1 Corinthians 5

Noni uwokaiso aino imo.

Imo mo tokolo koloma tumo liyai, moiyo tuloliyokomo sinuwo mo. Moi nokotayo atino nouwotonoso wosu woso na tuloliyokaisomosi. Nonani uloliyo mo kwaimo muwoi, koiyau siyoli nali. Mulumolo luwai somiso nokoyo aino pa tiyo manonoso. Wiyou, moisu mo kukamokokai mo siyoli. Hani monoi tiyamonuwo, “Koi mo amiso na tomulumolo luwainokiwo.” Mulu na palosokowo. Mulu na pokolikali siwo. Molo koiyauso aluwai nokotaso na pamiyaikiyo taikiyowo. To no moini auso no hani monoi tolo monoi?

Ya moini auso potolokaino mo, uo imo na polukaso unu, noni uwokaiso foli monoi. Motu na, no monoi no uloliyo foli monoi yasoi na yomukaiki, yo mo. Ulai afonimaiso? Yo mo tolo fasikomo mulu mo siyoli, no monoi no. Isiso Siyolini amimai ukouniyaikakinuwomo, imo na pa lukaso unukaiwo, uloliyo nokota monoi. Yo mo moi monoi mulumoloko unoikuwomo, moini Isiso Siyolini amiyo na fasikomoinuwomo, no monoi no na pa lukaso unukaiwo. Sokolo Nokota Waini nainoso na pa kiyo taikiyowo, totani au uwokai monoi. Tani au uwokaiyakimo, nonani molo koiyauso mo namoliyo poimo alosimoi. Namoliyo alosimakimo, Noko Siyoli amukonomai mo na samiyaikiyoimo.

Kolino nokoyo noko koiyau amiyaikiyo aino imo.

Momai amu monoi tokisosomikuwanonuwo mo, noko ititouniwo, no mo mulu mo kwaimo muwoi. Mulu koiyau nokota mo moini mulumai totolo. Moi mo sai pakoso, tomuyo toliyai mo, koloni somu mo na uwokai, itolowoi na. Noinoso mulu koiyau nokotayo na tuwokaikomo manonuwo. Wiyouwa wiyou, tomu itolo komiyai. No monoi no nonani noni uwokaiso nokota na pamiyaikiyowo. To mo tomu komiyai moini mulumai na totolokaino. Amiyaikiyakinuwomo, koloni somu komiyai tomu somiso soinuwomo, ititouni saso. Ulai afonimaiso? Kolaiso mo na kalo unumokoki. To mo Kotoni sipo uo komiyai nokoyo Pasowa popomai no tutunoni manono no. Tomuyo uwokaikokai koloni no moloi i monoi? No mo koma na tosalosokoni. Koloni ititouni saso na tikoni. Noinoso na, moi mo molo koiyauso namoliyo na alosimo monoi. Uo mulu noiyo yoiwo, noiyo atolokomo ukuwanoiwo. Kolaiso mo na kalo unumokoki, no monoi no mulu ititouni mulusoso niya taluwaikokoni, imo motu imo saso niya tolukasokoni.

Imo toku no kumononikinukuwo no, nonani pasomai noino na kumoki, “Mulumolo luwai noko siyaiyo uloliyo moloso taluwaino mo, noiyo si tomasikoiwo.” 10 No mo asi noko monoi pa kumo ukukiso. Kotoso mulumolo luwai somiso noko toi monoi muwoi. Toi mo tuloliyokomoi, ilolu molopoi i mulu tuku manono, nokoni nainomi tuwoko manono, asuwo asuwo koto iyaliso tikikalo manono. Asi asi komaso na tosi liyai, no monoi no ulai moloi utukaikoinuwomo? 11 Toku no kumononikinukuwo no, nonani imo folosai mo noino. Mulumolo luwai nokota, auwa imo no timonuwo no, nonani nokota mo uloliyokomakimo, noiyo si tomasimoimo. Mulumolo luwai nokoyo hani hani kopokoiyau yakinomo, noiyo si tomasikoiwo. Ilolu molopoi i mulu ukumoi, asuwo asuwo kotoso ikimomoi, noko monoi kali kalimikomoi, kwalu kwalu iwo sikomoi, nokoni nainomi ilolu uwokomoi, mulumolo luwai nokota mo ainoso yakimo, noiyo si tomasimoiwo. Wiyou, ulai noinani nokota no ulai hani monoi no fasi monoi? 12 A, moloi woi? Mulumolo luwai somiso nokoso no molo koiyau aluwai foli monoi no moloi lukaso uku monoi, yo no? Toisoso na lukaso ukoimo, Kotoyosu mo. Mulumolo luwai noko mo molo koiyauso aluwaiyakinomo, nonani foli monoi imo lukaso uku mo waliyo. No mo moini mi na. Kotoni puko imoyo na tiyomuko,

“Noko koiyau moini mulumai tolo mo, nonani nokotaso na pamiyaikiyowo.”
Copyright information for `AMM