1 Timothy 5

Mulumolo luwai noko nokolalo uwoko ititouni aino imo.

Nokotalo iyaliso uo imo noiyo lukasikoi. Na pa ikiko itouniyaimomoi. Aponoso no timoni no, noinoso na pa ikomoi. Alalo soku sokuso na pa uwoko ititounimoi. Auwano iyaliso no tuwokoni no, noinoso na. Nokolala iyali mani, tomoso na. Toi mo anoni iyali komiyai. Nokolalo nuko monoi mulu wofuso na pa uwoko ititounimoi, inaino iyali komiyai.

Susawi nokolalo monoi aino imo.

Susawi nokolalo siyai mo no niko noko mo uwofa. Na pa fasikalomoi. Sawi nukonu mo alalowoi mo, totaiyosu na no nisowumo. Atinoyo toku no pono niko manoki no, suo monoi alaloyo na no nisowumo. Atino wai fasiso mo Kotoso aluwai na. Kotoyo ainonani monoi na tomolokimoi.

Sawi nukonu mo asini hani hani monoisoso molokikalomoi mo, to mo kaloso moloso na aluwai. Sawi nukonu mo no niso nokota uwofa mo, to mo Kotoso tofoumomoi, towoi imo tolukasomoi, ulo ulo amoloki amoloki. Fasiso monoi tutolumomoi. Ainonani imo na pa ikiko. Kwaiyakinomo, noko nokolaloni molo timai mulu ititouniso soimo. Noko mo nako tomoso nokoso no niko somiso mo, nonani nokota mo Kotoso mulumolo luwai imo kulaliyoimo. Ali siyamai nokoso no niko somiso mo, wiyouwa wiyou, koiyau siyoli, mulumolo luwai somiso nokoni molo koiyauso souwai.

Susawi nokolalo monoi, siyolo siyolo kulalo monoi, fasiko monoi, afonimaiso no hani monoi kulalo monoi? Noniyani siyolo saso mo waliyo kumo monoi, aisamu aisamu 60 no souwaikoki no, noko mo ti monoi mo auwoi muwoi. 10 Noko nokolaloyo iyamo usoinomo, mi ano itouniyaimo nukonu. Noisu noisu mi, noino. Alalo pono nikalo manoki. Noko nokonu noko nokolaloyo tani nuso posa tumo manoki. Kotoni noko nokolalo mani, pofasiko manoki, fonaso puluwako manoki. Hani hani kopokoiyauyo uwoko nokoso mani, pofasiko manoki. Nonani mi ano nukonu, totani siyolo mo waliyo kumo na, to fasiso monoi, sawi tolosomai mo.

11 Susawi nokolalo nuko mo, totaini siyolo siyolo noiyo kuloi. Ulai afonimaiso? Noko mulu yakinomo, Kolaisoni miso utukaimoinomo, nokoso na aulaloinomo. 12 Wonikaluso noko nokolaloyo mulumolo luwai somiso foli monoi iyamo ukoinomo. 13 Siya hani mo noino. Wonikaluso susawi simai mo mi ano ufoluko manoimo, nu nuso aiko talo manoino, ifou ifou. Mi ano ufoluko saso muwoi, afonimaiso imo aiko lukasaloino, noko nokolaloso aiko kukamikoino, imo koiyauso aiko lukasaloino. 14 No monoi no mo, ya tiyomu, susawi nokolalo nuko mo noko ti monoi auluwumo, alalo kokowumo, totai koli amu samukukalowumo. No monoi no mo waliyo, uo noko no moloi alisiyoliko monoi? 15 Ni mo afonimai imo muwoi, susawi nokolalo nuko siyai mo Kotoso namoliyo alosimokaikino, Sokolo Nokota Waini moloso taluwaino. No monoi no timonoki.

16 Isiso Kolaisoso mulumolo luwai nukonu mo totani nuso susawi nokolalowoi mo yapoli mo, totayosu mo na no nikumo, aiko mulumolo luwai noko nokolalo siyaiyo fasikoino. No monoi no mulumolo luwai noko nokolalo mo alalo somiso susawi nokolaloso fasikoinomo.

Imo siya mo amai, mulumolo luwai noko nokolalo samukuko noko monoi aino imo.

17 Isiso Kolaisoso mulumolo luwai noko nokolalo samukuko noko, toi mo samukuko itouniyaimakinomo, nokoyo na kisosomiwumo, mi ano foli monoi na niwumo. Ulai mi no koufa? Siyai mo Kotoni imo toposasoko manono, taiyoloko manono. Mi siyoli nali no. 18 Ulai afonimaiso? Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

“Polomoko nanomuyo paluwa tuo sosono mo towitolokakinomo, ko mo noiyo ufiyaikoiwo.”
Ulai ti monoi na tiyomuko, noino,

“Noko mo mi anoti mo, mi anoti foli monoi fasiwumo.”
No monoi no samukuko nokoso mani, mulumolo luwai noko nokolaloyo na fasikowumo.

19 Noko siyayo mulumolo luwai noko samukuko nokota monoi faumiyakinimo, tani imo noiyo kwaiyoi. Noko tiwoi tauwoiyo faumiya tumakinimo, na pa kwaiko, na pa mulumoloko ki. 20 Samukuko nokota mo molo koiyauso aluwaiyakimo, mulumolo luwai noko nokolaloni molo timai na pa ikimo. No monoi no noko siyai mani, kokolokoimo, molo koiyauso pa aluwaiyoinoso.

21 Koto kolini molo timai na timonoki, Kotowoi Isiso Kolaisowoi kumoki nokowoi, Kotoyo no muwokokaiki no, toini molo timai imo ami na timonoki, yani imo na pukwaimono, yo ni tokumononinoki no. Somaiso noiyo yomukaiyoi. Toku atiyaiyaso na pa kwaiko ki. Siyokuno iyali saso noiyo fasikoi. Noko komaso nokoso tomososo na pa uwokomoi.

22 Noko Siyolini mi ano monoi somaiso noiyo muwokaloi. Nainoyo somaiso noiyo kulolaloi. Molo koiyauso aluwai nokotaso muwoyakinimo, towoi tolo tomasimoinimo, molo koiyauso. Nono mo mulu wofuso na pa tolomoi.

23 Imo mo koloma tumoki, nomoli ai tuwomosini. Ya tiyomu, iwa iwo saso noiyo sikoi, molo wamo ito iwo siyaiwoi na pa sikomoi. No monoi no mo waliyo na toloinimo.

24 Noko siyai mo molo koiyauso taluwaino, noko nokolaloni molo timai. Siyai mo wosu wososo taluwaino. Noko nokolalo mo sai muwoi. Kotosu mo sai, na uwokoimo. 25 Noinoso na, noko siyai mo molo itouniyaimoso taluwaino, noko nokolaloni molo timai. Siyai mani, molo itouniyaimoso wosu woso taluwaino, Kotoni molo timai. Ulai moloi kukaloko monoi? Molo fiyamoso na soimo.

Copyright information for `AMM