1 Timothy 6

Mi anoti noko aino imo.

Mi anoti noko, mi no tofolokomoi no, toi mo totaini noko sisiyoliso na auwosiwaikowumo, noko nokolaloyo Kotoso aiko alisiyoliyoino, tani imo monoi aiko alisiyoliyoino, no taiyolokalo manokoni no. Mi samukuko noko siyai mani, Isiso Kolaisoso tomulumolo luwaino. Toini mi anoti nokoyo no hani monoi kulaliko monoi, na auwosiwaikowumo. Auwatono iyali na, tomoso na tomulumolo luwaino, no monoi no mo mi na anoti itouniyaimo manowumo. Mulumolo luwai nokoso mi tano fasikono. Mulu tukuno. No monoi no.

Imo siya mo amai, aiyoloko topoko noko monoi aino imo.

Ni tokumononinoki no, na pa aiyolokomoi, na pa ikikomoi.

Aiyoloko topoko noko mo moini Isiso Kolaiso Siyolini imo motu monoi wiyou tiyamo. Kotoni imo pa taiyoloko manonoso. No monoi no moi mo sai, toi mo totaini siyolo siyoloso tokolalalono. Muluwoi noko muwoi. Imo lukasalo monoi tiyo manono. Afonimaiso imo monoi tiyamomoi, Kotoni imowo. Koni imoyoso tolukaso manono, uo imo mo. Nokoyo imo kwaikakinomo, wiyouwa wiyou, na foluwali yoluwaikuwanoinomo, kiyoluwai kuwanoinomo, alisiyoli kuwanoinomo, iyamo ukuwanoinomo, noko kopokoiyauwo. Mulu toliki tolikiwoi noko no mo, toi mo uo imo saso tolukasikuwano manono. Kotoni motu imo mo sai muwoi, toi mo sosoli. Tiyamo, Kotoso aluwai foli mo muwoni iwo.

Kotoso aluwai nokota mo molokiyakimo, na tolo itouniyaimoimo. Anoi iyaliyo kokomomokalomai, ulai moi no iloluwoi pa toti manokoniso? Kolikalimokomai mani, moi no ilolu no moloi ilomano monoi? No monoi no lolai mani, nowoi tunowoi saso mo koma na. Noko mo muwoni mulu yakinomo, na uwoko kiyoimo. La komiyai la wiyoso kunokoimo. Wiyouwa wiyou, mulu somiso soimo, mulu uku mulu kopokoiyausoso na yoinomo. Na uwokokaiyoimo, koma poi poi. 10 Muwoni mulu uku mo koiyau na. Hani hani uo mulu saso na tofiyamosokalomoi. Muwoni mulu noko siyai mo Kotoni moloso utukaimalokino, lolai mo pa tomulumolo luwainoso. Ulai toi no moloi moloki monoi? Mulu mo yau yau.

Timotiso ikimo aino imo.

11 Nonosu mo Kotoni noko, no monoi no mulu kopokoiyauso noiyo aluwaikoi. Molo itouniyaimoso na pa aluwaimoi. Kotoso na pa molokimomoi, na pa mulumolo luwaimoi. Noko nokolalo monoi mulu na pa ukumoi. Mulu amisoso na pa tolomoi. Noiyo ulosukomoi. Imo koufasosu na pa lukasomoi. 12 Mulumolo luwai noko nokolaloni molo itouniyaimoso na pa aluwaikomoi. Suo mo aniyopa poi poi yousi itouniyaimoinimo. Ainonani monoi Koto mo aliyonikini. Noko nokolaloni molo timai tani siyolo mo kaluwai wiyotikini mo, nomai no mo muwokaikini, aniyopa poi poi yousi monoi.

13 Koto mo komaso hani hani fonanikomo nokota na. Isiso Kolaisoyo Ponatiya Pailatoso kaluwai wiyononiki, tani siyolo mo. No monoi no Koto noko tini molo timai yo mo na timonoki, 14 ninani imo ami na pa aluwaimoi, ainoso hani moini Isiso Kolaiso Siyoliyo fiyamosiya konoimo. Imo aluwaiyakinimo, mulu tolikiwoi pa toloiniso, mulu itouniyaimowoi toloinimo, Koto noko tini molo timai mo. 15 Koto totayo mo yomukaiyakimo, awitonoyo amukonoimo. Na tomolokimokoni, Kotoso mo. Totasu mo samukumoko nokota siyoli. Asi asi samukuko noko totaini samukuko nokota siyoli. Noko sisiyolini noko siyoli. 16 Totasu mo kalowoi nokota muwoi. Saponi poiso na tu tolo. Wiyou, noko no nonani saponiso no moloi loti monoi? Tokusai ainoso lolaiwoi nokoyo kiwoi muwoi. Ulai moloi ki monoi, nokoyo no? Toso mo niya tokisosomi manokoni, aniyopa poi poi. Tani ami mani, noinoso na, aniyopa poi poi totanomoi. Motu nali no.

Ilolu molopoi noko monoi aino imo.

17 Asini ilolu molopoi nokoso amiso na pa iko, “Ulai moini amiyo iloluwoi tosinuwo? Iloluyo no moloi si itouniyaimoinuwomo? Ilolu no aniyopa poi poi si, o? Kotoso na pa foumo siwo. Totayosu mo hani hani tonimokomoi, moiyo moloki monoi.” Aino na pa iko. 18 Ulai ti monoi na pa iko, “Molo itouniyaimoso na pa aluwai manowo. Mi itouniyaimo na pa analo manowo. Waufolo noiyo soiwo. Noko nokolaloso na pa wauti manowo.” Ainoso na pa iko, ilolu molopoi nokoso. 19 Nonani imo kwaiyakinomo, namolisai mani, ami amiso na soimo. Asimai niya si itouniyaimoimo. Aniyopa poi poi mani, na si itouniyaimo manoimo.

Imo topimo.

20 Timoti, Koto mo totani imo lukasikalo monoi muwokaikini, no monoi no atiyaiso, tani imo na pa samukukomoi. Kotoso koiyaumo imo na pa kulali. Mulu somiso noko mo lukasalakinomo, noiyo lukaso nikoi. Iyamakimo, asuwo saiwo, namoliyo na pa alosiko. 21 Noko siyai mo tiyamo, motuwo, no monoi no Kotoni moloso utukaimalokino, lolai mo pa tomulumolo luwainoso.

Kotoyo na tofasinuwo.

Copyright information for `AMM