1 Corinthians 15

Kolaiso yausai ifou auwoniyou aino imo.

Woli iyali, ya Kotoni imo itouniyaimo toku no lukasikomokinukuwo no, nosoni ti monoi na pomulumolokowo. Yasoi kwai itouniyaimokinuwo, no monoi no amiso na tosinuwo. Nonani imo itouniyaimoso, ya no lukasikomokinukuwo no, nosoni taluwai manonuwo mo, na tosamiyaikiyo manonuwo. Afonimaiso aiko mulumolo luwaiyoinuwo.

Imo ya no kwaikoki no, nonani imo na aiyolokomokinukuwo, imo itouniyaimo siyoli na. No mo noino, Kolaiso mo moi kwalomai monoi na kalo unumokoki, mulu kopokoiyau saloso uwokomomoko monoi. Kotoni puko imoyo no tiyomukokai no, motuwaso na fiyamosiki. Na ai unukino. Nosai no mo tinosai Kotoyo ifou na lusiki. Kotoni puko imoyo no tiyomukokai no, motuwaso na fiyamosiki. Yausai auwoniyouki mo; Pitani auso na fiyamosima tumoki. Nosai no mo, noko molo tiwoi nokoni auso na koka tumoki. Nosai no mulumolo luwai noko molopoiwoi, 500 mo na kikino. Nonani noko nokolalo mo molopoi nali, siyaisu mo yau yau, molopoi mo amai na tosi liyai. Nosai no mo, Yamisoni auso fiyamosima tumoki. Nosai no Kotoni imo lukasikalomano noko toi komaso na kikino.

Toiso fiyamosoko uwai; namolisai mo yani auso na fiyamosimomona tumoki. Noko mo koiyau, yo mo, Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo puwokaiko manoki. Yo mo anoiyo ukimono alu komiyai, noko mo koiyau. Kotoni imo lukasikalomano nokota tokaluwaimonono. Kotoni imo lukasikalomano noko iyali, toi mo noko sisiyoli, yo mo afonimai nokota. Kotoni imo lukasikalomano nokota no hani monoi tokaluwaimononuwo? 10 Ulai Kotoyo na fasimonoki, no monoi no totani imo lukasikalomano nokota, yo mo. Suomoso monoiso na fasimonoki, no monoi no yo mo afonimaiso pa totoloso. Wiyouwa wiyou, yo mo mi atino siyoli na ano manoki. Kotoni imo lukasikalomano noko siyai mo aino pa ano manokinoso, amisoso. Ulai asani amiyoso ano manoki? Kotoyososu na fasimonalo manoki. 11 Ya poimo souwaikoi, toiyo poimo souwaimonoino, tofolo, yo mo imowoi muwoi. Imo tomoso na tolukasikomo manonukuwo. Nonani imososo na tomulumolo luwai manonuwo, na taluwai manonuwo.

Yau yau noko ifou auwonoulu aino imo.

12 Saiso saiso koi mo Kolaiso kalo imowoi Kotoyo ifou lusikai imowoi na tolukasikomalo manonukuwo. Hani monoi moi siyaiyo tiyamalo manonuwo, “Noko yau no moloi auwono monoi?” 13 Ulai motu mo, yau yau noko auwonoulu somiso mo, Kolaiso mani, yausai pa polusikaiso, Kotoyo. 14 Ulai motu mo, Kotoyo Kolaiso lusikai somiso mo, koini imo mo afonimaiso na potoi, afonimaiso pomulumolo luwai manonuwo. 15 Lusikai somiso mo, koi mo Kotoni imoso polukasikomo ifoluwaikomonukuwo. Ulai afonimaiso? Koisu mo Kotoyo Kolaiso lusikai aino imo na posasoko wiyononikinukuwo. Ulai motu mo, Kotoyo yau yau noko ifou lusokokai somiso mo, Kolaiso mani, pa polusikaiso. 16 Ulai motu mo, Kotoyo yau yau noko lusokokai somiso mo, Kolaiso mani, yausai ifou pa polusikaiso. 17 Ulai motu mo, Kotoyo Kolaiso lusikai somiso mo, afonimaiso pomulumolo luwai manonuwo, momaini molo koiyauso amai na paluwainuwo. 18 Lusikai somiso mo, toso mulumolo luwai noko no kolikaliki no, toi mani, pa polusokokaiso, na puwokaikokai. 19 Kolaisoso tomulumolo luwaikoni mo, moi mo na tofoumo sikoni. Ulai piyamokoni mo, “Kolaiso mo asimai saso tofasimokomoi, kolikalimokomai mo pa fasimokoiso.” Aino piyamokoni mo, noko nokolaloyo siyoliso posonukukomomokono, noko siyai monoi koufaso posonukukono.

