1 Peter 2

I a sopo aniyopa poi poi tolo aino imo.

No monoi no mo, uo mulu noiyo atolokomo ukuwanoiwo. Noiyo ifoluwaikuwanoiwo. Topoko imo mani, noiyo ikuwanoiwo. Momai amu noiyo foluwalikuwanoiwo. Noiyo kali kalimikuwanaloiwo. Nonani hani hani kopokoiyauso namoliyo na palosokowo. Na pukwaiwo. Alu mala, to mo atinoni nano no mulu siyoliso tiyomoi. Noinoso na, moi mo Kotoni imoso kwaimo mulu na pa yo manowo. Tani imo mo koiyau muwoi, itouniyaimo nali no, moini mulu tamikomo manonuwo. Nonani imoso kwai itouniyaimakinuwomo, mulu iwoi soinuwomo, na samiyaikiyoinuwomo. Moi mo sai yasoi, Noko Siyoli mo tofasikomo manonuwo, no monoi no na pa kwaimo manowo.

Aniyopa poi poi tolokaino nokota, Isiso Kolaiso, toso noko nokolaloyo namoliyo alosimokaikino. Kotoyosu mo namoliyo pa alosimokiso, mulu siyoliso na tomulu unu. Na muwokaiki, totani mi ano monoi. Tani molo timai mo noko itouniyaimo, i a sopo komiyai na. Namoliyo noiyo alosimoiwo, na paluwainiyo tumowo. Aniyopa poi poi si noko moi mani, nu a komiyai. Mulumolo luwaiyakinuwomo, Koto mo na kunaliyai komoinuwomo, nu ko nokota komiyai, a mo moloyo no tokonosuwako no. Tani nu komiyai, moi mo. Kunaliyai komakinuwomo, Kotoni lotu samukuko noko ititouni komiyai soinuwomo. Ulai koloni pa utunoni manoinuwoso. Moini mi mo siya. Totani Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo mi siya na pa anononiwo. Ainonani monoi mulu mo waliyo, to mo. Ulai afonimaiso? Isiso Kolaisoso tomulumolo luwainuwo, no monoi no mulu mo waliyo, moini mi siya monoi mo.

Ainonani monoi mo Kotoni puko imoyo na tiyomuko, siyokawi imo mo, noino,

“Na pukwaiwo. Yo mo a sopo itouniyaimo na muwokaiki, i a sopo na. Saiyono nokonuso na tikaikai. Noko mo mulumolo luwaiyakinomo, pa auwosikoiso, waliyo na soimo.”
Motu na, mulumolo luwai noko moi na pukwaiwo. Nonani nokota mo moini siyokuno itouniyaimo na. Mulumolo luwai somiso noko nokolalo monoisu Kotoni puko imoyo noino tiyomuko,

“Nu kololi nokoyo a moki mo afoli taikiyokino, piyamoki, afonimai a koiyauwo. Ulai nonani a moki mo na ikaiki, sopo i a na.”
Ti monoi tiyomuko, noino,

“Nonani auto sonofa siyolisai nokoyo kitolokoimo, na usukunalo konoimo.”
Aino na tiyomuko, mulumolo luwai somiso noko iyali monoi. Kotoni imo tokulali manono, no monoi no tokitoloko liyaimoi. No mo afonimaiso muwoi, toku Kotoyo yomukaiki, “Na kitoloko liyaiyoimo.”

Moisu mo Kotoyo yasoi na muwokaikinuwo, totani noko nokolalo si monoi. Lotu samukuko noko iyali kwalomai monoi na tosinuwo, Kotoni mi ano noko sisiyoli nali. Koto koli, totani noko nokolalo ititouniya ititouni na. No monoi no moi mo waliyo, tani mi itouniyaimo monoi aino imo na lukasi yoluwaikaloinuwomo. To mo moiso aliyonikomokinuwo, folosumonosai utukaimiyo fukinuwo, totani saponi itouniyaimoso kiyokomo taikiyokinuwo. 10 Toku moi mo afonimai noko nokolalo. Lolaimaisu moi mo Kotoni noko nokolalo nali no. Toku mo Kotoyo fasikomo monoi pa sainokinuwoso. Moi monoi mulu kalo unukinuwo mo, moi mo sai muwoi. Lolaisu mo moi mo sai, Koto mo mulu mo yau, suomoso monoiso na tofasikomo manonuwo.

Kotoni mi anononi aino imo.

