1 Corinthians 3

Lotu samukuko noko mo Kotoni mi ano noko aino imo.

Woli iyali, yo mo toku mo noinani imo pa pimo manokinukuwoso, imo no mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotawoi si nokoso no iko manonoki no. Asini moloso aluwai nokoso no iko manonoki no, nonani imo saso na pimo manokinukuwo. Nomai no mo moi mo alalo nano tou komiyai na posikinuwo, Kolaisoni imo folosai imo mo sai muwoi. Lolaloso nano ito komiyai na wololukomokinukuwo, koloni ami amiwoi nikomowoi muwoi. Koloni ami ami no ulai moloi noko monoi? Lolaimai mani, noinoso amai na. Ulai afonimaiso? Moi mo asini molososo amai na taluwai manonuwo. Motu na, auwano iyaliso na tofoluwaliyoluwaiko manonuwo, amai na tokiyoluwaikuwano sinuwo. Nonani molo no taluwai manonuwo mo, no mo asini molo koiyau nali no. Siyaiyo tiyamalo, “Yo mo Poloni imo kwai nokota.” Siyaiyo tiyamalo, “Yo mo Apoloni imo kwai nokota.” Nonani imo mo asi nokoni imo nali no.

Atiyaiso na pomulumoloko itouniyaimo siwo. Apolo no noi, woi? Polo yo no noi, woi? Koti mo noko sisiyoli ti muwoi, mi ano nokota ti saso. Siyoli Nokotayo mi fofamo muwomokokaiki. Kotini mi anoyo Kolaisoso lolaloso mulumolo luwaikinuwo. Yo mo isi aliyoli komiyai ikaiki. Apolo mo isini aliyoliso iwoyo komiyai sololukikaloki. Kotoni amiyosu na auwonoulu manoki, aliyoli ali komiyai mo. No monoi no mo aliyoli ali ikai nokota mo noko siyoli muwoi. Iwoyo sololuki nokota mani, siyoli nokota muwoi. Kotoyo noinomo aliyoli ali na tauwonoulumoi. To saso mo noko siyoli na. Aliyoli ali ikai nokotawoi iwo sololuki nokotawoi, toti mo mulu mo tomoso. Mi ano folisu mo folo folo na nikoimo, siyasonuso. Koti mo Kotoni mi ano fasi nokota ti. Moi mo totani isi komiyai na.

Lotu samukuko noko mo nu kololi noko komiyai aino imo.

Noinoso moi mo Kotoni nu komiyai koiyo no tokonoki no.
10 Kotoyo suomoso monoiso na muwomonoki, nu kololi nokota siyoli komiyai tolo monoi, totani mi ano monoi. No monoi no yo mo nu auto a sonofa komiyai ikaiki. Nosai no mo noko siyayo nonani auto sonofa tonimai na toko, nu komiyai. Nokoyo nu ko mo, nu mo atiyaiso na kuomo. 11 Moi mo sai, auto sonofa imo folosai mo noino, no mo Isiso Kolaiso nali no. Auto sonofa siyai mo uwofa. Isiso Kolaiso saso nali no. 12 Hani hani mo yapoli si, nonani auto sonofa tonimai nu ko monoi mo. Noko siyaiyo nu mo tomoki kamo kamo komiyai hani haniyo tokololi manono. Siyaiyo a nu komiyai tokololi manono. Siyaiyo foli aiyano suwo nu komiyai tokololi manono. Siyaiyo sosono suwo nu komiyai tokololi manono. 13 Nonani nu mi ano kololi mi mo asi fokumomai mo ititouni poimo kopokoiyau poimo. Asi fokumomai ta komiyai imokoimo. Nonani tayo mo toini mi fofamo ano foli monoi poi uwokaiko watiyoimo. Nomai no mo totaini mi ano monoi na saino liyaiyoinomo, mi mo itouniyaimo poimo koiyau poimo. 14 Nu komiyai nokoyo no kokaiki no, no mo fofoumo somiso mo, nonani nokota mo mi ano itouniyaimo foli monoi na aninoimo, Kotoyo. 15 Ulai fofoumo taikiyakimo, mi itouniyaimo ano foli monoi pa anoiso, uwofa nali. Tota sasosu mo samiyaikiyoimo. To mo noko komiyai noko siyayo ta fofousai ifou koponiyonoimo.

Mulumolo luwai noko Kotoni nu komiyai si aino imo.

16 Moi mo Kotoni nu itouniyaimo nali. Totani Mulu Itouniyaimo Nokota mo moini mulu poiso na totolokainomoi. Moi mo sai pakoso. 17 Nokoyo Kotoni nu itouniyaimoso uwokaiyakimo, nonani foli monoi mo Kotoyo na uwokaiyoimo. Ulai afonimaiso? Kotoni nu mo itouniyaima itouniyaimo na. No mo moi na.

Nokoni siyolo siyolo kolali aino imo.

18 Momai amu mo noiyo ifoluwaikuwanoiwo. Moi nokotayo yomakimo, “Yo mo asini sai siyoli nokota,” to mo mulu na alosiyumo, nokoni molo timai mulu somiso nokota komiyai tolumo. No monoi no mo mulu iwoi nokota na toloimo, Kotoni molo timai. 19 Ulai afonimaiso? Asini sai mo afonimai hani nali, Kotoni molo timai mo. Totani puko imoyo nonani monoi mo noino na tiyomuko,

“To mo asini sai sisiyoli nokoso la komiyai la wiyoyo tolukuko ukumoi, totaiyo noisu noisu imo topokomai.”
20 Ti monoi noino na tiyomuko,

“Siyoli Nokota mo sai, asini sai sisiyoli noko mo muluwoi muwoi, afonimaiso tomulumoloko kaiyalono.”
21 No monoi no moi samukukomo noko koini siyolo siyoloso noiyo kolalimokoiwo. Polo asa, Apolo, Pita, koi komaso mo moi fasikomo noko na. Ninani asi molotano si, yau yau si, lolaimai si, namolimai si, Kotoyo noinomo nonani hani komasoyo mo moi monoi na tofasikomonuwo. 23 Moi mo Kolaisoni noko nokolalo na. Kolaiso mo Kotoni alu nali no.

Copyright information for `AMM