1 Thessalonians 5

Noko Siyoli amukono monoi foumo si aino imo.

Woli iyali, maniwoiso poi amukonoi, ulai koi no sai? Ainonani monoi moloi kumo monoi? Moi mo sai nali no, Noko Siyoli mo polamoko nokota komiyai tumoimo. Maniwoiso poimo, ulai moi no sai, folosumaiso poimo. Mulumolo luwai somiso noko nokolalo mo iyamakimo, “Moi mo tosi itouniyaimokoni. Na tosamiyaikiyo sikoni,” aino iyamakimo, lolai siyaso na uwokaikoimo. Muwoliwoi nukonuyo alufa siso komiyai lolai siyasosu na uwokaikoimo, iyanoko mo. Ulai moloi ulolo monoi?

Woli iyali, moi mo folosu molo koiyauso pa totanomonuwoso. Noko Siyoli amukonakimo, moi mo kufaukomowoi muwoi, waliyo. Polamoko nokotayo tumakimo, tolomu nokoyo kufaukoimo. Aino muwoi, moi mo. Pa kufaukomoinuwoso.

Moi mo folosu molo koiyauso pa taluwainuwoso. Amolokimai hani hani wosu woso pa tiyo manokoniso. Moi komaso mo saponi molo itouniyaimoso na taluwai manonuwo. Ulo yakomai komiyai na tosinuwo. No monoi no ulololi no hani monoi si monoi, mulumolo luwai somiso noko komiyai? Atiyaiso, mulu ami amiwoi niya tosikoni.

Amoloki amoloki noko mo ulololi tosimoi. Amolokimai noko siyaiyo tukwalu kwalukomoi, iwo koiyau sikomai. Moisu mo saponi molo itouniyaimoso taluwaikoni, no monoi no mulu ami amiso niya tosikoni. Noko Siyoliso niya tomulumolo luwaikoni, mulu tunukoni. No mo pau tuno ami ami komiyai tasisikokoni. Uo Nokota Waiyo no moloi uwokaimoko monoi? Samiyaikiyo si monoi niya tofoumokoni. No mo yoku ami ami komiyai tasisikokoni. Uo Nokota Waiyo no moloi uwokaimoko monoi? Koto mo mulu pa atolokomo unumokoiso. Moini Isiso Kolaiso Siyoliyo noinomo na samiyaikiyo si monoi. No monoi no na muwokaimokoki. 10 Moi kwalomai monoi kalo unumokoki, Isiso Siyoli mo. No monoi no ifou amukonakimo, totawoi si tomasimo monoi, mulumolo luwai noko komaso noko moi mo. Amukono somisomai moi noko siyai mo toku kolikaliyoimo, moi siyai mo amai si monoi. No mo waliyo, amukonakimo, moi komaso mo na si tomasimo monoi.

11 No monoi no mo, na pa ikikuwano itouniyaimo manowo, mulu na pa amikuwano manowo. No tiyo manonuwo no, noinoso amai na pa yo manowo.

Imo topimo.

12 Woli iyali, na tikikomonukuwo, momaini samukukomo nokoso mo na pa auwosiwaikowo. Noko Siyoliso mulumolo luwai noko moiso na tosamukukomo manonuwo. Ikikomakinuwomo, totaini imoso na pa kwaiko manowo. Mi siyoli na tano manono, no monoi no. 13 Kotoni mi tanono, no monoi no mulu pa uku manowo, na pa iyamo ukuwo, noko sisiyoli. Uo imo noiyo ikuwanoiwo, momai amu na pa asisikuwano manowo.

14 Woli iyali, na tikikomonukuwo. Nokoyo mi ano ufolukakimo, na pa ikikowo, mi ano monoi. Kokolo nokoni mulu na pa amikowo. Mulu iwosokokai nokoso na pa fasikowo. Uo imo somaiso noiyo ikaloiwo, nokoso. Mulu ami ami saso na pa siwo.

15 Atiyaiso, uo foli monoi noiyo uwokuwanoiwo. Na pa fasikuwano manowo. Noko komaso nokoso mani, na pa fasiko manowo.

16 Na pa moloki manowo. 17 Kotowoi imo na pa lukaso manowo, ulo ulo amoloki amoloki. 18 Hani haniyo uwokomakinuwomo, ulai wafisu imo na pa imo manowo, Kotoso. Totayo ainoso na tiyomu, momai monoi. Isiso Kolaisowoi tosi tomasimonuwo, no monoi no.

19 Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo imalakinuwomo, noiyo alukimoiwo. 20 Nokoyo Kotoni imo posasoko wiyoninakinuwomo, noiyo alisiyoliyoiwo. 21 Na pa kwaimo kiwo, imo koiyau poimo itouniyaimo poimo. Imo itouniyaimo imakinuwomo, na pa kwaimo itouniyaimowo. 22 Ulai molo kopokoiyauso noiyo aluwaikaloiwo.

23 Ya tiyomu, Koto totasu mo waliyo, ta noinomo moi mo noko nokolalo ititouni, tota komiyai na soinuwomo. Mulu tomoki mulu kiyo nokota mo waliyo, na samukukomoinuwomo. Momaini au samukukoninoinuwomo. Mulu mani, samukukoninoinuwomo. No monoi no uo imo moiso no moloi imo monoi, moini Isiso Kolaiso Siyoliyo ifou amukonomaiso? 24 Aliyonikomo nokota mo samukukomo imo imokaikinuwo, no monoi no na samukukomo manoinuwomo.

25 Woli iyali, Kotoso na pa utolumo unumokowo. 26 Mulumolo luwai noko nokolaloso wafisu imo pa ikowo, auwa iyali komasoso. Na pa kololuwakowo. Kotoni noko ititouni na. 27 Noko Siyoliyo imono taikiyoki, no monoi no yo mo imo amiso na timonukuwo, noino. Ya ni tokumononinukuwo no, ninani imo mo na pa wiyotiwo, mulumolo luwai noko komaso nokoso.

28 Moini Isiso Kolaiso Siyoliyo na tofasinuwo.

Copyright information for `AMM