo, to mo Siyoli Nokotayo kalo monoi alisiyoliyoimo. Nonani yo foli monoi mo Siyoli Nokotayo imowoi nali no. 28 Toku mulumoloko itouniyaimumo. Nonani tuowoi iwowoi waliyo poimo sikoi. 29 Ulai afonimaiso? Isiso Siyoli kalo monoi mulumoloko somiso tolakimo, tuowoi iwowoi afonimaiso sikakimo, Kotoyo na imoimo, afonimaiso siko foli monoi. 30 Nonaniyososu na, moi mulumai noko nokolalo molopoi mo mulu mo ami amiwoi muwoi. Aiyo na tuwokomo manonuwo. Siyai mo yau yau, yasoi na kolikali liyaiki, molopoi na. 31 Ulai kalo unumoko monoi mulumoloko itouniyaimakikonimo, Kotoyo no moloi imoko monoi, molo koiyauso aluwai foli monoi no? 32 Mulumoloko itouniyaimo somiso mo, Siyoli Nokotayo suo foli monoi tuwokomomokomoi. Totani alalo komiyai tikikomomoko itouniyaimomoi. No monoi no asimai si nokowoi pa uwokaikomomoko tomasiyoiso.

33 No monoi no mo na pukwaiwo. Yani woli iyali, koloni no monoi ukouniyaikomai mo somaiso noiyo i manoiwo. Siyai monoi na pa fouko manowo, toi mani, toku iwumo. Wonikaluso aiko sofuwakoi. 34 Noko tiya kalo mo, toku mo totani numai na nuomo. No ukouniyaikomai wau somiso mo, Kotoyo wau folo foli monoi imo na lukaso unoinuwomo.

Imo siyafa amai na toi. Moini auso ifou manakimo, ikikomo itouniyaimanoikuwomo.

Copyright information for `AMM