20 Ulai aino muwoi, Kolaiso mo yapoli na lusikaiki, yausai. Motu nali no, Kotoyo yausai ifou na lusikaiki. Totawoi yausai ifou auwoniyou nokota nali. Kolikali noko mo namolisai ifou amai auwonouloimo. 21 Noko siya mo totawoi kalo nokota, kolikali molo mo ta yonoki. Ulai siya mo yausai ifou na auwoniyouki. Yau yausai auwonoulu molo mo ta na yonoki. 22 Motu na, Atamoni nakosaitono iyali, noko nokolalo komaso moi mo yau yau na tokolikalimokomoi. Kolaisoso mulumolo luwai noko moisu mo pa kolikalimoko kaiyoiso, yausai ifou na auwonoulu monoi. 23 Moi siyasonuso yau yausai ifou na auwonoulalo monoi, Kolaiso mulumolo luwai noko nokolalo moi mo. Totawoi yausai auwoniyou nokota mo Kolaiso, namolisai auwonoulu noko mo moi. Asiso ifou amukonakimo, na auwonoulu monoi.

24 Nosai no mo; komaso hani hani na uwaimo taikiyoimo. Kolaisoyo noinomo puwoso si noko uwaimo taikiyoimo. Ami ami nokowoi popuwawoi na uwaimo taikiyoimo. Komaso hani hani mo Kolaisoni nasu wosuwoimai si liyaiyoimo. Nosai no mo; Koto Apou Siyolini nainoso kiyokoimo, samukuko monoi. 25 Ulai afonimaiso? Kolaiso mo samukuko nokota siyoli na totolomoi, ainoso hani tota uo noko komaso noko mo tani fona wosuwoimai na soimo, Kotoyo noinomo kiyokomokaiyoimo. 26 Kopokoiyau hani hani komaso mo uwaimo taikiyakimo, yau yau kolikali molo mani, uwofa na tanoimo. 27 Kotoni puko imoyo noino na tiyomuko,

“Kotoyo komaso hani hani mo totani fona wosuwoimai na kiyokomokaiki.”
Nonani puko imo folosai mo noino, Kotoyo hani hani komaso mo Kolaisoni nasu wosuwoiso na kiyokomokaiki. Koto totawoisu mo Kolaisoni nasu wosuwoimai pa totoloso, moi mo sai. Totayosu mo Kolaisoni nasu wosuwoimai na kiyokomokaiki, hani hani komaso mo.
28 Kolaiso mo nonani hani hani yapoli samukukakimo, nomai no mo tota Kotoni alu, to mo Apitononi nasu wosuwoimai na tolanoimo. Hani hani komaso kiyokomokai nokotani nasu wosuwoimai na tolanoimo. No monoi no komaso hani hani mo Koto totayosu na samukukoimo.

