1 Corinthians 16

Kotoni noko nokolalo fasiko muwoni aino imo.

Muwoni isikokai monoi, Kotoni noko nokolalo fasiko muwoni monoi ya noino na tiyomu. Kaloisiya asi noko nokolalo, Kotoso no tomulumolo luwaino no, toi komiyai na pa yomosiwo, ya toku yasoi no ikokaiki no. Saiso saiso mi fou fouko ulomai muwoni na pa isikokaimosiwo. Mi anomai muwoni no ti manonuwo no, nonani muwoni waloto siyai mo na pa isikokai manowo. No monoi no yo tumomai mo muwoni pa ikoliko manoinuwoso, yasoi na isikokaikaikinuwo. Yo tumomai mo noko ititouni na pa muwokokaiwo, nonani muwoni niko taikiyo monoi, Yolusolimo noko nokolaloso. Pasowoi ya ati taikiyoimo, Yolusolimo nokoni paso mo. Asawoi mano monoi mulumolokakimo, na manoimo, na aluwaimonoinomo, toi mo.

Poloyo Kolino noko kokano monoi yo aino imo.

Yo mo Masituniya asisai utukaimakimo, moini auso manoimo. Motu na, yo mo toku mo Masituniya asiso tokosiyai kaiyouwoimo. Yo mo sai muwoi, moini auso mo amai poi tolokainoi. Amai poi tolo tomasimoikuwo, ainoso hani imonu popo tolosuwayoimo. Nosai no poimo utukaimoikuwo, nokonu siyaso mano monoi. No monoi no na pa fasimono taikiyowo. Moiso kikaiyou mo, moini asi tokosiyaikaiyoumai mo, no mo yo mo wiyou tiyomu. Siyoli nokotayo waliyo imonakimo, yo mo namolisai kokomanoikuwomo, isoiyaso amai na tolokainoimo. Tokusu mo yo mo Ifiso nokonuso amai niya totolokaino, ainoso hani mi fou fouko ulo Ponotikoso mo uwai. Ulai afonimaiso? Koto mo yasoi muwomonokaiki, Ifiso noko nokolalo fasiko monoi, no monoi no toi mo Kotoso yapoli tomulumolo luwai manono. Noko siyaisu, molopoi nali no, toiyo louwa talukimomonono.

10 Timoti mo moiso kiyanakinuwomo, na pa molokimowo, moini mulumai yousi itouniyaimo mo waliyo. Na pukwaiwo. To mo Noko Siyolini mi tano itouniyaimomoi, asa ninoino. 11 Wonikaluso moi nokotayo yomoimo, “Afonimai nokotawo,” namoliyo aiko alosimoi. Ifou molo tumo monoi na pa fasi taikiyowo, yani auso ifou tumo monoi mo na pa fasi taikiyowo. Koi mo tofoumo si manonoki, Kotoso mulumolo luwai noko koi mo.

12 Moini woli Apolo monoi mo noino na. Yo mo amiso imoki, “Apolo, Kotoso mulumolo luwai nokoso na paluwaiko, Kolino nokoso kokano monoi.” Ulai to mo wiyou yomuki, toku mano monoi mo. Amuwoi tino mo waliyo na kiyanoinuwomo.

Imo topimo.

13 Moi mo atiyaiso na pa si manowo. Kotoso na pa mulumolo luwai si manowo, mulu mo ami amiso. Kokolo muluwoi noiyo yoiwo, amiso na pa siwo. 14 Hani hani mi anomai mo mulu noiyo atolokomo uku manoiwo, Kotowoi noko nokolalowoiso, na pa mulu uku manowo.

15 Woli iyali, moi mo Sitifano koli monoi mo sai, totawoi noko koli mulu no alosokokaikino no, Koliko asimai. Kotoni mi tano manono, totani noko nokolaloso tofasiko manono. Amisoso tofasiko manono, ulosukowoi muwoi. Woli iyali, ya na tikikomonukuwo, noino. 16 Noinani nokoni imo na pa kwaikowo. Noko komaso noko, amiso no tano fasiko manono no, toini imo mani, na pa kwaikowo.

17 Sitifanowoi Fotiyunatowoi Akaikasowoi, toiyo yoso kimona tumokino mo, yo mo na molokiki. Ulai afonimaiso? Moi kwalomai monoi na kimona tumokino. 18 Toiyo noinomo yo mo mulu mo waliyo, tomoloki. Moi mani, noinoso na. No monoi no mo ainonani noko monoi na pa molokiko manowo.

19 Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo, Aisiya asiso no tosi liyai no, toi mo woiyo woiyo imo na timonuwo. Akwilawoi tani noni Polisilawoi, totiwoi Kotoso mulumolo luwai noko nokolalowoi, totini nuso no tukoumomosi no, toiyo mani, woiyo woiyo imo na timonuwo, noino, “Noko Siyoliyo na tofasikomo manonuwo.” 20 Kotoso mulumolo luwai noko komaso ni tosi no, toi mo noinoso na, woiyo woiyo imo na timonuwo. Kotoni noko nokolalo ititouni moi mo, no monoi no wafisu imo pikuwanowo, na pokololuwakuwanowo.

21 Polo asani nainoyo woiyo woiyo imo niya tokumononinukuwo.

22 Nokoyo Koto monoi mulu unu somiso mo, tofolo, to mo na uwokaikaiyumo. Siyoli Nokota, kuku, na potumo.

23 Isiso Siyoliyo na tofasinuwo. 24 Yo mo mulu na tunu manonukuwo. Isiso Kolaisowoi tosi tomasimokoni, no monoi no.

Copyright information for `AMM