1 Timothy 2

Kotowoi imo lukaso aino imo.

Ni mo totawoi imo, ya toposasoko wiyononinoki, nonayo noko nokolaloso ikiko monoi. Noko nokolalo komaso monoi Kotowoi imo lukaso ukuwumo, utolumo ukuwumo. Wafisu imo ukuwumo. Noko samukuko noko sisiyoliwoi komano noko sisiyoliwoi, toi monoi mani, Kotowoi imo lukaso ukuwumo. No monoi no mo noko sisiyoli mo imowoi muwoi. Moi mani, wosu wososu na si monoi. Kotoso molokimo si monoi, mulu ititouniwoi. Kotowoi imo lukaso mo waliyo nali no. Moini samiyaikiyo kiyo nokota Koto mo ainonani monoi na tomoloki. Noko nokolalo komaso samiyaikiyo si monoi na tiyo, motu imo saino monoi. Ulai afonimaiso? Koto mo siyasu. Mulumai tolokaino nokota mani, to mo siyasu, Isiso Kolaiso na, noka noko no wiyona konoki no, Kotowoi noko nokolalowoi wolimikuwano si monoi. Noko nokolalo komaso ifou koliso monoi to mo na kalo ukuki. No monoi no Koto mo wiyomokoki, moi samiyaikiyo si monoi yoki. No yomukaiki mo, ainoso na fiyamosiya konoki. No monoi no mo, yoso na muwomonokaiki, totani imo posasoko monoi. Kotoni imo lukasikalomano nokota mo yo na. A, topoko noiyo, motu imo nali no. Noko nokonu nokoso imo motu aiyolokalo monoi na muwomonokaiki, toiyo mulumolo luwai monoi.

Ya tiyomu, asi asi komaso noko mo Kotowoi imo lukasowumo, mulu ititouniya ititouni noko mo. Kotowoi imo lukasomai ulai mulu no hani monoi atoloko monoi? Ulai hani monoi kiyoluwaikuwano monoi?

Mulumolo luwai nokolalo monoi aino imo.

Ya tiyomu, nokolalo mani, kou ititouni mulu saso pa yoinoso. Koto monoi auwosiwaiwumo, muluwoi na suomo. Komu suwo kouwoi tomoki kamo kamowoi musuluwoi hani hani kou ititouniwoi nonani mulu saso pa yoinoso. 10 No mo Kotoso aluwai nokolaloni kouwa kou muwoi. Kotoso aluwai monoi iyamokaiyakimo, molo itouniyaimoso na aluwaiwumo. No mo toini kouwa kou komiyai nali no.

11 Nokoyo Kotoni imo posasokakinomo, nokolalo iyali mo imo na kwaiwumo, wosu woso na suomo. 12 Ya tiyomu, nokolalo mo nokoso no hani monoi aiyoloko monoi? Noko no nokolaloni fona wosuwoimai no hani monoi si monoi? Nokolalo mo wosu woso na suomo. 13 Ulai afonimaiso? Tokuwa toku Koto mo Atamo tolo monoi mulumolokoki, namolisai mo Ifo toloso monoi na mulumolokoki. No monoi no. 14 Sokolo Nokota Waiyo Atamoso pa ifoluwaikiso. Noniso na ifoluwaisoki, no monoi no mo Kotoni imo na kulaliki. 15 Ulai nokolalo mo alalo lolofa kokomosoinomo, na samiyaikiyoinomo, Kotoso mulumolo luwai manakinomo. Noko nokolalo monoi mulu uku manakinomo, na samiyaikiyoinomo, Kotoni molo itouniyaimoso tanomo manakinomo. Nasu, muluwoi sakimo, na samiyaikiyo soimo.

Copyright information for `AMM