29 Noko mo yau yausai auwonoulu somiso mo, yau yau noko muwokokai monoi pa puluwako uku manonoso. Yausai auwonoulu somiso mo, yau yau noko muwoko monoi no ulai moloi uluwako uku mano monoi? 30 Koi mani, saiso saiso uo nokoyo louwa tuwokaikomomoko manono. No mo waliyo, tukuwolimokakinomo, yausai ifou auwonouloikimo. Yausai auwonoulu somiso mo, koi mo palukiko manonoki. 31 Woli iyali, saiso saiso na louwa totukolomono manono. No mo motu nali no. Motu imo siya mo noino. Yo mo moi monoi na tomolokikomo manonukuwo. Ulai afonimaiso? Moini Isiso Kolaiso Siyoliwoi tosi tomasimokoni, no monoi no. Nasu, motu nali no, na louwa totukolomono manono, saiso saiso. 32 Na pukwaiwo. Yo mo siyokawi imo timonukuwo. Ifiso nokonumai asikoiyo aluwouwoi potukoluwano manokinoki. Yo mo Kotoso mulumolo luwai somiso mo, pa potukoluwano manonokiso, yo mo toini uo monoi na polomu. Ulai motu mo, kolikali noko mo yausai auwonoulu somiso mo, piyamo manokoni,

“Tofolo, no moloki si saso mo waliyo, amuwoiso kolikalimokoimo.”
33 Wonikaluso noko siyaiyo ifoluwaikomoinuwomo, toiso aluwaiko monoi. Ya na timonukuwo, noko kopokoiyau nokowoi liyai fasikakikonimo, moini mulu na uwokaiko wamokoinomo. 34 Atiyaiyaso na pomulumoloko itouniyaimowo. Molo koiyau mo noiyo aluwaiyoiwo. Na pukwaiwo. Moi mulumai noko siyai mo Koto monoi mo sainowoi muwoi. Ninani imo ni timonukuwo mo, no mo afonimai imo muwoi, moi auwosikomo monoi nali no.

Yau yausai au tonofalo alosoko aino imo.

35 Nakomo noko siyayo piyomalo, “Yau yau noko no moloi auwonouloimo, woi? Toi no hani au komiyai auwonouloimo?” 36 Nonani nokota, to mo muluwoi muwoi. Yo mo siyokawi imo noino na timo. Nono no sai pakoso? Ino no tikai manoni mo, nonani ino popikokai somiso mo, aliyoli ali mo lolaloso pa auwonoulaloiso. 37 Kwoino no suwoyo no moloi ikai monoi? Inoyoso na tikai manoni. Kwoino inowoi hani hani inowoi mo noinoso na. 38 No monoi no Kotoyo noinomo aliyoli ali mo auwoi suwowoi na tauwonoulalomoi. Folo folo na tauwonoulu liyaimoi, totani muluyoso. 39 Noinoso na, nokoni au mo kolonini au komiyai muwoi, fofamoso na. Nokoni au mo folo, kolonini au mo folo, uoni au mo koloni siyaini au komiyai muwoi, folo nali, lani au mani, folo nali no. 40 Kumokini hani mo folo. Asini hani mo folo. Kumokini hani hani mo ititouni, asini hani hani mo folo. No mani, ititounisu. 41 Ulo mo itouniyaimoso towimoi. Amu mo folo na towisomoi. No mani, itouniyaimoso. Amoloku mani, folo na towiko liyaimoi, ititouniso. Amoloku komaso mo tomoso pa towikoso, fofamoso towiko liyaimoi, ititouniso nali.

42 Yau yausai ifou auwonoulu noko mani, noinoso na. Noko yau yau mo asiso no taiko uku manokoni mo, no mo topopikokaimoi. Ulai yausai ifou auwonoulu au mo ti monoi mo uwokaikowoi muwoi. 43 Au yau yau no taiko uku manokoni mo, no mo kwamu kwaimo muwoi, kopokoiyau nali. Yausai ifou auwonoulu au mo ititouniya ititouni nali. Au yau yau no taiko uku manokoni mo, no mo ami amiwoi muwoi. Yausai ifou auwonoulu au saso mo ami amiwoi na. 44 Au yau yau no taiko uku manokoni mo, no mo asi tulolimoi. Yausai ifou auwonoulu au mo ititouni na, kumokiso yoimo.

