1 Corinthians 8

Koloni aino imo, asuwo asuwo koto iyaliso no tututi manono no.

Yo mo lolai mo koloni somu monoi na tokumononinukuwo, nokoyo asuwo asuwo koto iyaliso no tututi manono no. Tiyamo manonuwo, “Moi komaso mo sai sai noko nali no.” No mo motu na, ulai ya tiyomu, afonimaiso sai sai noko mo kukamokokai noko na. Ulai noko nokolaloso mulu ukakikonimo, no mo momaini mulu amikomomokoimo. Nokoyo tota amu monoi tiyomu mo, “Yo mo sai siyoli nokota,” tani sai mo afonimaiso na. Nokosu mo Koto mulu monoi yakimo, tota monoi mo Kotoyo sai nali no.

No monoi no mo, koloni somu monoi na tokumononinukuwo, nokoyo asuwo asuwo koto iyaliso no tututi manono no, nonani koloni monoi noino na tiyomu, yo mo. Moi mo sai, asuwo asuwo koto mo afonimai hani na. Aso tofaloulu manono, noko komiyai. Koto mo pounu muwoi. Motu na, Kota Koto mo siyasoso nali no. Motu na, noko nokolaloyo asuwo asuwo hani haniso tokolalalo manono, Kota Koto nawo. Siyaiyo asuwo asuwo hani haniso tokolalalo manono, sisiyoli noko nawo. Asuwo asuwo koto molopoi kumokiwoi asiwoiso posi mo, tofolo, moi mo Kota Koto siyasoso, moini Apou Siyoli na. Totayososo mo hani hani komaso mulumolokoki, na auwonouluki. Moi mo totani moloso taluwai manokoni. Siyoli Nokota mo siyasoso, Isiso Kolaiso na. Kotoyo noinomo to mo hani hani komaso mulumolokoki, na auwonouluki. Totayo noinomo moi mo na tosinono itouniyaimokoni.

Kotoso mulumolo luwai noko siyai mo nonani monoi mo sai muwoi. Toku mo asuwo asuwo koto iyaliso paluwaiko manokino. No monoi no mulu mo tiwoi. Koloni, nokoyo asuwo asuwo koto iyaliso no tututi manono no, nonani koloni somu nokakinomo, mulu tiwoi nokoyo mo, toi mo na mulumolokoinomo, “Ni mo asuwo asuwo kotoni koloni, au poimo.” Mulu mo tiwoi, ami amiwoi muwoi, no monoi no mulu mo na tuwokaiko. Ulai ya timonukuwo, koloni au au mo Kotowoi si tomasimo molo muwoi. Koloni noko somiso mo, no mo afonimai hani na, imowoi muwoi. Nokakikonimo, no mani, afonimai hani na. Kotoni molo timai mo kopokoiyauwoi muwoi. Au au imo monoi tosamiyaikiyokoni. Ulai atiyaiso pa siwo. Mulu ami ami si somiso nokoso atiyaiso na pa uwokowo. Wonikaluso toiyo aiko kwaikomoinuwo, nonani koloni somu nokoso. Wonikaluso aiko kitolokoi. Toi mo mulu mo tiwoi, iwo topi, no monoi no.

10 Moisu mo sai, asuwo asuwo kotoni koloniso noko mo waliyo. Mulu ami somiso nokota, totayo mo asuwo asuwo kotoni lotu nuso koloni noso kwaiyakinimo, wonikaluso aiko no fasiyoini, aiko yomoi, “Asuwo asuwo kotoni koloni, au poimo.” 11 Aino yo unakinimo, mulu ami somiso nokotani mulu na uwokaiyoinimo. Ulai afonimaiso? Nono mo sai, nonani koloni mo au muwoi. Mulu ami somiso nokota, tosu mo sai muwoi, mulu mo tiwoi, no monoi no uwokaiyoinimo. Wiyouwa wiyou, to mo nani auwano na, Kolaiso mo to monoi mani, kalo unuki. 12 Kotoso mulumolo luwai noko siyai mo mulu mo ami amiwoi muwoi. Nonani auwano iyaliso atiyaiso uwoko somiso mo, toini mulu na uwokaiko watiyoinuwomo. Toi mo mulu mo tiwoi na, nonani koloni noko monoi mo. Uwokaiko watiyakinuwomo, Kolaisoso mani, na koiyaumoinuwomo. 13 Mulu ami somiso nokota mo koloni noso kwaimonakimo, mulu tiwoi mulumolokaloimo, molo koiyauso poi aluwaiyoi. No monoi no yo mo nonani koloni somuso ti monoi mo pa noko manoiso. Wonikaluso yani auwa mo aiko usukunoi, aiko yomoi, “Asuwo asuwo kotoni koloni, au poimo.”

Copyright information for `AMM