1 Peter 4

Tokumi moloso utukaimo aino imo.

Noka noko tolomai Kolaiso mo iyanoko uwoki. No monoi no moi mani, tani muluso tomoso na puwawo, tota komiyai. Ulai afonimaiso? Afonimaiso muwoi. Noko mo iyanoko siyoli uwo mano mo, molo koiyau moloso namoliyo alosimokai. No monoi no asimai amai tolomai, nonani nokota mo nokoni mulu kopokoiyauso aluwaikowoi muwoi. Wiyou, Kotoni mulusoso na taluwaimoi.

Toku mo mulumolo luwai somiso noko komiyai posi manokinuwo. Wiyouwa wiyou, molo kopokoiyauso paluwaiko manokinuwo. Mulu mo kopokoiyau saso, mulu uku mulu kopokoiyau. Molo wamo ito iwo siyoliso posiko manokinuwo, pukwalu kwalukomalo manokinuwo, pokukamokokai manokinuwo. Kotoni imoso pokulali manokinuwo, afonimai koto iyaliso pikikalo manokinuwo, asuwo asuwo koto iyaliwo. Lolai mo nonani mulu kopokoiyau mo pa tiyo fasiko manonuwoso. Na tokufauko, mulumolo luwai somiso noko mo. Na talisiyolikomo manonuwo. Wiyouwa wiyou. Ulai amuwoi tino mo Kotoso na fowawumo, hani hani no yokino mo. To mo noko nokolalo wau nokota siyoli na. Na tofouko tolo, yau yau nokowoi amai si nokowoi, toi wau monoi. No monoi no imo itouniyaimo mo yau yau nokoni auso toku fiyamosiya tumoki. Toku no kolikaliki no, molo koiyau foli monoi, nonani nokowoiso nali no fiyamosiya tumoki, totaini mulu mo aniyopa poi poi si monoi, Koto tota komiyai.

Kotoni amimai fasikuwano aino imo.

Asi fokumo mo aumoifaso na toi. No monoi no atiyaiso na pomulumoloko itouniyaimowo, mulu ami amiso na pa si manowo. No monoi no mo Kotowoi mo waliyo lukaso manoinuwomo. Mulumolo luwai noko iyali momai amu atiyaiso na pomulu ukuwanowo. Mulu ukuwano mulu mo siyoli hani nali no. Momai amu mulu ukuwanakinuwomo, moini mulumai mo imowoi pa tanoiso, imo mo futo. Auwanoyo nani nuso kiya tumakinimo, amuwaso noiyo aliyoi, waliyo na pa aliyoni, “Kuku, na poloti.” 10 Kotoyo muwokomokaikinuwo, folo folo mi ano monoi, ami fofamoso nikomalokinuwo. No monoi no nonani amiyo mo auwano iyaliso na pa fasikalo manowo. 11 Kotoyo noko mo totani imo lukaso monoi muwokai mo, nonani imo mo waliyo na lukasumo. Noko siyaso muwokai mo, auwatono iyali fasiko monoi, nonani amiyo noinomo waliyo na fasikumo. No monoi no noko mo nonani mi anoso sulakinomo, Kotoni siyoloso kaluwaiyaloinomo, Isiso Kolaisoso mulumolo luwaiyakinomo. Tani siyolo mani, na tokaluwaiyalo manokoni, aniyopa poi poi. Tani ami mani, noinoso na, aniyopa poi poi totanomoi. Motu nali no.

Kolaisowoi uwokomomoko aino imo.

12 Woli iyali ititouni, uo nokoyo tuwokomo manonuwo. Wiyou, uo mo ta topi. Na tuwokomo kopokoiyaukomo manonuwo. Ulai noiyo kufaukomoiwo, noiyo iyamoiwo, “Koisoso no hani monoi tuwokaimokono?” Moi saso muwoi, noko siyai mani, ainoso na. 13 Kolaisowoi tomoso tuwokomo manonuwo mo, na pomolokiwo. No monoi no tani ami siyoli molo fiyamoso tana tumakimo, na molokiyoinuwomo, ulukukumoso soinuwomo. 14 Kolaisoso mulumolo luwai monoi alisiyoli komakinuwomo, na pa molokiwo. Ulai afonimaiso? Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo moini muluso na totolomoi. Tani ami mo siyoli. 15 Uwokomakinuwomo, wonikaluso noko tukolo foli monoi uwokomoinuwomo, polamoko foli monoi aiko uwokomoinuwo. Nasu, molo koiyauso aluwai foli monoi uwokomonuwo mo, no mo kwaimo muwoi. Noko kukamiko mani, nonani foli monoi uwokomakinuwomo, no mo kwaimo muwoi, koiyau. 16 Kolaisoso mulumolo luwai foli monoisu uwoyakinuwomo, ulai hani monoi auwosikomo monoi? Kotoni siyolo na pa kaluwaiyalowo. Ulai afonimaiso? Kolaisoni siyokutono iyalini siyolo siyolo tokolalinuwo, Kolisotoino.

17 Koto mo hani hani kopokoiyau foli monoi toku niya tuwokomomoko, totani noko koli moi mo. Ulai nosai no moloi poimo. Totani imo itouniyaimo kulali noko mo moloi poimo uwokoi. Siyoliso na uwokaikoimo. 18 Kotoni puko imoyo ainonani monoi na tiyomuko,

“Samiyaikiyo somisomai mulu ititouni noko mo uo nokoyo tuwoko manono. Kotoso namoliyo alosimo noko, toi mo moloi poimo uwokoi. Wiyouwa wiyou, molo koiyauso aluwai noko mo na uwokaikoimo. Pa samiyaikiyoinoso.”
Aino na tiyomuko.
19 No monoi no mo, uwokomakinuwomo, molo itouniyaimoso na pa aluwaiwo. Kotoni muluyoso uwokomakinuwomo, na pa utolumowo, tani nainomai si monoi. Totayosu fonanikomokinuwo, na tosamukukomo manonuwo, ulosukomowoi muwoi, waliyo.

Copyright information for `AMM