1 Corinthians 12

Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo ami folo folo nikomomoko aino imo.

Woli iyali, yo mo wiyou tiyomu, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani ami monoi sosolikomo mo, totani ami folo folo nikomomoko monoi mo. Moi mo sai, Kotoso mulumolo luwai somisomai asuwo asuwo kotoso aluwaiko monoi ainikomo liyaikinuwo, nokoyo. Imo lukaso somiso asuwo asuwo kotoso na aluwaikalokinuwo. No monoi no yani imo na pukwaimonowo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo nokoni mulu poiso totolokaino mo, nonani nokotayo Isiso no moloi alisiyoli monoi, moloi yomu monoi, “Kaloni.” Noko mo yomu mo, “Isiso mo yani Siyoli Nokota na,” to mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotawoi tolo nokota na.

Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo tani ami mo fofamoso tonikomomokalo, suomoso monoiso na tonikomomokalomoi. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotasu mo, to mo siyasososu na totolokaino. Moi mo Siyoli Nokotani mi mo folo folo tano liyai manokoni. Siyoli Nokotasu mo, to mo siyasososu na totolokaino. Moi mo Kotoni mi folo folo tanalo manokoni. Koto siyasoyoso ami fofamoso folo folo na tonimokalomoi, totani mi folo folo analo monoi. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo totani ami folo folo na tonikomomokalo. Ulai afonimaiso? Moi fasikuwano monoi na. Noko siya mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo mulu mo iwoi. Na tikiko itouniyaimomoi, noko nokolaloso. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo siyasoso na. Tani amisu mo folo folo. Noko siya mani, nonani amiyo sai siyoliwoi totolo, noko nokolaloso na taiyolokomoi, sai siyoli mo. Noko siya mo Kotoso tomulumolo luwai, amisoso. No mani, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo. Siya mo tani amiyo ai ai noko nokolalo tititounikaiyalomoi. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotasu mo siyasoso na. 10 Siya mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo hani hani mulu ifolaluwawoi mi na tanalomoi. Siya mo nonani amiyo mo Kotoni imo na toposasokalomoi. Siya nokota mo nonani amiyo mo noko siyaini mulu na tuwau, popuwawoi poi tosi, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotawoi poi tosi. Siya mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosai na tolukasalo, isaunoyoso. Siya mo nonani amiyo nonani imo alosoko monoi mo sai, noko nokolalo saino monoi. 11 Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo siyasoso na, folo folosu na towiyolu komomokalomoi, Noko Siyolini mi fofamoso ano liyai monoi, totani amiyo. Totani muluyososo ami fofamoso suomoso monoiso na tonimokalomoi.

Naino fonawoi au mo tomoso si aino imo.

12 Kolaisoso mulumolo luwai noko nokolalo, moi mo Kolaisoni au komiyai nali no, totani naino fona komiyai na. Ulai fofamoso tosi liyaikoni mo, Kolaisowoi na tosi tomasimokoni. 13 No monoi no Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo muwokomomokokaiki, Yuto noko koiwoi noko nokonu noko moiwoi, moi komaso muwokomomokokaiki. Nokoyo iwoso na uluwakomomokokino, tomoso na tosikoni. Nokoni mi foloko mi ano noko, toiwoi nonani mi samiyaikiyo nokowoi toi mani, noinoso na. Koto mo totani Mulu Itouniyaimo Nokota siyasoso mo moi komaso na amokoki.

