1 Thessalonians 4

Molo koiyauso aluwai somiso aino imo.

Woli iyali, imo topimo mo amai. Imo toku lukasikomokinukuwo, Kotoso aluwai itouniyaimo monoi. Aluwai itouniyaimakinuwomo, to mo mulu mo waliyo. Ainonani monoi toku imo lukasikomokinukuwo mo, koini imo kwaimokokinuwo, lolai mani, na taluwai itouniyaimo manonuwo. Ulai ti monoi imo amiso na tikikomonukuwo. Aluwaiyakinuwomo, na pa aluwai itouniyaimo manowo. Isiso Siyoliyo tiyomu, no monoi no. Moi mo sai, imo toku no imokinukuwo no, imo ami. Koini muluyosu pa ikikomokinukuwoso, Isiso Siyoliyo imoko taikiyoki, no monoi no. Kotoni mulu mo noino, totani noko nokolalo ititouni si monoi. Uloliyo noiyo yoiwo. Na posainowo, mulu koiyau noiyo yoiwo. Kotoni noko nokolalo ititouni, moi mo. Molo itouniyaimoso aluwai mo waliyo.

Kotoso mulumolo luwai somiso noko komiyai noiyo yoiwo. Wiyouwa wiyou, mulu uku mulu kopokoiyausoso na tiyo manono. Toi mo Koto mo sai muwoi. No monoi no mulumolo luwai nokoso noiyo kopokoiyaukoiwo. Totaini nokolalo noiyo uwokaikoiwo. Ninani imo toku yasoi imokinukuwo, na ikikomokinukuwo. Noko mo aino yakimo, Noko Siyoliyo uloliyo foli monoi na uwoyoimo. Koto mo aliyonimokoki mo, mulu toliki tolikiwoi si monoi pa aliyonimokokiso. Mulu ititouniwoi si monoi na aliyonimokoki. Noko mo ninani imo kulaliyakimo, yo saso namoliyo pa alosimomonoiso, Kotoso mani, namoliyo alosimoimo. Ulai namoliyo no moloi alosimo monoi? Moiso mo tani Mulu Itouniyaimo Nokota na tanoninuwo.

Molo itouniyaimoso aluwai aino imo.

Momai amu asisikuwano monoi pa tokumononinukuwoso. Momai mo sai. Kotoyo yasoi na aiyolokomokinuwo, mulu ukuwano monoi. 10 Motu nali, Isisoso mulumolo luwai noko nokolalo monoi mulu na tukunuwo, Masituniya asiso no tosi liyai no. Woli iyali, ulai na tikikomonukuwo, mulu siyoliso na pa uku manowo. Mulu ukuwanakinuwomo, mulu siyoliso na pa uku manowo.

11 Wosu woso si monoi na pa yo kiwo. Momaini mi saso na pa ano manowo. Amiso na pa ano manowo, momaini nainoyosu mo. Ainonani monoi toku yasoi na imokinukuwo, imo ami mo. 12 Koini imo ni mo kwaiyakinuwomo, afonimai noko nokolaloyo iyamo unoinuwomo, noko ititouni na. Mi noiyo ano ufolukomoiwo, noko siyaini koloniso afonimaiso noiyo noko watiyoiwo.

Noko Siyoli ifou amukono aino imo.

13 Woli iyali, noko yau yau monoi timonukuwo. Moiyo sosolikomo monoi mo wiyou tiyamonoki, koi mo. Noko siyai komiyai mulu mo noiyo kolikali ukoiwo, Isiso Siyoliso foumo somiso noko komiyai. 14 Moi mo Isisoso na tomulumolo luwaikoni, kalosai ifou auwoniyouso. No monoi no moi mo sai, mulumolo luwai noko mani, tomoso na. Isiso mo amukonakimo, Kotoyo ifou kiyoko taikiyoimo, toku no kolikaliki no.

15 Noko Siyolini imoyosu na timonukuwo, noino. Amai si noko moi mo, Noko Siyoliyo amukonomaiso amai no sakikoni no, moi mo noko yau yauso pa souwaiko monoiso.

16 Motu na, Noko Siyoli totasu mo kumokisai na amukonoimo. Imo siyoli yomuso nokoyo kwaimoinomo, Kotoni kumoki nokota siyolini ko naso. Louwo uwososo nokoyo kwaisoinomo, Kotoyo totani noko nokolaloso ikaukoso. Nosai no noko yau yau mo toku na auwonouloimo, toku no kolikaliki no, Kolaisoso mulumolo luwaimai.

17 Nosai no mo; auwonoulakimo, amai si noko moi mo na koliyo yomokoimo, na ukouniyaikoku monoi, yau yausai auwonoulu nokowoi. Kumoki kopumai na you ukouniyaiko monoi, Noko Siyoliso na kiya yo moloi, kuomai. No monoi no totani auso na si mano monoi, aniyopa poi poi.

18 No monoi no mo, ninani imo na pa ikuwanowo, momai amu na pa hamukukuwanowo.

Copyright information for `AMM