1 Corinthians 2

A mokimai kalo aino imo, Poloyo posasokoki.

Woli iyali, toku moini auso manomai yo mo sopo imo siyoli pa lukasiko manokinukuwoso. Asini sai siyoli nokota komiyai pa posasoko wiyononikinukuwoso. Kotoni motu imo saso na posasoko wiyononikinukuwo. Moini auso tolomai yo mo mulu mo siyaso mulumolokokaiki, hani hani mulusoso pa mulumolo luwaikokiso. Wiyou nali, Isiso Kolaisoso mulumolo luwai mulu saso, a mokimai kalo unumoko nokotaso. Moini auso tolanomai yo mo kokolo mulu mo yapoli, amiwoi muwoi. Na kumolokomomonoki. Kotoni imo lukasomai yo mo sai siyoli nokota komiyai pa lukasi komokinukuwoso, pa ainikomo ifoluwai komokinukuwoso. Wiyou na. Yo mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyoso na lukasikomokinukuwo, ima imo wiyolukomokinukuwo. Ya aino yoki. Ulai afonimaiso? Wonikaluso yani sai mulusoso aiko aluwaimonoinuwo. Kotoso mulumolo luwai mo waliyo, totani amiyoso.

Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo sai wiyolukomomoko aino imo.

Kotoso amiso mulumolo luwai nokoyo mulu iwoi si mo, toisoso sai imo na tolukasiko manonoki. Ulai ni mo asi nokoni sai muwoi. Noko sisiyoli ni si no, no uwaimaki no, toini sai muwoi. Wiyou. Koi mo Kotoni sai imo na toposasoko wiyoti manonoki, amiso mulumolo luwai noko iyaliso. Toku nonani imo mo kukalokokai potanoki. Kotosu mo toku yasoi mulumolokokaiki. Kumoki asi asi mo auwonouluwoi muwoi, nomai no mo mulumoloko unumokokaiki, tani saponimai sinona yo monoi. Noko sisiyoli asimai ni si mo, toi mo nonani imo folosai mo sai muwoi. Posainono mo, kumokiso you tolokaino nokota siyoli a mokimai pa pukou ukou nikomonoso. No toposasoko manonoki no, no mo Kotoni puko imoyo mani, na tiyomuko, noino,

“Nonani hani nokoni molo tiyo mo kiwoi muwoi. Iyo mani, kwaiwoi muwoi. Nokoni muluyo mulumolokowoi muwoi. Nonani hani mo Kotoyo foukaitiki. Tota monoi mulu unu noko nokolalo monoi foukaitiki.”
10 Nonani hani mo Kotoni imo na, toku kukalokokai tanoki. Ulai Koto totayo na posaso wiyomokoki, tani Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo hani hani mulumolokoso tosolumoi. Kotoni mulu poiso mani, na tokimoi. Nokoyo pa tosaino manonoso.

11 Noko no noko siyani muluso no ulai moloi saino monoi? Noko mo totani muluyososu mo sai. Noinoso na, noko siya mo Kotoni muluso mo sainowoi muwoi. Totani Mulu Itouniyaimo Nokotayosu mo sai. 12 Koi mo asini mulu pa anokinokiso. Wiyou nali. Kotoyo tani Mulu Itouniyaimo Nokota na amokoki, koi saino monoi, suomoso monoiso fasimoko mulu mo. 13 No mo na toposasoko wiyononi manonukuwo, suomoso monoiso fasimoko monoi aino imo na. Asini sai sisiyoli noko komiyai pa tolukasikomo manonukuwoso. Wiyou nali. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayosu no wiyolukomomokoki no, no mo na toposasoko wiyononi manonukuwo. Nasu, koi mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani imo motu na taiyolokomo manonukuwo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotawoi si noko moiso.

14 Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotawoi si somiso noko mo nonani imo pa tukwai itouniyaimonoso. Ulai afonimaiso? Na tiyamo, “Afonimaiso imowo.” Totayosu na wiyolukomomokoki, no monoi no towoi si somiso noko mo nonani imo folosai mo sainowoi muwoi. 15 Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotawoi si noko toi mo sai na, koiyau mo koiyau, itouniyaimo mo itouniyaimo. Mulumolo luwai somiso nokoyosu no hani foli monoi no moloi lukaso uku monoi? 16 Motu na, Kotoni puko imoyo ainonani monoi tiyomuko,

“Noi no sai, Siyoli Nokotani mulu no? Noiyo taiyolomo, Siyoli Nokotaso no?”
Asi noko mo pa tosainonoso, Siyoli Nokotani mulu mo. Koisu mo Kolaisoni muluwoi yapoli na tosinoki.

Copyright information for `AMM