1 Timothy 3

Mulumolo luwai noko nokolalo samukuko noko monoi aino imo.

Ni mo imo motu nali. Noko mo mulumolo luwai noko samukuko nokota tolo mulu yakimo, no mo waliyo, mi itouniyaimo ano mulu na yoimo. Mulumolo luwai noko samukuko nokota, to mo noko nokolaloni molo timai noko itouniyaimo na tolumo. Noni mo siyaso na kausumo. Iwo koiyau pa sikaloiso. Muluwoi na tolumo. Mulu itouniyaimososo na yuomo. Nokoyo tani nuso kiya tumakimo, na aliyoniyumo, “Kuku, na poloti.” Mulumolo luwai noko samukuko nokota mo aiyoloko nokota itouniyaimo. Molo wamo ito iwo siyoliso pa siko manoiso. Uo pa faisoiso, noko nokolaloso wosu woso uwoko ititouniyumo. To mo uo imo lukasowoi muwoi, pa kukamokokaiyoiso. Muwoni mulu pa yoiso. Totai koli amu samukuko itouniyaimumo. Tani alaloyo tani imo kwaimowumo, auwosiwaiwumo. Totai koli amu samukuko itouniyaimo somiso mo, Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo no moloi samukuko monoi? Samukuko itouniyaimo mo waliyo. Isiso Kolaisoso mulumolo luwai noko samukuko nokota mo lolaloso mulumolo luwai nokota muwoi. Lolaloso mulumolo luwai nokota mo totani siyoloso poi kaluwaiyaloi. Wonikaluso Kotoyo kukamokokai foli monoi aiko uwoyoi, Sokolo Nokota Waiso no uwoki no, nonani komiyai na. Afonimai noko nokolaloyo mani, mulumolo luwai noko samukuko nokota monoi iyamo unoinomo, noko itouniyaimo. Wonikaluso aiko alisiyoliyoino, Sokolo Nokota Waini la wiyoso la komiyai aiko lukunoi. Molo itouniyaimososo na aluwaiyumo.

Mulumolo luwai noko nokolalo fasiko noko monoi aino imo.

Mulumolo luwai noko fasiko noko iyali, toi mani, tomoso na. Mulu ititouni saso na aluwaikowumo. Motu imo saso lukasowumo. Molo wamo ito iwo pa sikalo manoinoso. Muwoni mulu pa yoinoso. Kukalokokai imo Kotoyo no wiyotiki no, nonani imoso na mulumolo luwai manowumo, mulu mo ulukukumoso suomo. 10 Toku mo toini miso na pa kwaiko kiwo. Hani koiyau yo somiso mo, waliyo na, mulumolo luwai noko fasiko mi mo waliyo na anoinomo.

11 Fasiko noko iyalini nokolalo mani, mulu ititouni saso na aluwaikowumo. Noko nokolaloso pa kali kalimikaloinoso. Iwo koiyau pa sikaloinoso. Hani haniso yalokino mo, na yo itouniyaimowumo.

12 Mulumolo luwai noko fasiko nokota mo noni mo siyaso na kausumo. Fuwaluwouso samukuko itouniyaimumo. 13 Mulumolo luwai noko fasiko mi ano itouniyaimakimo, mulumolo luwai noko nokolaloyo na kisosomiyoinomo. To mo pa kokolomoiso. Mulu amiso toloimo, Isiso Kolaisoso mulumolo luwaiyoimo, no monoi no.

Kotoni imo folosai aino imo.

14 Yo mo nonoso ki mulu tiyo, nani auso somaiso mano monoi. Ulai ninani imo mo toku na tokumononinoki. 15 Nani auso somaiso mano somiso mo, imo ni mo tiyomuko, Kotoni noko koliyo aluwaiwumo, molo itouniyaimososo. Ulai toi no afonimai noko noiyo? Afonimai noko muwoi, Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo na, amai tolokaino nokotani noko nokolalo na. Kotoni motu imo mo toi mo sai. Toi mo auto sonofa komiyai, nokoyo ikaiki, nu amiso ko monoi. 16 Kotoni motu imo toku no kukalokokaiki no, no mo somaimo hani muwoi, siyoli hani nali no. Nonayo piyomu. Kotoso aluwai mo afonimaiso muwoi, totaso molokimo mo. No mo noino nali no,

“Asiso amukonoki, noka noko na wiyona konoki. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo posaso wiyomoko unuki, noko itouniyaimo na. Kumoki nokoyo na kikino. Nokoyo posasoko wiyoti unalokino, asi asi komaso noko nokolaloso. Na mulumolo luwai si liyaikino, asi asi noko nokolaloyo. Nosai no mo; kumokiso ifou amiyoki, Kotoni saponiso.”
Copyright information for `AMM