1 Peter 3

Noko nokolalo kolikuwano aino imo.

Noinoso na, nokolalo iyali, momaini nokoni imo na pa kwaiko manowo. No monoi no Kotoni imoso kwai somiso nokotayo mulu poi alosimoi. Noniso kwaiso mo, molo itouniyaimoso aluwaiso, mulu poi alosimoi. Ulai moi no imo isoiyasoso no hani monoi aiyoloko monoi? Wosu woso na pa si manowo. Wuo, motu na, mulu wofu wofuwoi sakinuwomo, Kotoso auwosiwaiyakinuwomo, nokoyo mulu poi alosokoino, molo itouniyaimoso aluwaiso kwaiyakinuwomo. Noni itouniyaimo mo kou saso muwoi. Kou mulu saso noiyo yoiwo. Hani hani kou, yuo kukomo, musulu ititouni, tuno ititouni, nonani hani hani mulu saso noiyo yoiwo. Noni itouniyaimo mo mulu itouniyaimowoi. Nonani hani mo uwokaiwoi muwoi. Mulu itouniyaimo nukonu mo noino, kukamokokaiwoi muwoi, wosu woso toloso na. No mo itouniyaimo nali no, Kotoni molo timai mo. Kotoni nokolalo ititouni, toku no siki no, toi mo ainoso na, mulu ititouniwoi, no monoi no mo nokitono iyalini nasu wosuwoimai na siki. Sala mani, ainoso na toloso manoki. Apolofamoni imososo pukwaimo manoki, na pokaluwai manoki, “Yani noko siyoli.” Molo itouniyaimoso aluwaiyakinuwomo, Salani moloso aluwaiyoinuwomo, tani alalo komiyai. Haninoi monoi kokolokomo somiso mo, Salani alalo ititouni komiyai soinuwomo.

Noinoso na, noko iyali, momaini nokolalo atiyaiso na pa uwoko manowo. Toi mo mi mo ami amiwoi muwoi, moini mi komiyai muwoi, ukolo ukolo. Na pa kisosomiko manowo. Toi mani, Kotoyo tofasikomoi. Toi mani, aniyopa poi poi soimo. Uwoko ititouni somiso mo, wonikaluso Kotoyo aiko pa kwaikomoinuwoso, utolumakinuwomo.

Mulu tomoso si aino imo.

Imo topimo mo amai, noino. Mulu tomososo na pa siwo, mulu na pa kolikali ukuwanowo. Kotoso mulumolo luwai noko moi mo auwano iyali na, na pasisikuwanowo. Mulu mo iwoso na suomo. Noiyo kukamokoiwo. Uwokomakinuwomo, suowoi noiyo uwokoiwo. Alisiyoli komakinuwomo, suo foli monoi noiyo alisiyolikoiwo. Kotoso na pa utolumo ukuwo, fasiko monoi. Ainonani monoi aliyonikomokinuwo, no monoi no moi mani, Kotoyo na fasikomoinuwomo. 10 Ulai afonimaiso? Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

“Noko mo yousi itouniyaimo monoi yakimo, imo kopokoiyau no moloi yomu monoi? Moloki monoi yakimo, topoko imo no moloi yomalo monoi?
11 Molo koiyau moloso namoliyo alosimumo, molo itouniyaimososo na aluwaiyumo. Noko mo asisikuwano mulu mo waliyo, na yalo manowumo. 12 Ulai afonimaiso? Siyoli Nokota mo molo koiyauso aluwai nokoso namoliyo talosikokaimoi. Mulu ititouni nokoso tokokalomoi. Saiso saiso tukwaikomoi, utolumakinomo.”
Kotoni puko imoyo aino na tiyomuko.

Molo itouniyaimoso aluwai foli monoi uo nokoyo uwokomo aino imo.

13 Molo itouniyaimoso atiyaiso aluwaiyakinuwomo, ulai noiwo nokoyo uwokomo kopokoiyau komoinuwomo? 14 Ulai uo noko mo yapoli na si, na uwokomoinuwomo. Tofolo, na pa molokiwo. Uo imo imakinuwomo, noiyo nikoiwo. Mulu noiyo kolikaliyoiwo. 15 Kolaisoso na pa mulumolo luwaiwo, na pa mulumoloko unuwo, “Moini Siyoli Nokota itouniyaimo, Kotoyo na imo taikiyoki.” Nokoyo imakinuwomo, “Hani monoi tofoumo si manonuwo,” na pa fouko si manowo, toini imo fowako monoi. Imo koufaso pa iko manowo, na pa auwosiwaikowo. 16 Uo imo iko somiso mo, mulu mo ulukukumoso. No monoi no Kolaisoni molo itouniyaimoso aluwai monoi kali kalimikomakinuwomo, na auwosikoimo. Ulai afonimaiso? Imo itouniyaimoso tiko manonuwo. 17 Molo itouniyaimoso aluwai foli monoi nokoyo uwokomakinuwomo, no mo waliyo. Kotoyo waliyo yomakimo, na pa moloki siwo. Ulai molo koiyauso aluwai foli monoi uwokomakinuwomo, no mo moloki hani muwoi, koiyau na.

Kolaisoyo kalo unumoko aino imo.

18 Kolaiso mani, uwokino. Na kalo unumokoki, mulu kopokoiyau saloso uwomoko monoi. Siyawoisoso kalo unumokoki. Noko itouniyaimo, to mo noko kopokoiyau moi kwalomai monoi kalo unumokoki, Kotowoi wolimi si monoi. Noka noko na, na tukolokino, yau. Ulai Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo ifou na auwoniyouki. 19 Totayo noinomo mani, yau yau nokoso na lukasikanoki, Kotoni imo mo, asi siyaso Kotoyo toku no kiyokokaiki no, nonani kalopuloso. 20 Nowa tolomai nonani noko nokolalo mo Kotoni imoso kulalikino. Ulai Koto mo somaiso uwokaikowoi muwoi, mulu alosoko monoi fouko manoki. Nowayo poso ayou komai kwaikokai manoki. Ulai alosokowoi muwoi. Noko siyasonusoso, 8, poso ayou poiso sa tiki. Iwoyo tukuwoli soliwoi muwoi, na samiyaikiyokino. 21 Nonani iwo usoiyo mo iwoso uluwakomomoko komiyai. Lolaimai iwoso uluwakomonuwo mo, na samiyaikiyonuwo. No mo au tokumo uluwakomo monoi muwoi, mulu wofu wofukomo monoi na. Iwoso uluwakomonuwo mo, mulu mo ulukukumoso, Kotoso aluwai monoi imokai monoi. Isiso Kolaiso ifou auwoniyouki, yausai, no monoi no iwoso uluwakomokainuwo mo, na samiyaikiyo manonuwo. 22 Kumokiso yasoi amiyoki, Isiso Kolaiso mo. Kotoni nainasai tiyou yousikaino. Kotoni kumoki nokowoi popuwa iyaliwoi, wiyou, tani nasu wosuwoimai na tosimoi. Ulai ami amiwoi, tani nasu wosuwoimai tosi.

Copyright information for `AMM