1 Corinthians 9

Kotoni imo lukasikalomano mi ano foli somiso monoi moloki aino imo.

Ulai yo no haniyo no alukimomonowoi? Na tosamiyaikiyomoi. Yo mo Kotoni imo lukasikalomano nokota na. Yo mo Isiso yasoi na kiki, moini Siyoli Nokotaso mo. Yo mo tani miso ano manoki, no monoi no moi mo Kotoso na tomulumolo luwainuwo. Ulai noko siyaiyo tiyamalo unumono manono, “To mo Kotoni imo lukasikalomano nokota muwoi.” Moisu mo sai, yo mo Kotoni imo lukasikomalomano nokota nali no. Noko nokolaloyo kwaikomakinuwomo, Noko Siyoliso mulumolo luwaiso, toi mo sai, yo mo Kotoni imo lukasikomalomano nokota.

Noko, uo imo no tolukaso unumono manono no, toiso yo mo noino na tikomoi, koti mo hani mo yowoi muwoi, koti mo Kotoni imo lukasikalomano nokota ti nali. Nonani suo foli monoi pofasimokonuwo mo, no mo waliyo. Waliyo nali no. Kotoni imo lukasikalomano noko siyaiwoi Isiso Siyolini auwatono iyaliwoi Pitawoi, toiyo totaini nokolalo toliyai nikalo manono, mulumolo luwai nokolalo na. Koti mani, nokolalo yapoli mo, moi no hani monoi alukimomoko monoi? Panopaso koti mo pofasikomomokonuwo mo, muwoni mi pa panonokiso, koti tiya monoi mo. Kotisu mo muwoni mi tanonoki. Moloi tomulumoloko manonuwo? No mo waliyo poimo. Polimanota mo mi na tanomoi. Ulai mi ano foli muwoni i monoi no moloi alukimo monoi? Aino muwoi, akononi nali no. Noko siya mo isi mi na tanomoi. Ulai isi mi ano foli monoi no isini no i monoi no moloi alukimo monoi? Aino muwoi, isini no mo waliyo i nali no. Noko siya mo mimi koloni tuwolikomoi. Ulai samukuko mi ano foli monoi no mimini nano ito siko monoi no moloi alukimo monoi? Aino muwoi, waliyo na sikumo.

No mo nokoni imo saso muwoi. Musini ami imo mani, tomoso na tiyomuko, Kotoyo no anoniki no. Musiyo noino na kumokaiki, polomokoni mi monoi mo,

“Polomoko nanomuyo paluwa tuo sosono mo towitolokakinomo, ko mo noiyo ufiyaikoiwo.”
A, moloi, Kotoyo no polomoko monoiso no tomulumoloko uku, woi?
10 Wiyouwa wiyou, koti monoi mani, na yomu unumokokaiki. Motu na, nonani imo mo kotiwoi monoi na tiyomuko. Na pukwaiwo, siyokawi imo mo. Isi isiko nokotawoi isini aliyoli i nokotawoi, toti mo afonimaiso pa tanonoso, isi mi mo. Totiso mani, isini no na nikumo, isi kiyo nokotayo. 11 Koti mani, isi aliyoli komiyai kosisokai manokinoki, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani mi anononi manokinukuwo. Nonani suo foli monoi fasimokonuwo mo, no mo waliyo. Waliyo nali no. 12 Noko siyaiyo hani haniso tuwokomo manonuwo. Kotiso mani, pofasimokonuwo mo, no mo waliyo. Koti mo totawoi imo aiyolokomo nokota ti na. No monoi no.

Ulai koti mo moini hani hani mo iwoi muwoi. Yousi koiyaumokinoki mo, koti mo imowoi muwoi. Wonikaluso nokoyo aiko iyamoi, “Muwoni monoiso na tuwokomomoko manono.” Ya topoiniyaikomomono, wonikaluso Kolaisoni imo itouniyaimowoi totuwa aiko alukikomomokoinuwo. No monoi no mo koti mo Kotoni imo lukasikomalomano foli monoi pa ti wanoni manonukuwoso.
13 Noko mo Kotoni lotu nuso samukuno mo, toi mo nonani nu samuku foli monoi mo na tonoko manono. Kotoso koloni utunoni noko mani, toi mo no walotoso na tonoko manono. Nakomo moi mo sai pakoso. 14 Noinoso na, Siyoli Nokotayo noino na yomukaiki, “Kotoni imo itouniyaimo posasokalomano noko mo, toi mo suo foli monoi imo kwai nokoni koloni na tonoko manono.”

