1 Corinthians 7

Noni kauso aino imo.

Moini paso suo monoi na tokumononinukuwo, moiyo toku no kumomono taikiyokinuwo no, noni kauso monoi paso mo. Ya tiyomu, noko mo noni kauso somiso mo, no mo waliyo na. Ulai momaisu mo tuloliyokomo manonuwo. No monoi no noko komaso noko mo nokolalowoi fofamoso na koliko liyaiwumo, totaini nokolalowoiso na suomo. Nokolalo mani, nokowoi fofamoso aulu liyaiwumo, totaini nokowoiso na suomo. Noko mo tani noniwoi na tanisumo. Noniki ti, toti mo. Noni mani, tani nokitonowoi na taniyumo. Nonini au mo totani saso muwoi. Wiyou, aino muwoi. Totani nokitonoyo na tosamukuso watiso. Noinoso na, noko mani, totani au mo totani saso muwoi. Totani noniyo na tosamuku wanoni. Noko ti noniki moti mo namoliyo noiyo alosikuwanoiwo. Noiyo yomoiwo, “Moti mo pa tanikuwano monoiso.” Ulai fokufaso tanikuwano monoi mulu tomoso wiyou yomakinuwomo, Kotowoi imo lukaso monoi, no mo waliyo. Ulai namolisai mo na pa tanikuwanowo. Isoiyaso wiyou yomakinuwomo, Sokolo Nokota Waiyo ainikomo ifoluwaikoma tumoinuwomo, mulu koiyauso aiko aluwaiyoinuwo. Mulu mo ami amiwoi muwoi. Moi mo nonani imo monoi utolumomonokinuwo. Ya timonukuwo, no mo waliyo na. Ulai ima imo amiya pa imonukuwoso, yani imoyoso tiyomu. Noko nokolalo komaso mo yo komiyai susauwoso sakimo, no mo waliyo. Ulai Kotoyososo hani hani ami fofamoso na nimokoki. Yo mo sauwo nokota, totani amiyo tamimomonomoi. Noko siyaini mulu mo folo folo, totani amiyo tamikalomoi.

Susauwo noko nokolalowoi susawi nokolalowoi, moiso noino na timonukuwo, moi mo yo komiyai sinuwo mo, no mo itouniyaimo na. Ulai uloliyo mulu yakinuwomo, na pa kolikuwanowo. Wonikaluso afonimaiso sakinuwomo, uloliyo mulu aiko yoinuwo.

10 Kolikuwano noko nokolalo moiso imo amiso na timonukuwo. Ni mo yani imo muwoi, wiyou na, Noko Siyolini imo na. Nonani imo na timonukuwo, noino, ulai noni no nokitonoso no hani monoi lomu utukaimo monoi? 11 Noni mo nokoso utukaimakimo, noinoso noko somiso na tolosumo. Noko somiso toloso wiyou yomusakimo, ifou na manosumo, nokitononi auso, wolimikuwano monoi. Noko mani, ulai noni no hani monoi afolikaiso monoi?

12 Siyai noko nokolalo moiso mani, noino na timonukuwo. Yani imoyoso tiyomu. Noko Siyolini imo muwoi, asayosu noino na tiyomu. Kotoso mulumolo luwai nokotani noni, to mo Kotoso mulumolo luwai somiso nukonu, ulai nokitonowoi toloso mulu yo mo, noko no ulai hani monoi afolikaiso monoi? 13 Kotoso mulumolo luwai nukonuni nokitono, to mo Kotoso mulumolo luwai somiso nokota, ulai noniwoi tolo mulu yo mo, noni no ulai hani monoi lomu utukaimo monoi? 14 Ulai afonimaiso? Mulumolo luwai somiso nokota mo tani noni, mulumolo luwai nukonuso kunaliyaiso mo, nonaniyo mo to mo noko itouniyaimo na totolo. Itouniyaimo tolo somiso mo, alalo mo ititouni pa posiso. Noinoso na, mulumolo luwai somiso nukonu mani, tani nokitono, mulumolo luwai nokotaso kunaliyaimo mo, nonaniyo mo to mo noni itouniyaimo na totoloso. Itouniyaimo toloso somiso mo, alalo mo ititouni pa posiso. 15 Mulumolo luwai somiso nokotayosu noni afolikaiso mo, yo mo imowoi muwoi. Ulai noniyo no hani monoi alukimo monoi, nonani mulumolo luwai nukonuyo no? Mulumolo luwai somiso nukonu mani, nokitonoso lomu utukaimo mo, no mani, yo mo imowoi muwoi. Ulai nokitonoyo no hani monoi alukiso monoi, nonani mulumolo luwai nokotayo no? Kotoyo na aliyonimokoki, kiyoluwaikuwano monoi muwoi, wosu woso si monoisu. 16 Mulumolo luwai nukonu nonayo noinomo nani noko mo Kotoso poimo mulumolo luwaiyoi. Wiyou poimo yomoi. Ulai nono no sai? Mulumolo luwai nokota nonayo noinomo nani noni mo Kotoso poimo mulumolo luwaiyoi. Wiyou poimo yomusoi. Ulai nono no sai? Kotoyosu mo sai.

