1 Corinthians 14

Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani ami amoko aino imo.

Moi mo noko nokolaloso atiyaiso pa mulu uku manowo, mulu ami amisoso. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo totani ami folo folo nikomo monoi mulu na piyowo. Kotoni imo posasoko monoi mo mulu amiso na piyowo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo nonani ami nikomo monoi. Moi mo sai, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosai lukasalo nokota, isaunoyo lukasalo nokota, to mo noko nokolaloso pa tolukasikoso. Wiyou, to mo Kotososo na timomoi. Ulai moloi noko no nonani imo no sai? Toi mo sai muwoi. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo kukalokokai imo mo na tolukasalo. Kotoni imo posasoko mo, no mo nokoso toposasoko wiyoluko, totaini mulu tamikomoi, na tikiko itouniyaimomoi, tohamukukomoi. Isaunoyo lukasalo nokota, to mo totani mulusoso tamimomoi. Kotoni imo posasoko nokota, tosu mo Kotoso mulumolo luwai noko nokolaloni muluso na tamikomoi. Yo mo noino tiyomu. Moi komaso mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosaiso lukasakinuwomo, isaunoyo, yo mo imowoi muwoi. Kotoni mulu posasokakinuwomo, yo mo siyoliso molokiyoimo. Noko mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosai lukasakimo, to mo na alosiyalumo, Kotoso mulumolo luwai noko nokolaloyo kwaimo monoi, totaini mulu amiko monoi. Alosiyalo somiso mo, Kotoni imo posasoko nokotayo na souwaiyoimo. Ulai afonimaiso? Kotoni imo noko nokolaloso posasoko wiyoti mo waliyo. Woli iyali, moi mo ninani imo monoi na pa mulumoloko itouniyaimowo. Yo mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosaiso imanakinukuwomo, isaunoyo, nonaniyo mo pa amikomoinuwoso. Ulai ya imanakinukuwomo, nonani hani Kotoyo no wiyomonoki no, no mo na amikomoinuwomo. Sai itouniyaimo wiyolu komakinukuwomo, no mo na amikomoinuwomo. Kotoni imo posasoko wiyoninakinukuwomo, nonaniyo mani, na amikomoinuwomo. Moiso aiyolo komakinukuwomo, na fasikomoikuwomo.

Mulu somiso hani hani mo, louwowoi aumoiwoi, toti mani, noinoso na, noko komiyai. Toti mo imo itouniyaimo yomu somiso mo, moloi kwaiko monoi, woi? Louwo mo yomuso itouniyaimo somiso mo, fou si noko mo tiwoi muwoi. Moi mani, noinoso na. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosaiso lukasikakinuwomo, isaunoyo, toi no imo folosai no moloi saino monoi? Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosai mo sai muwoi. Afonimaiso kolo kolomo liyaiyoimo. 10 Motu na, imo folo folo molopoi mo yapoli tolukaso liyaino, asi asi nokoyo. Ulai afonimaiso imo pa tolukaso liyainoso. Totaini imo folosai mo sai na si liyai. 11 Yo mo noko siyani imosai sai somiso mo, tayo mulumoloko unumonoimo, noko nokonu nokota yo mo. Yo mani, mulumoloko unoimo, noko nokonu nokota to mo. 12 Noinoso na, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosai isaunoyoso lukasakinuwomo, noko no moloi saino monoi? Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo ami folo folo nikomo monoi tiyonuwo mo, Kotoni imo aiyoloko monoi mulu siyoli na pa yalowo, Kotoso mulumolo luwai noko nokolaloni mulu amiko monoi.

Ima imo folosai posasoko aino imo.

13 No monoi no mo, noko mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosai isaunoyo lukasakimo, Kotoso na utolumumo, nonani imo folosai alosiyalo monoi. 14 Ulai afonimaiso? Yo mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosai Kotowoi imo lukasakimo, asani mulumaiso na lukasoimo. Ima imosu mo yo mo sai muwoi, yo mo sosoli. 15 No monoi no yo no moloi yoimo, woi? Yo mo Kotowoi lukasakimo, imo folosai sosoli mo wiyou na tiyomu. Yo mo si molosoko mo, imo folosai sosoli mo wiyou tiyomu. 16 Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosai lukasakinimo, isaunoyosu, noko no moloi saino monoi, Kotoni siyoloso kaluwaiyaloni? Noko no nani wafisu imo monoi no ulai moloi tiyamomoi, “Motu nali no.” Ulai toi no sai, nani imo no? 17 Motu na, wafisu imo itouniyaimo timoni mo, Kotoso, to mo sai. Noko no tukwaini no, toini mulu pa tamikoniso. Ulai afonimaiso? Imo folosai mo sainowoi muwoi, no monoi no. 18 Saiso saiso yo mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosai isaunoyo tolukasalomoi, na tosouwaikomonukuwo. No monoi no Kotoso wafisu imo na timomoi. 19 Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo, toi ukoumomaisu mo yo mo totaini imosai aiyoloko na, toi saino monoi. Ulai fokufaso mani, waliyo na, totaini imosai saso. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosai imo sopo pa lukasikaloiso. Tofolo. Ulai toi no sai, nonani imo no?