15 Ulai yani mi ano foli monoi mo moini koloni mo yo mo uwokomowoi muwoi. Lolaimai mani, yo mo hani ano monoi pa tokumononinukuwoso. Tofolo, yo mo tiya kalomono mo, ulai moini koloni pa noko manoiso. Yo no tiyo mo, no monoi no tomoloki. Suo foli monoi i wanoninukuwo mo, yo no moloi moloki monoi? 16 Yo mo Kotoni imo itouniyaimo lukasiko mo, no mo asa amu monoiso pa tokisosomi toloso. Kotoyosu na imono taikiyoki, tani imo itouniyaimo lukasikalomano monoi. Lukasikalomano somiso mo, wiyou, yo mo noko koiyau na potolo. 17 Asani muluyoso nonani mi pano mo, muwoni na pimoi. Ulai asani muluyoso pa tanoso, Kotoyosu na muwomonokaiki, tani mi ano monoi mo. No monoi no muwoni pa timoiso. 18 No monoi no yo no mi ano foli monoi no haniso iyoimo, woi? Yani mi ano foli monoi mo noino. Kotoni imo itouniyaimo suomoso monoiso lukasikosu. Mi ano foli monoi mo wiyou tiyomu, yo mo, tofolo.

Polo, noko nokolaloni mi anoti nokota aino imo.

19 Yo mo nokoni mi anononi nokota muwoi, na tosamiyaikiyo, yo mo. Asani muluyosu yo mo noko nokolalo komaso na tofasikalomoi, noko nokolalo molopoi koliso monoi, toiyo Kotoni molososo aluwai monoi. 20 No monoi no Yuto noko nokolaloni aumai mo yo mani, Yuto nokoni moloso na taluwaimoi, toiyo Kotoni molososo aluwai monoi. Yo mo Musini ami imo wosuwoimai pa totoloso. Ulai Musini imoso aluwai noko nokolalo, toini aumai mo yo mani, nonani ami imoso taluwaimoi, toiyo Kotoni molososo aluwai monoi. 21 Musini ami imoso aluwai somiso noko nokolaloni aumai mo yo mani, nonani ami imoso pa taluwaimoiso, toiyo Kotoni molososo aluwai monoi. Ulai yo no Kotoni ami imo no utukaimo? Wiyou, yo mo Kolaisoni ami imoso na taluwaimoi. 22 Amiso mulumolo luwai somiso noko nokolaloni aumai mo yo mani, ami somiso nokota komiyai na totolomoi, toiyo Kotoni molososo aluwai monoi. Noko nokolalo siyasonuso, totaini aumai mo yo mo totai komiyai na totolalomoi, no monoi no ya na tiyo kiyalo, toiyo Kotoso mulumolo luwai monoi. 23 Motu na, ya aino tiyomoi, Kotoni imo itouniyaimo posasoko wiyotiyalo monoi. Nonani mi ano foli monoi Kotoyo fasikomomokoimo.

Ilolu i monoi souwaikuwano siyokawi imo.

24 Souwaikuwano monoi fufumuwano noko, toi komaso mo ilolu i monoi tofufumuwano liyaimoi. Ulai noko siyasoso mo ilolu na ti, souwaiko nokotayo nali. Nakomo moi mo ainonani monoi mo sai pakoso. Moi mani, amisoso na pa yo manowo, suo foli ano monoi. 25 Souwaikuwano monoi tofufumuwanomoi mo, ulai hani monoi ulosukomo monoi? Saiso saiso fufumuwano liyaimosi na. Noko mo aino tiyo manono, ilolu i monoi, ilolu no uwokaikaki no. Mi no tano manokoni no, nonani suo foli mo pa uwokaikoiso. 26 Yo mo fumo mo, namoli molo foinalikalowoi muwoi. Asuwo asuwo uo tukoluwano mo, yani naino mo afonimaiso afolikowoi muwoi, nokoni ausoso na tuwaso. Noinoso na, yo mo afonimaiso imo pa tolukasoso, Kotoni ami imo nali. 27 Asa amu monoi mulu koiyau talukimomoi, mulu amimomono monoi na tiyomoi. Kotoni imo mo noko siyaisoso lukasikakimo, wonikaluso asayosu mo molo koiyauso aiko aluwaiyoi, aiko pokolimokoi.

Copyright information for `AMM