Folo folo si liyaimai muwokomomokokai aino imo.

17 Kotoyo aliyonikomomai moi siyai mo Yuto noko na, au tuno tokosonasikomo kaikinuwo. Moi siyaisu mo noko nokonu noko, au tuno tokosonasikomowoi muwoi. Nonani molo tiwoi mo waliyo, Noko Siyoliyo ainoso nali muwokomokaikinuwo. No monoi no amai na pa si manowo. No mo afonimai imo muwoi, imo ami na, ya tikikomoi, Kotoso mulumolo luwai noko komaso noko no tosi liyai no, toiso. 18 Au tuno tokosiyaimo nokota, Kotoyo aliyoni mo, to no au tuno no ti monoi no moloi komalomo fiyaimo monoi? Tofolo. Au tuno tokosiyaimo somiso nokota, Kotoyo aliyoni mo, to no au tuno no moloi tokosiyaimo monoi? Tofolo. 19 Au tuno tokosonasikomonuwo mo, no mo afonimaiso hani nali. Au tuno tokosonasikomo somiso mo, no mani, afonimaiso hani na. Ulai Kotoni ami imoso aluwai, no mo siyoli hani nali no. 20 Kotoyo aliyonikomomai sikinuwo mo, noinoso amai na pa si manowo. 21 Kotoyo aliyonimai nono mo nokoni mi folokomoni mo, ulai mulu no hani monoi kalo monoi? Ulai molo siyawoi tano mo, nokoni mi folokomo misai na putukaimo, samiyaikiyo monoi. 22 Mi folokomo mi nokotaso Koto Siyoliyo aliyoniyakimo, to mo Siyoli Nokotani noko na toloimo. Tani molo timai na tosamiyaikiyo. Noinoso nali, mi folokomo mi samiyaikiyo nokota, to mo Kotoyo aliyoniyakimo, to mo Kolaisoni mi ano nokota na, totani nasu wosuwoimai na toloimo. 23 Kotoyo ifou kolisokinuwo, suo mo Kolaiso mo kaloki. No monoi no nokoni fona wosuwoimai noiyo soiwo. 24 Woli iyali, Kotoyo aliyonikomomai moi siyai mo nokoni mi folokomo manokinuwo, kalopulo mi komiyai. Moi siyai mo kalopulo mi komiyai mi samiyaikiyo sikinuwo. Molo tiwoi mo waliyosu. No monoi no amai na pa si manowo. Kotowoi sakinuwomo, no mo waliyo.

Susauwo nokolalo aino imo.