14 Moi mo sai, au mo kokolono saso muwoi. Naino fonawoi na toi. 15 Fonayo no moloi yomuko monoi, “Yo mo naino muwoi. No monoi no yo mo auni iki muwoi.” Fonayo aino yomukakimo, tofolo, tani imo mo noiyo kwaikoiwo. No mo auwoi tomoso na. 16 Iyoyo no moloi yomuko monoi, “Yo mo molo ti muwoi. No monoi no yo mo auwoi tomoso muwoi.” Iyoyo aino yomukakimo, tofolo, imo mo noiyo kwaikoiwo. No mo auwoi tomoso na. 17 Au mo molo saso posi mo, moloyo no imo no moloi kwai monoi? Au mo iyo saso posi mo, iyoyo no moloi masoki monoi? 18 Ulai au mo aino muwoi. Wiyouwa wiyou. Momaini au mo na naikomomokalo manoki, Koto totani muluyososu. 19 Au mo naino fona saso posi mo, au kokolono no moiso tanokaino, woi? 20 Ulai aino muwoi. Au mo siyaso nali no, naino fonawoi yapoli na si.

21 Ulai molo tiyo no nainoso no moloi iko monoi, “Nona toloko somiso mo, asaso mo waliyo na toloimo.” Komu mani, fona tiso no ulai moloi iko monoi, “Moti tolo somiso mo, asaso mo waliyo na toloimo.” 22 Wiyouwa wiyou. Moi mo tiyamo manokoni, “Au siyai mo ukolo ukolowoiwo.” Ulai nonani au siyai tano somiso mo, au mo amiwoi muwoi, ukolo ukolo na posi. 23 Tiyamo manokoni, “Au siyai mo kwaimo muwoi.” Ulai kopokoiyau mo, na tokouwokokai manokoni. Au siyai monoi tauwosiwaiko manokoni, na tokukalokokai manokoni. 24 Au siyaisu pa tokukalokokai manokoniso, na tokokowawino manokoni. Kotoyosu siyai siyai tomoso na naikoki, pa tiyomuso, “Afonimai haniwo.” Na tiyomu, “Ititouni na.” Noinoso na, mulumolo luwai noko moi mo niya tiyamokoni, “Mulumolo luwai nokota siyayo moini auso uwofa tolo mo, pa si itouniyaimo monoiso.” 25 Motu na, Kotoyo moi komaso mo tomoso na naikomomokoki, no monoi no mulu fofamoso no moloi si monoi? Tomoso na tosikoni, mulu niya tokolikali ukuwano manokoni. 26 Nokoyo mulu kalakimo, moi komaso mani, mulu mo tomoso na kolikalimokoimo. Noko siyaso nokoyo kisosomi mo, moi komaso na tomoloki fasikoni.

27 Moi mo Kolaisoni au komiyai na. Siyasonuso mo tani naino fona komiyai nali no, na naikomokainuwo. 28 Kotoyo na muwokomomokokaiki, folo folo mi analo monoi, totaso mulumolo luwai noko nokolalo moi mo. Totawoi noko mo Kotoni imo lukasikalomano noko. Ti monoi noko mo Kotoni mulu posasoko noko. Tau monoi noko mo aiyolokalo noko. Mulu ifolaluwawoi mi ano noko mani, muwokokaiki. Siyai mo ai ai noko ititounikai ami mo yapoli. Siyai mo noko fasikalo noko, siyai mo hani hani mi samukukalo noko, siyai mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosai isaunoyoso tolukasalo manono. Ainoso na muwokomomokaloki, Kotoyo. 29 A, moloi woi? Ulai moi komaso no Kotoni imo lukasikalomano noko noiyo? Nakomo moi komaso mo Kotoni mulu posasoko noko poimo. Ulai moi komaso no aiyolokalo noko noiyo? Nakomo moi komaso mo mulu ifolaluwawoi mi ano noko poimo. 30 Ulai moi komaso no ai ai noko ititounikai amiwoi noiyo? Nakomo moi komaso mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosai isaunoyoso poi tolukasalo manonuwo. Nakomo moi komaso mo nonani imo alosoko monoi mo sai poimo. Wiyouwa wiyou, aino muwoi. Mi folo folo na muwokomomokokaiki. 31 Momaisu mo totawoi ami ano monoi mulu siyoli na piyowo, totawoi mi ano monoi.

Yo mo konoi mo totawoi molo itouniyaimo na towiyononinukuwo, moi aluwai monoi.

Copyright information for `AMM