1 Corinthians 4

Mi anononi foli monoi lukaso unumoko aino imo.

No monoi no mo na pomulumolokowo. Koi mo Kolaisoni mi anononi noko na. Kotoni muluso imo posasokalomano monoi na muwomokokaiki. Toku kukalokokai no si no, nonani imo posasokalomano monoi muwomokokaiki. Kotoyo muwokai nokotani molo mo noino, mi mo na ano itouniyaimumo. Moiyo poimo imo kwai nokota siyoliyo poimo mi ano foli monoi lukaso unumonakinuwomo, ya mulumolokoimo, afonimaiso hani na. Asa mani, asa amu monoi pa tiyomuso, itouniyaimo poimo koiyau poimo. Motu na, yo mo hani mo yowoi muwoi, ulai asa amu monoi no moloi yomu monoi, itouniyaimowo? Siyoli Nokotayososu mo sai, mulu itouniyaimokaimono monoi mo. Na lukaso unumonoimo, mi ano foli monoi mo. No monoi no mo asi fokumo somisomai noko siyai monoi noiyo lukaso ukoiwo, “Kopokoiyauwo.” No mo moini hani muwoi. Siyoli Nokota amukono monoiso na pofoumo siwo, ainoso hani amukonoimo. Folosumonomai kukalokokai hani mo ta noinomo saponimaiso na fiyamosokoimo. Nokoni mulu mani, noinoso na. Nonani ulomai mo Kotoyo na imokaloimo, mi ano foli monoi, waliyo poimo koiyau poimo.

Kolino nokoyo totai amu monoi kisosomikuwano aino imo.

Woli iyali, yo mo moi fasikomo monoisu tiyomoi, no monoi no na tokumononinukuwo, Apolo kotini mi monoi. Kotini moloso aluwai monoi na pomulumolokowo, kotiyo ni taluwainoki no. Kotoni puko imoyo nonani moloso aluwai monoi tiyomuko. Noiyo kulaliyoiwo. Noko siyaini siyolo siyolososo noiyo kolali soiwo. Siyaiso monoi namoliyo noiyo alosikoiwo. Tomoso na pa uwokowo. No monoi no noiyo kukamokoiwo. Woli iyali, ulai moloi woi? Noiyo muwokomokaikinuwo, noko sisiyoli si monoi no? A, moi no hani no yapoli, Kotoyo no pa nikomokinuwoso? Yoi, aino muwoi, komaso hani hani mo Kotoso yasoi na uwokinuwo. Momai amu monoi no hani monoi tokisosomikuwano manonuwo? Ulai hani monoi tiyamonuwo, “Kokaini sonosoni mo Kotoyo nimokowoi muwoi, kokaini sasowo.”