25 Susauwo nokolalo, toi monoi mo Noko Siyoliyo imono ukuwoi muwoi, ulai yo mo asani muluyoso na tiyomu. Kotoyo mulu tunumono, suomoso monoiso tofasimono, no monoi no yani imo mo motu na, waliyo na pukwaimonowo. 26 Susauwo nokolalo, yo mo noino na tiyomu ununukuwo. Nimai no mo hani hani kopokoiyauyo tuwokomomokomoi, no monoi no mo amai tosi manonuwo mo, susauwoso, no mo waliyo na. 27 Noko, nono mo noniso yasoi kausokini mo, afolikaiso mulu no hani monoi yo monoi? Noiyo yoi. Noni kauso somiso mo, ulai noni kauso mulu no hani monoi yo monoi? Tofolo. 28 Ulai nono mo noni kausakinimo, no mo molo koiyauso aluwai muwoi. Sauwo nukonuyo noko auwakimo, no mani, molo koiyauso aluwai muwoi. Kolikuwano noko nokolalosu, lolaimai ni si mo, toi mo umamoso siwoi muwoi. No mo yo mo wiyou tiyomu, no monoi no susauwoso amai na pa siwo.

29 Woli iyali, yo mo noino na timonukuwo. Asi mo aumoifaso fokufa na totoi. Lolaimaifa ni totanokaino mo, nokolalo koliko noko mo susauwo noko komiyai na suomo. 30 Sosonuno si noko, toi mo sosonuno si somiso noko komiyai na suomo. Moloki si noko, toi mo moloki si somiso noko komiyai na suomo. Ilolu suo suomoko uku noko, toi mo ilolu si somiso noko komiyai na suomo. 31 Asimai mi ano si noko, toi mo asini muluso aluwaiko somiso noko komiyai na suomo. Ulai afonimaiso? Ninani asi mo uwaimo taikiyakimo, asi tonofalo siyayo fiyamosiyoimo.

32 Yo mo wiyou tiyomu, asi monoi mulu noiyo unoiwo. Sauwo nokota mo Siyoli Nokota monoi na tomulumoloko unumoi. Siyoli Nokotayo no tomoloki no, nonani moloso aluwai monoi tiyo, to mo. 33 Noni kauso nokotasu, to mo asini hani haninoi monoi tomulumoloko ukumoi. Noniyo no tomoloki no, noko mani, nonani moloso aluwai monoi na tiyomoi. 34 No monoi no mulu mo tiwoi na totolo, nonani nokota mo. Sauwo nukonu mo Siyoli Nokota monoi na tomulumoloko unumoi. Mulu tunu. To mo noni itouniyaimo toloso mulu na tiyomoi, mulu itouniyaimo na. Noko kwami nukonusu, to mo asini hani haninoi monoi tomulumoloko ukumoi. Nokoyo no tomoloki no, noni mani, nonani moloso aluwai monoi na tiyomoi. 35 Yo mo nonani imo ni timonukuwo no, no mo moi fasikomo monoi na. No mo moi monoi alukikomo muwoi. Ya tiyomu, molo itouniyaimoso paluwaiwo, amai amaiso mulu punu siwo, Siyoli Nokota monoi. Mulu mo tiwoi noiyo aluwaikoiwo.

36 Noko mo totani muwosokainoni nukonuso kauso mulu yakimo, to mo waliyo na kausumo, mulumolokakimo, “Ulai afonimaiso no hani monoi toloso monoi?” Toti kolikuwanakimo, no mo molo koiyauso aluwai muwoi, no mo waliyo na. 37 Ulai noko siyayo noni monoi noino mulumoloko uso mo, “Awi, tofolo noinoso na tolosu. Yo mo mulu ami nokota. Ulai yo no noiyo totamiyoluwaimono, kauso monoi no? Yo mo sauwoso tolo mulu na tiyo.” Aino mulumolokakimo, no mani, waliyo na. 38 No monoi no nokoyo noni kauso mo waliyo, imowoi muwoi. Noni kauso somiso nokota, sauwoso tolo mo, no mani, waliyo, itouniyaimo na.

39 Nonini nokitono amai totolo mo, totawoi na tolosumo. Ulai nokitono mo kalakimo, noko kwami pa tolosoiso. Ti monoi noko au mulu uwosakimo, waliyo na auwoimo. Kotoso mulumolo luwai nokotaso na auwumo. 40 Ulai yani muluyoso noino na tiyomu. Noko au mo, moloki mo koufa. Sauwososu toloso mo, moloki mo siyoli na. Yo mo tiyomu, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo yani muluso mani, yapoli na toi, ya mulumoloko itouniyaimo monoi.

Copyright information for `AMM