2 Corinthians 10

Poloyo imo kopokoiyau kulaliko wati aino imo.

Moi noko siyaiyo noino afonimaiso tolukaso unumono manono, “Moini aumai tolokainoki mo, to mo ponimoko manoki, wosu wososu polukasikomomoko manoki. Aluwamai tolomaisu mo imo amiso na timokomoi.” Aino tolukaso unumono manono, moi noko siyaiyo. Polo asasu mo tikikomo itouniyaimonukuwo, Kolaisoso pomulumoloko unuwo. Kolaiso mo imo koufaso piko manoki. Noko nokolaloso wosu wososu puwoko ititouni manoki. Yo mani, tikikomo itouniyaimonukuwo, atiyaiso na pa siwo. Ya tumakimo, atiyaiso na pa siwo, imo amiso aiko alolamikomoikuwo. Moi siyaiso mo amiso na imoikuwomo. Ulai afonimaiso? Na tiyamo manonuwo, “Polo iyali mo asini moloso taluwai manonowo.” Motu na, koi mo asimai na tosinononoki, asini molosu, nosoni pa taluwai manonokiso. Noko mo uo mo toni lamoyo totukoluwano manono. Ulai koi mo toni lamowoi pa tokuloli toliko sinokiso. Kotoyo yasoi na amikomomokokaiki, tani ami siyoliyo. Nonani amiyosu koi mo Koto uo nokoso tufiyaiko manonoki. Nonani topoko noko iyali, toi mo imo tolukasalo manono, Kotoni imo louwa tofiyokaimo manono. Noko nokolaloso talukiko manono, Koto monoi saino monoi. Koisu mo Kotoni amiyo na tofiyokaiko watiyalo manonoki, toini topoko imo mo. Amiso na tokulaliko manonoki, Kotoni moloso na toposaso wiyoti manonoki, toi mulu alosoko monoi, Kolaisoni imoso kwaimo monoi. Moi fau, molo siyaso pa kwaikomo kaiyoikuwoso. Imo komasoso na pa kwaimo itouniyaimowo. Noko mo imo kwaimo somiso mo, koi mo imo kulali foli monoi na uwoyoikimo.

Imo siyoliso pa tolukasikomo manonukuwoso, wosu wososo tolukasikomo manonukuwo, no monoi no tiyamonuwo, “Polo mo amiwoi muwoi. Nakomo Kolaisowoi pa totolokainoso.” A, moisu no Kolaisowoi tosinuwo? Motu mo, noino na posainowo, Polo iyali koi mani, Kolaisowoi na tosi manonoki. Noko Siyoliyo imoko taikiyoki, moi uwokaikomo monoi muwoi, moini mulu ami amikomo monoi nali no imoko taikiyoki. Ulai nonani mi ano monoi tokisosomimoi mo, asa amu monoi, yo mo pa tauwosimomonoso. Yo mo wiyou tiyomu, yani paso imo monoi kokolokomomosi mo. 10 Motu na, noko siyai noko mo imo tolukaso unumono manono, noino, “Tani paso mo imowoi na, ami imowoi nali no. Ulai totayo fiyamosimomoka tumo mo, moiyo kikoni mo, to mo amiwoi muwoi, tani imo mo afonimaiso na toi.” 11 Noinani imo lukaso noko mo na sainowumo. Aluwamai simai imo tokumononi manonukuwo mo, imo amiso na timo manonukuwo. Kiyanakinukuwomo, nomai no mani, imo mo tomososo na imoikuwomo, imo amisoso.

12 Noko siyai mo totaini siyolo siyoloso tokolalikuwano manono. Koi no toi komiyai no moloi si monoi? Wiyou tiyamonoki. Totai amu monoi tukwaikuwano manono, na tiyamomoi, “Mulu itouniyaimoso na taluwai manonoki. Kokaini molo itouniyaimoso taluwainoki mo, no mo itouniyaimo na.” Aino tiyamomoi. Wiyou, toini sai mo siyoli muwoi, sosoli nali. 13 Koisu mo kokai amu monoi afonimaiso pa tokisosomi manonokiso. Kotoyo no muwokomomokokaiki no, nonani monoi saso na tomoloki manonoki. Noko nokonu nokoso aiyolokalo monoi muwokomomokokaiki. Noko siyaiso aiyolokano monoi muwokomomoko somiso mo, koi mo nuwoi muwoi, pa iyamoikiso, “Toiso mani, aiyolokanokinoki. Kokai amu monoi pa kisosomiyoikiso.” Ulai moiwoi nali no aiyolokomano monoi na muwokomomokokaiki. 14 Koiyo taiyolokomonukuwo mo, no mo muwokomomoko somiso hani muwoi. Kotoyo moini auso nu monoi na muwokomomokokaiki. Nasu, koi mo lolaloso na posasoko wiyolu komanokinukuwo, Kolaiso aino imo itouniyaimo mo. 15 Kotoyo muwokomomokokai somiso mo, tani imo alomano monoi, asi siyaso, koi mo nuwoi muwoi, pa iyamonokiso, “Koiyosu talomanonokiwo, tani imo mo.” No mo noko siyani mi nali no, kokai amu monoi afonimaiso pa tokisosomi manonokiso. Ulai noino na tiyamonoki, mulu ami amiso mulumolo luwai manakinuwomo, totani imo na posasoko fasimokoinuwomo, mi siyoli na ano monoi. 16 No monoi no imo itouniyaimo mo waliyo posasoko wiyotiyoikimo, moini namoli ausaimi si nokoso. Ulai afonimaiso? Afonimaiso muwoi, kokai amu monoi afonimaiso kisosomi mo wiyou tiyamonoki. Noko siyaiso Kotoyo muwokokaiki mo, tani imo alomano monoi, asi siyaso, koi mo nuwoi muwoi, pa tiyamo manonokiso, “Koiyosu talomanonokiwo, tani imo mo.” 17 Kotoni puko imoyo na tiyomuko,

“Noko no tota amu monoi no moloi kisosomi monoi? Siyoli Nokota monoi molokimo mo waliyo.”
18 Moi mo sai, noko mo totani siyoloso kaluwaiyakimo, nonani nokota mo Kotoni molo timai mo siyolowoi muwoi. Siyoli Nokotayo nokoni siyoloso kaluwaiyakimo, nonani nokota mo siyolowoi nali no, Kotoni molo timai mo.

Copyright information for `AMM