1 Timothy 4

Imo siya mo amai, aiyoloko topoko noko monoi aino imo.

Ulai Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo ima imo na tiyomu, noino, “Asi fokumomaiso noko siyai mo Kotoso namoliyo alosimoinomo, pa mulumolo luwaiyoinoso. Popuwa iyaliso aluwaikoinomo. Wiyou, nokoyo ainiko ifoluwaikaloinomo, aiyoloko topokoinomo, asuwo popuwaso aluwaikalo monoi.” Aino na tiyomu. Motu na, topoko noko mo ainonani monoi taiyolokalono. Wiyou, toini mulu mo wapu wapu saso, tiyamo, nokoso ifoluwaikalo mo waliyowo. Noko nokolaloso tauwolikalo manono, kolikuwano monoi. Hani hani koloni au imo tauwolikalo manono. Wiyouwa wiyou, koloni mo Kotoyo mo fonanikomoki. Koso noko monoi fonanikomoki, mulumolo luwai noko nokolalo moiyo wafisu imo imo monoi, tani imo motu sai noko nokolalo moiyo. Kotoyo fonanikomo hani hani mo ititouni saso, no monoi no koloni mo au au muwoi. Kotoso wafisu imo imakikonimo, koloni komaso mo na noko monoi. Kotoni imoyo tiyomuko, ititouni saso. Kotoso wafisu imo imakikonimo, koloni komaso mo waliyo na noko monoi, ititouni na.

Timotiso ikimo aino imo.

Ninani imo mo mulumolo luwai nokoso na pa lukasikalo. Ikakinimo, nono mo Isiso Kolaisoni mi ano nokota itouniyaimo na. Nokoyo no aiyolomo manokini no, nonani imoso yapoli aluwaiyakinimo, imo motuso yapoli mulumolo luwaiyakinimo, na pa ikiko. Afonimaiso imo noiyo kwaiyoi, Kotoso koiyaumo imo mo. Nokolalo wai waiyo totaini muluyo afonimaiso imo lukasakinomo, noiyo lukaso nikoiwo. Kotososo na pa aluwaimoi, na pa molokimoi. Aluwaiyakinimo, na sainoinimo, aluwai itouniyaimo monoi. Nokoyo noino tiyamalo, “Noko mo mi koki siyoli anakimo, to mo noko tou tou nokota na.” Ulai ya timonoki, nokosu mo Kotoso aluwai manakimo, tani mulu mo tou tou na. Na tolo itouniyaimoimo. Lolaiwoi ainoso amuwoi tinosowoi na tolo itouniyaimo manoimo. Nonani imo mo motu na, noko nokolaloyo na kwaiwumo. 10 No monoi no Kotoni mi amiso na tano manokoni, na tofolokomomoko. Amai tolokaino nokota Kotoso na tofoumo sikoni. Ta noinomo noko nokolalo komaso samiyaikiyoinomo. Motu na, mulumolo luwai noko nokolalo moisu mo na samiyaikiyo monoi. 11 Nonani imo komaso mo noko nokolaloso na pa ikikomoi, na pa aiyolokomoi.

12 Nono mo noko alufasu. Wonikaluso nokoyo aiko alisiyoliyoini. Molo itouniyaimoso aluwai monoi na pa wiyoti, mulumolo luwai noko nokolaloso. Imo itouniyaimo saso na pa lukasomoi, atiyaiso na pa liyaimoi. Noko nokolalo monoi mulu na pa ukumoi. Kotoso na pa mulumolo luwaimoi, mulu wofuwoi. No monoi no wiyotiyoinimo, molo itouniyaimoso aluwai monoi. 13 Kotoni puko imo na pa lukasikalomoi, noko nokolaloyo kwai monoi. Na pa posasoko wiyolukalomoi, na pa aiyolokalomoi, ainoso hani ya kiyanoikimo. 14 Ami no mo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo no anonikini no, nonani ami monoi noiyo fufolikomoi. Mulumolo luwai noko samukuko noko iyaliyo nainoyo isikokaikomokini mo, nomai no anonikini, Kotoni mulu lukasiko nokoyo posasokomai. Noiyo fufolikomoi. 15 No monoi no mo, Kotoni mi amiso na pa anomoi. Mulu siyoliso na pa yomoi, tani mi ano monoi. No monoi no noko nokolaloyo kiyoinimo, mi siyoli analoso.

16 Atiyaiso na pa liyaimoi. Kotoni imo atiyaiso na pa aiyolokalomoi. Ainoso yo manakinimo, na samiyaikiyoinimo. Nani imo kwaimo noko nokolalo mani, na samiyaikiyoinomo.

Copyright information for `AMM