1 Thessalonians 3

Timotiso imo taikiyo aino imo.

Wiyouwa wiyou, koi mo moi monoi mulu mo yau yau. No monoi no mo yomukinoki, “Kotisu mo Atono nokonuso amai totolokainonoki. Timotiso na timo taikiyonoki, “Tisolonaika nokoni auso na pomoi.” Aino yomukinoki, Timotiso imo taikiyokinoki, na imokinoki, “Tisolonaika nokoso pa ikikano, mulu na pa amikano, Isiso Kolaisoso mulumolo luwai monoi, mulu ami amiso.” Aino imo taikiyokinoki, moini auwa Timotiso. To mo Kotoni mi ano fasimono nokota Kolaiso aino imo itouniyaimo lukasikalo monoi. Koi mo poiniyaikomomokoki, hani hani kopokoiyauyo uwokomomai aiko kumolokomoinuwo. No monoi no woliso imo taikiyokinoki, moini auso mano monoi. Ulai moi mo sai nali no, uo nokoyo uwomoko monoi mo. No mo afonimaiso muwoi, Kotoni muluyoso nali no. Toku yasoi na imokinukuwo. Si tomasimokinukuwo mo, koi mo, na pimomosikinukuwo, uo nokoyo uwomoko monoi. Nosai no mo yani imo mo motu na tumoki. Moi mo sai, nali no.

No monoi no mulu kalomonoki mo, Timotiso na imo taikiyoki, “Tisolonaika nokoso na pokokano, Kolaisoso amai poi tomulumolo luwai si.” Ya poiniyaikomomonoki, ifoluwaiko nokota koiyauyo poi ainikomo ifoluwaikomokinuwo, mi afonimaiso poi ano unukinukuwo.

Timotiyo Tisolonaika noko monoi posasoko uka tumo aino imo.

Ulai Timoti mo tino ifou na tumoki. Moini ausai na tumoki, moi monoi imo itouniyaimo na posasoka tumoki, Kotoso mulumolo luwai monoi, mulu ukuwano monoi. Na imoka tumoki, “Tisolonaika nokoyo tomulumoloko ununuwo, tomolokikomo manonuwo, moti kokomo mulu mo siyoli.” Aino imoka tumoki. Koti mani, tomoso na, moiso kokomano mulu na tiyonoki.

Woli iyali, aino imoka tumoki. No monoi no koti mo mulu mo waliyo, moi monoi. Hani hani kopokoiyauyo tuwomokalomoi mo, uo nokoyo tuwomoko manono mo, koti mo mulu mo tomoki saso. Ulai afonimaiso? Moi mo Kolaisoso tomulumolo luwai manonuwo, no monoi no. Noko Siyoliwoi tosi tomasimonuwo, mulu ami ami. No monoi no koti mo tomolokinoki, na totolo itouniyaimonoki. Moini Kotowoi imo lukasomai, wiyou, moi monoi siyoliso na tomolokinoki, wafisu imo saiso saiso na timo manonoki, moiyo Kotoso mulumolo luwai monoi. Ulai moloi uwaimo monoi, wafisu imo imo monoi? 10 Ulo ulo amoloki amoloki Kotowoi imo na tolukaso manonoki, moiso kokomano monoi. Wiyou, koti mo mulu mo siyoliso. Sofuwakomakinuwomo, mulu amikomo monoi na tiyonoki, mulu ami amiso mulumolo luwai monoi.

Tisolonaika nokoso kokano monoi Kotoso utolumo aino imo.

11 Moiso kokomano monoi ya tiyomu, Koto noko ti mo waliyo molo wiyomokoinomo, moini Apou totawoi moini Isiso Siyoliwoi mo. 12 Koi mo mulu tununukuwo, wiyou, mulu mo siyoliso tununukuwo. Noinoso moi mani, tomoso na. Mulu tukuwanonuwo. Toku mo koufaso. Ya tiyomu, Noko Siyoli mo waliyo, ta noinomo siyoliso na mulu ukuwano manoinuwomo. Aino saso muwoi, noko nokolalo siyai monoi mani, mulu siyoliso na ukoinuwomo. 13 Ya tiyomu, to mo waliyo, moini mulu mo aino amikomoinuwomo. No monoi no moini Isiso Siyoliyo amukonakimo, Kotoni auso soinuwomo, moini Apouni auso. Moiso no uo imo no moloi imo monoi? Totani noko nokolalo soinuwomo, Isisowoi totani noko ititouniwoi kunomaiso.

Copyright information for `AMM