1 Corinthians 13

Noko nokolalo monoi mulu uku aino imo.

Noko mo noko nokonu nokoni imo folo folosai yapoli tolukasikalomanono. Kotoni kumoki nokoni imosai mani, tolukasikalomanono. Ulai noko nokolalo monoi mulu uku somiso mo, toini imo mo ono imo komiyai tiyamalomoi, afonimaiso tokolo kolomo liyaimoi. Iyomosi imo komiyai tiyamalomoi, afonimaiso tokolo kolomo liyaimoi. Noko nokolalo monoi mulu uku mo waliyo, no mo siyoli hani nali no. Kotoni imo posasoko noko mo yapoli tolukasikalomanono. Kotoni hani hani kukalokokai monoi mo tosainono. Hani hani mani, toi mo sai, komaso hani mo. Wiyou, amiso tomulumolo luwai manono, Kotoso. Yuso imakinomo, “Ausoni na pomoi,” yu mo na manoimo. Ulai nonani noko mo noko nokolalo monoi mulu uku somiso mo, toi mo afonimaiso na soimo. Noko nokolalo monoi mulu uku mo waliyo, no mo siyoli hani nali no. Noko mo ilolu somiso nokoso yapoli toniko manono. Ilolu komaso na toniko manono. Uo nokoyo taso totukuwoli utuno mo, toi mo imowoi muwoi, molo siyaso na tukwaikokai manono. Ulai nonani noko iyali mo noko nokolalo monoi mulu uku somiso mo, suo foli monoi pa uwoko itouniyaimoiso. Noko nokolalo monoi mulu uku mo waliyo, no mo siyoli hani nali no.

Noko nokolalo mulu uku nokota mo uo imo somaiso pa tolukasomoiso, mulu mo ami. Na tofasikomoi. Pa tofoluwali yoluwaikomoiso. To mo pa talolamomoiso, tota amu siyoli nokota tolo monoi. Totani siyoloso pa tokaluwaimoiso. Noko mulu uku nokota mo nokoso pa tokukamikomoiso. Tota amu monoisoso pa tomulu unumoiso. To mo somaiso mulu atolokomo nokota muwoi. Nokoyo koiyaumo mo, pa tomulumolokoso. Molo koiyau monoi pa tomolokimoiso. Wiyou, to mo Kotoni molo itouniyaimososo aluwai monoiso na tomolokimoi. Noko mulu uku nokota mo ulosukomowoi nokota muwoi. Saiso saiso Kotoso na tomulumolo luwaimoi. Na tomoloki foumo tolomoi, Kotoyo fasi monoi. Hani koiyauyo tuwokaimoi mo, amiso na totolomoi.

Noko nokolalo monoi mulu uku mulu, no no moloi uwaimo monoi? Wiyouwa wiyou, pa uwaimo taikiyoiso. Nokoyo Kotoni imo toposasokalono mo, no mo na uwaimoimo. Nokoyo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosai isaunoyo tolukasalono mo, no mani, na uwaimoimo. Sai siyoli si mo, no mani, na uwaimo taikiyoimo. Lolai moi mo koufaso tosainokoni. Kotoni imo monoi mani, koufaso tosainokoni, siyaisoso toposasokokoni. 10 Amuwoi tino mo siyoliso saino mano monoi, mulu mo iwoi si monoi, nomai no mo hani hani kopokoiyau mo na uwaimaloimo. 11 Alufa tolomai yo mo alufa komiyai na lukasaloki. Yani mulu mani, alufani mulu na, no monoi no alufa komiyai mulumolokoki. Lolaisu mo nokotalo tolomai alumai mulumoloko mulu mo uwofa. 12 Lolai mo hani haniso tokokokoni mo, fiyamoso pa tosiso. Na kokosai komiyai na tokokokoni, na ku komiyai saso. Amuwoi tinosu mo Kotowoi fokutono nanuo na si monoi, na ki itouniyaimo monoi. Yo mani, lolai mo sai mo koufa koufaso. Amuwoi tinosu mo Koto monoi na saino itouniyaimoimo, totayo yo monoi no tosaino itouniyaimo no, noinoso na. 13 No monoi no mo tauwoi hani mo aniyopa poi poi tako manoimo. Kotoso mulumolo luwai, no mo aniyopa poi poi na tano manoimo. Kotoyo fasimoko monoi foumo, no mani, aniyopa poi poi tano manoimo. Noko nokolaloso mulu uku muluwoi, no mani, aniyopa poi poi tano manoimo. Totawoi hanisu mo noko nokolaloso mulu uku nali no.

Copyright information for `AMM