Motu na, na tokukamokokai manonuwo. Ulai hani monoi tiyamonuwo, “Koi mo mulu ami ami noko na. Kotoni imo sai yasoiwo.” Ulai hani monoi tiyamonuwo, “Koiyo na tosouwaikomonukuwo, samukuko noko sisiyoli na tosinokiwo.” Yoi, aino muwoi. Moiyo samukuko noko sisiyoli posinuwo mo, koi mani, noko nokolaloso na posamukuko fasinukuwo. Ya tiyomu, Kotoni imo lukasikalomano noko koiso Kotoyo muwokomomokokaiki, afonimaiso noko si monoi. Tukuwoli imo komiyai tiyamo unumokokaino, nokoyo, na timokokai manono, “Na kolikaliyukonumo.” Wiyou, noko komasoni molo timaiwoi Kotoni kumoki nokoni molo timaiwoi tukuwolimoko monoi na tiyo manono. 10 Kolaisoso tomulumolo luwainoki, ulai hani monoi tiyamonuwo, “Mulu somiso nokowo.” Moi mani, tomulumolo luwainuwo, Kolaisoso. Ulai hani monoi tiyamonuwo, momai amu monoi, “Sai sisiyoli nokowo.” Ulai hani monoi tiyamonuwo, “Koi mo mulu ami amiwoi na tosinokiwo.” Koisu monoi no hani monoi tiyamo unumokonuwo, “Mulu mo iwo topiwo.” Moi mo noko nokolaloyo tokisosomikomo manonuwo. Koisu na tauwosisimomoko manono. 11 Tokuwoi ainoso lolaiwoi koi mo tiyawoiso tosi manonoki. Iwo nukuwa na tuwomokomoi. Koi mo tuno mo kopokoiyaukokai. Naino mo na tolukuko unumoko manono, tuwasoulimoko manono. Koi mo sinono itouniyaimowoi muwoi, nu mo uwofa. 12 Koi mo nainoyo mi siyoli tano manonoki, wiyou, soliyaki siyoli. Nokoyo talisiyolikomomoko manono mo, ulai koiyo mo Kotoso tutolumo uku manonoki, totayo fasiko monoi. Toini uo mo siyoli, na tuwokomomoko manono. Ulai koi no imowoi? Ainoso na tukwaikokai manonoki. 13 Toiyo tokali kalimimoko manono mo, ulai koiyo mo tikiko itouniyaimo manonoki. Noko nokolaloni molo timai mo koi mo afonimai nokoso na tosi manonoki. Imo tolukaso unumoko manono, “Noko kopokoiyauwo.” Toku aino sa tumokinoki mo, ainoso lolaiwoi na.

Poloni mulusoso aluwai aino imo, totayo ikikoki mo.

14 Ninani imo ni tokumononinukuwo mo, moi auwosisikomo imo muwoi. Wiyou, yo mo mulu tunu manonukuwo, moi mo yani alalo komiyai na. No monoi no na tikikomo itouniyaimonukuwo. 15 Ulai noko molopoi molopoi nokoyo samukukomonuwo mo, Kolaisoni moloso aluwai monoi, apono iyali mo molopoi muwoi, yo saso mo moini apono na. Ya tosamukukomo itouniyaimo manonukuwo, Isiso Kolaisoni moloso aluwai monoi. Ya aiyolokomomai mo Kotoni imo itouniyaimo kwaikinuwo. No monoi no yani alalo iyali na kolalikinukuwo. 16 No monoi no yani muluso aluwaimono monoi na tikikomonukuwo. Na pa aluwaimonowo. 17 No monoi nosu yo mo Timotiso na timo taikiyo, moini auso imo lukasikomo tolano monoi. To mo yani alu komiyai na, na tomulu unumoi. Siyoli Nokotani moloso na taluwai itouniyaimomoi, to mo. To mo ti monoi aiyolokomoinuwomo, ya ni taluwaimoi no, no monoi no na pa mulumolokowo. No mo Kolaisoni molosu nali, ya ni taluwai no. Nonani monoi aino imo yo mo Kotoso mulumolo luwai noko komaso nokoso na taiyolokalomanomoi, nokonu nokonuso, nonani imoso aluwai itouniyaimo monoi.

18 Moi noko siyai toiyo tiyamomoi, “Polo mo pa tumoisowo.” No monoi no tokukamokokai manono. 19 Ulai aino muwoi. Siyoli Nokotayo mo waliyo imonakimo, yo mo somaiso kiyanoikuwomo. Kukamoko noko toini ami ya na amai kwaikoimo. Toi no Kotoni amiwoi o, imo saso. 20 Ulai afonimaiso? Noko Kotoyo no tosamukuko no, toi mo imo saso pa tolukaso manonoso, toi mo tani amiwoi na tosi. 21 Ya moini auso fiyamosiyakimo, moi no yo no moloi uwokomo monoi tiyonuwo? Amai kukamoko kaiyakinuwomo, molo koiyauso aluwai foli monoi uwokomanoikuwomo. Kukamokokai somiso mo, pa uwokomoikuwoso, mulu unanoikuwomo, imo mo koufaso imanoikuwomo.

Copyright information for `AMM