1 Corinthians 6

Molo koiyau foli monoi imo lukasokai aino imo.

Moi mulumai nokota mo uo mulu tiyo unu mo, mulumolo luwai nokota siyaso, to mo Kotoni noko nokolalo ititouniso pa tolukaso unumoiso. Mulumolo luwai somiso nokoni auso imo na tolukaso unanomoi. No mo kwaimo muwoi. Na auwosimumo. Moi mo sai pakoso, Kotoni noko nokolalo moiyo mulumolo luwai somiso nokoni molo kopokoiyau foli monoi imo lukasokai monoi, asi fokumomaiso. Motu na. Ulai lolai no lolofa hani foli monoi imo lukasokai monoi no sai pakoso? Kotoni kumoki nokoni mulu monoi mani, na lukaso uku monoi. Ulai moi no sai pakoso? No monoi no moi mo asini hani hani monoi mo waliyo na tolukasokaikoni. Momai amu uo foli monoi no mulumolo luwai somiso nokoni auso no hani monoi lukasano monoi? Toi mo noko sisiyoli siwoi muwoi, Kotoni molo timai mo. Mulumolo luwai nokotaso na pa muwokaiwo, nonani imo kwai monoi. Ya na tauwosisikomonukuwo. Moi mulumai mo mulu iwoi nokota mo uwofa poimo, mulumolo luwai noko moini imo kwai monoi sai nokota mo. Kotoso mulumolo luwai noko momai amu no hani monoi imo lukaso ukuwano monoi, mulumolo luwai somiso nokoni molo timai no? No mo kwaimo muwoi, koiyau.

Motu na, moi mo momai amu imo tolukaso ukuwano manonuwo, mulumolo luwai somiso nokoni molo timai. No mo kwaimo muwoi, yasoi na pokolimokokainuwo. Moloyososo kwaikokai mo waliyo, auwano iyaliyo kopokoiyaukomomai mo. Moloyososo kwaikokai mo waliyo, moini ilolu i wanonimai mo. Wiyou, moloyososo pa tukwaikokai manonuwoso. Momaiyosu na tokopokoiyauko manonuwo, toini iloluso na ti wati manonuwo. Motu nali, momaiyosu auwana auwano iyaliso tokopokoiyauko manonuwo.

Molo koiyauso aluwai noko mo Koto mo pa samukukoiso. Ulai moi no ainonani monoi no sai pakoso? Momai amu monoiso noiyo ifoluwaikuwanoiwo. Uloliyo nokota, asuwo asuwo kotoso ikimo nokota, noko siyani noni uwokaiso nokota, noko amu lasimikuwano nokota, asuwo asuwo noniwo, 10 polamoko nokota, ilolu molopoi i mulu uku nokota, kwalu kwalu iwo siko nokota, noko kali kalimiko nokota, nokoni nainomi ilolu uwoko nokota, nonani noko komaso noko mo Koto mo pa samukukoiso. 11 Toku mo moi siyai mani, toi komiyai aino na posikinuwo. Ulai lolai mo mulu wofu wofuso na tosinuwo. Kotoyo na muwokomokaikinuwo, tani noko nokolalo ititouni si monoi. To mo imo mo futo, mulu ititounikomokainuwo. Isiso Kolaiso Siyoliwoi Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotawoi totini amiyo ainoso na tosinuwo.

Uloliyo mulu aino imo.

12 Moi mo tiyamo manonuwo, “Komaso hani haniso mo koi mo waliyo na tiyalonoki, au au muwoi.” Ulai ya timonukuwo, nonani hani komasoyo mo pa tofasikomo manonuwoso. Moi mo na tiyamo manonuwo, “Komaso hani haniso mo koi mo waliyo na tiyalonoki, au au muwoi.” Ulai ya timonukuwo, no tiyalonuwo mo, no mo pa uwaimoinuwoso. Wiyou, no mo kwaimo muwoi, koiyau. 13 Moi mo na tiyamo manonuwo, “Koloni mo nomolini no, nomoliyo mo koloni i monoi na tiyo.” Ulai ya timonukuwo, Kotoyo noinomo nomoli mo uwaimoimo. Koloni mani, na uwaimo taikiyoimo. Noinoso na, moini au mo uloliyokomo au muwoi. Momaini au mo Siyoli Nokotani au na. Siyoli Nokotayo momaini au mo na tosamukukomonuwo. 14 Kotoni amiyosu Siyoli Nokota mo yausai na lusikaiki. Moi mani, to komiyai ifou na lusokomomokoimo.

15 Moi mo Kolaisoni naino fona komiyai, tani au nali no. Nakomo moi mo sai pakoso. Kolaisoni naino fona komiyai nokoyo no moloi kunaliyaisano monoi, uloliyo nukonuso no? 16 Nokoyo uloliyo nukonuwoi kunaliyaisakimo, totini au mo tomoso na toloinomo. Nakomo moi mo sai pakoso. Kotoni puko imoyo nonani monoi mo yapoli na tiyomuko, noino,

“Nokowoi noniwoi mo au tomoso na toloinomo.”
17 Nokoyosu mo Siyoli Nokotaso tolo tomasimakimo, toti mo mulu mo tomoso na toloinomo. 18 Uloliyokomo molo mo na pako utukaimowo. Kopokoiyau hani nokoyo no tiyo manono mo, no mo au tuno monoiso na. Nokoyo uloliyokomo mo, no mo totani au poiso na tuwokai, totani mulu mo. 19 Moini mulu mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani nu itouniyaimo na. Nakomo moi mo nonani monoi mo sai pakoso. Kotoyo totani Mulu Itouniyaimo Nokota mo yasoi na anonikinuwo, moini mulu poiso na totolalomoi. No monoi no momaini mulu mo taninoi na, totayo na tosamukukomo manonuwo. 20 Kotoyo ifou kolisokinuwo. Suo mo Kolaiso mo kaloki. No monoi no molo itouniyaimoso na pa aluwai manowo. Aino yakinuwomo, Kotoni siyoloso kaluwaiyoinuwomo.

Copyright information for `AMM