11 Woli iyali ititouni, moi mo noko nokonu noko komiyai. Ninani asi ni tosinuwo mo, ni mo moini aniyopa asi muwoi, asosasosofa tosinuwo. No monoi no na tikikomonukuwo. Mulu uku mulu kopokoiyauso noiyo yoiwo. Mulu tiwoi no moloi aluwai monoi, moi no? Tokumi muluwoi mulu tonofalowoi mo noko ti komiyai, na totukoluwano manono. 12 Mulumolo luwai somiso nokoni molo timai mo atiyaiso na pa liyaiwo. No monoi no molo koiyau foli monoi no moloi imo monoi, moiso no? Molo itouniyaimo aluwaisoso kwaikomakinuwomo, Kotoni siyolo na kaluwaiyoinomo, to tumomaiso, asi fokumomaiso.

13 Siyoli Nokotaso tomulumolo luwai manonuwo, no monoi no asini noko sisiyolini imoso na pa kwaiko manowo. Totawoi komano nokota siyoli, tani imoso na pa kwaimo manowo. Komano noko siyaiso tosouwai, no monoi no. 14 Komano noko sisiyoli siyai mani, toini imo na pa kwaiko manowo. Totawoi komano nokota siyoliyo na iko taikiyoki, samukukomo monoi. Nokoyo molo koiyauso aluwaiyakinomo, suo foli monoi uwokoinomo. Nokoyo molo itouniyaimoso aluwaiyakinomo, pa uwokoinoso, na kisosomikoinomo. 15 No mo afonimai imo muwoi, Kotoyo na tiyomu, molo itouniyaimoso aluwai monoi na. Molo itouniyaimoso aluwaiyakinuwomo, mulu somiso nokoyo no moloi kali kalimikomoinuwomo? Pa kali kalimikomoinuwoso. Ko lopu lopuso na soimo. 16 Atiyaiso na pa liyai manowo, na pa samiyaikiyowo. Samiyaikiyakinuwomo, uo mulu noiyo atolokomoiwo. Kotoni mi anononi noko nokolalo, moi mo. Ainoso pa si manowo. 17 Noko komaso nokoso pa kisosomikowo. Mulu na pukuwanowo, mulumolo luwai noko nokolalo momai amu mo. Koto monoi na pauwosiwaiwo. Totawoi komano nokota siyoli monoi mani, na pa kisosomiwo.

Kolaisoni muluso wa aino imo.

18 Mi anoti noko iyali moi mo atiyaiso, momaini noko sisiyolini imoso na pa kwaiko manowo. Na pa auwosiwaikowo. Mi samukukomo noko ititouni wosu woso no tuwokomo manonuwo no, toi saso muwoi. Uo imo no timo manonuwo no, toi mani, imo na pa kwaiko manowo. 19 Afonimaiso uwokomomai mulu amiso sinuwo mo, Koto mo mulu mo waliyo, moi monoi. Ulai afonimaiso? Kotoni muluso taluwainuwo, no monoi no mulu amiso tosinuwo, mulu kolikalimai.

20 Molo koiyauso aluwai foli monoi toiyo wasoulakinuwomo, uo imo no ulai moloi iko monoi? Wosu woso si mo waliyo na, mulu ami amisoso. Ulai no no siyoli hani? Toiyo afonimaiso pa wasouloinuwoso, molo koiyauso aluwai foli monoi nali no. Ulai hani yo somiso foli monoi wasoulakinuwomo, Koto mo moi monoi mulu mo waliyo, mulu amiso sakinuwomo. Ulosukomowoi muwoi, no monoi no. 21 Ainonani monoi mo Koto mo yasoi na muwokomokaikinuwo, nokoyo afonimaiso uwokomomai. Ulai afonimaiso? Kolaiso mo uo nokoyo uwokino, moi fasikomo monoi. No monoi no wiyononikinuwo, tani mulu ami mulu mo. Na pa aluwai manowo. 22 Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

“Molo koiyauso pa aluwai manokiso. Topoko imo pako kwaimokinoso, tani imo mo motu saso.”
23 Alisiyolikai manokino, ulai suo mo alisiyolikowoi muwoi. Uwokino mo, ulai uo imo ikowoi muwoi. Kotoni nasu wosuwoimai na toloki, hani hani foli monoi yomukai nokota itouniyaimo, totani nasu wosuwoimai mo. 24 Moini molo koiyau kwalomai monoi totasu mo na kalo unumokoki, a mokiso. Molo koiyau samiyaikiyo monoi na kalo unumokoki, moiyo molo itouniyaimoso aluwai monoi. Na uwokaikino, wiyou, uluowoi nali no. Moi kwalomai monoi uwo unukinuwo, ititounikomokai monoi. 25 Toku moi mo sipo koloni komiyai na ulolokinuwo. Ulai lolai mo samukukomo nokota siyolini auso ifou na sa tumokinuwo, moini mulu samukuko nokotani auso.

Copyright information for `AMM