20 Woli iyali, alalo iyalini mulu komiyai noiyo soiwo. Nokotalo iyali komiyai na posiwo, mulu iwoi. Uo mulu yo somiso monoisu mo alalo iyalini mulu komiyai na posiwo. 21 Musiyo imo ami na kulukaiki, noino,

“Asayo noinomo noko nokonu nokowoi asi folo folo nokowoi toi mo tolomu nokoso na aiyolokalo manoinomo. Ulai toini imo pa kwaikoinoso.” Siyoli Nokotayo aino na tiyomu.”
22 No monoi no moi mo sai, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosai lukasalo nokota, isaunoyoso, to mo Kotoso mulumolo luwai nokoso pa towiyotiso, mulumolo luwai somiso nokoso nali no towiyoti, Kotoni ami mo. Kotoni imo posasoko nokota, to mo Kotoso mulumolo luwai somiso nokoso pa towiyotiso, mulumolo luwai nokoso nali no towiyoti.

23 No monoi no mo na pukwaimonowo. Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo moi ukoumo simai nomai no noko tonufuwayo tumakimo, yomoimo, “Hani imo, woi? Na tukwalu kwalukomonuwo.” Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosai isaunoyoso lukasalakinuwomo, to mo noino na yomaloimo, “Hani imo, woi?” Kotoso mulumolo luwai somiso noko no moloi saino monoi, isaunoyoso imo lukaso no? 24 Ulai Kotoni imo posasokalakinuwomo, ima imo mo, to mo moini imo kwaikomoinuwomo, na yomoimo, “Yo mo molo koiyauso aluwai, woi.” Molo koiyauso aluwai monoi mulu mo yau. 25 Tani mulu poiso wosu woso no kukalokokai no, no mo fiyamoso na soimo. Na ukuwoli tana tumoimo, Kotoso molokimoimo, siyoliso na yomoimo, “Motu na, Kotoyo na totolo tomasikomonuwo.”

Lotumai imo lukaso aino imo.

26 Woli iyali, no monoi no noino na pa yowo. Lotu ukouniyaikomai mo moi mo imo fofamoso lukasalonuwo mo waliyo. Siyaiyo si molosoko na, siyaiyo imo aiyolokomo na. Siyaiyo toposasoko wiyononi manonuwo, Kotoyo no wiyoti no. Siyaiyo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosai isaunoyoso tolukasalo manono. Siyaiyo nonani imo talosiyalo manono. Nonani hani hani imo komaso na pa lukaso manowo, Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo moini mulu amikomo monoi. 27 Siyai mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosai isaunoyoso lukasalo mulu yakinomo, tiwoi tauwoiso yoso mo koma na. Tomoso lukasowoi muwoi, siyasonuso imo lukasalo mo waliyo. Noko siyayo nonani imo alosokalumo. 28 Imo alosoko nokota tolo somiso mo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosai isaunoyoso lukasalo noko iyali mo wosu woso na suomo, lotu monoi ukoumomai mo. Kotoso wosu wososo lukaso ni mo waliyo. 29 Kotoni mulu posasoko monoi mo tiwoi tauwoiso yoso mo koma na. Imo kwaiko noko moi mo imo folosai imo monoi na pa mulumoloko kiwo, momaini mulumaiso, topoko imo poimo motu imo poimo. 30 Koto mo lotumai yousi nokotaso imo posasoko wiyononinakimo, to mo nonani imo na lukaso wiyononinukonumo. Totawoi lukaso nokota mo na sofuwamumo. 31 No monoi no moi siyasonuso mo posasoko wiyolu kuwanaloinuwomo, Kotoni imo mo, moi komaso saino itouniyaimo monoi. Mulu ami amiso na si liyaiyoinuwomo. 32 Kotoni mulu posasoko noko iyali toi mo totaini mulu mo na tosamukuko manono. No monoi no siyasonuso mo waliyo lukaso na. 33 Moi mo sai, Koto mo wiyou tiyomu, nokoyo ko ti ti noisu noisu imo lukasalo monoi mo. Siyasonuso lukasalo mo waliyo. Ta noinomo mulu mo tomoso na tosi manokoni, moi mo.

34 Lotu monoi ukoumomai ulai nokolaloyo no moloi aiyolokomo monoi, Kotoni imo no? Toi mo wosu woso na suomo. Kotoni noko nokolalo komaso mo noinoso na tiyo manono. Nokolalo iyali mo nokoni nasu wosuwoimai na suomo. Musini imo amiyo mo aino na tiyomuko, Kotoyo no anoniki no. 35 Kotoni imo folosai saino monoi mo totaini nokitono iyaliso na utoluko manowumo, totaini numaiso. Noniyo Kotoni imo aiyoloko mo, lotumai mo, no mo kwaimo muwoi. 36 Hani monoi kukamokokai manonuwo? Kotoni imo mo moini ausai mo tumokowoi muwoi. Moi mo totawoi noko muwoi, Kotoni imo kwaimo.

37 Noko mo yomakimo, “Yo mo Kotoni mulu mo waliyo na toposasoko, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiwoi na totolo, yo mo.” Ainoso yomakimo, to mo na sainumo, ninani imo ya ni tokumononinukuwo no, ni mo Siyoli Nokotani imo ami nali no. 38 Nonani aiyoloko nokota mo yani imoso kulalimonakimo, moi mani, tani imo na kulaliyoinuwomo. 39 Woli iyali, no monoi no ya timonukuwo. Kotoni imo posasoko monoi mulu siyoli na pa yowo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imosai isaunoyoso lukasalo monoi noiyo alukikuwanoiwo. 40 Ulai atiyaiso, siyasonuso na pa lukasalo manowo, lotu nikuwanomai. No monoi no itouniyaimo.

Copyright information for `AMM