Asimai si noko moi mo auwoi na tosi liyaikoni. Kumokiso mani, au tonofalo ititouni na sa yo monoi.
45 Kotoni puko imoyo mani, noinosu na tiyomuko,

“Totawoi nokota, Atamo, to mo muluwoi na auwoniyouki.”
Namolisai Atamo, totayo noinomo moi mo kolikalikai noko nokolalo muwoi, aniyopa poi poi si monoi.
46 Kumokini au tonofalowoi toku mo siwoi muwoi. Motu nali, asini auwoisu toku tosikoni. Asini au asi foliyafoumokaiyou monoi, kumokini au ititouni alosokomomokoimo. 47 Totawoi nokota mo asi nokota na, asisai na wiyonoki, Kotoni muluyoso. Ti monoi muwokai nokota to mo kumoki nokota, Isiso Kolaiso na. 48 Asi asi noko komaso noko mo totawoi asi nokota komiyai tosi liyai. Kumokiso yo noko mo ti monoi muwokai nokota komiyai na sa yoimo. 49 Lolai mo nonani asi nokota komiyai tosi manokoni. Noinoso na, amuwoi tino mo ti monoi muwokai nokota komiyai na sa yo monoi, kumokisai tumo nokota komiyai.

50 Woli iyali, motu imo na timonukuwo. Noko nokolaloni tokumi au mo Kotoyo pa you samukukoiso. Tokumi au no aniyopa poi poi no moloi si mano monoi? 51 Na pukwaiwo. Wosu woso imo kukalokokaifa na timonukuwo. Moi komaso mo pa kolikalimokoiso. Au saso na alosokomomokoimo, moi komaso mo. Au tonofalowoi na si monoi. 52 Topimo louwo imo yomusomai somaiso na alosokomomokoimo, lolai siyasoso. Motu na, louwo imo yomusakimo, yau yau noko nokolalo mo yausai na auwonouloimo, ti monoi pa kolikaliyoiso. Nosai no mo amai si noko moi mo au tonofalo na alosokomomokoimo. 53 Ni mo noino na. Moini au kopokoiyau mo na alosokomomokoimo, au tonofaloso na si monoi, aniyopa poi poi. Lolai mo tokolikalimokalomoi. Amuwoi tino mo au tonofalo na alosokomomokoimo, ti monoi pa kolikalimoko kaiyoiso. 54 Motu na, moini au kopokoiyau mo na alosokomomokoimo, au tonofaloso na si monoi, aniyopa poi poi. Lolai mo tokolikalimokalomoi. Amuwoi tino mo au tonofalo na alosokomomokoimo, ti monoi mo pa kolikalimokoiso. Nonani ulomai mo Kotoni puko imo mo motuwa na fiyamosiyoimo. Noino no tiyomuko no,

“Koto mo kolikalimoko moloso na souwaikaiki.
55 Moi no moloi kolikalimokokai monoi? Kolikalimoko monoi pa kokolokomomokoiso.”
Kotoni puko imoyo aino tiyomuko.

56 Molo koiyauso aluwai foli monoi na tokolikalimokomoi, yau yau. Musini imo amiyo yomuko somiso mo, moi mo molo koiyau aluwai monoi pa posainokoniso. 57 Koto totasosu mo wafisu imo na timokoni. Moini Isiso Kolaiso Siyolini amimai Koto mo na tamikomomokomoi, no monoi no pa kolikalimoko kaiyoiso, na souwaikai monoi.

58 Auwa iyali ititouni, no monoi no amiso na pa siwo, mulu tiwoi noiyo soiwo. Siyoli Nokotani mi ano monoi no tofolokomo manonuwo mo, no mo afonimaiso monoi muwoi. No monoi no amisoso na pa anononi manowo, saiso saiso.

Copyright information for `AMM