2 Corinthians 11

Poloyo aiyoloko topoko noko monoi yomu uku aino imo.

Kwalu kwalu mulu nokota komiyai imo tolukasalomoi mo, molo siyaso na pukwaimonowo. Yani imosu na pukwaiwo. Kotoyo noko nokolalo monoi tomulumoloko ukalomoi, totani noko nokolalo si monoi muwokokaiki. Yo mani, nonani mulu monoiso na tomulumoloko ununukuwo. Moi mo noniyaniko komiyai apitonoyo nokoso tomuwokaitiso, toso au monoi. Noinoso na, yo mo Kolaisoni auso kiyokomo monoi na tomulumoloko ununukuwo. Noniyaniko nokoyo kauso mo, to mo noko siyani noni muwoi, nokitonani noni nali no. Noinoso moi mani, Kolaisoni auso kiyokomo mo, mulu tiwoi no moloi si monoi? Ulai yo mo topoiniyai kukomonukuwo, nuwo koiyau waiyo aiko ifoluwaikomoinuwo, toku Ifoso ni ainiso ifoluwaisoki no. Kolaisoni molo itouniyaimoso amiso no taluwainuwo no, nonani moloso aiko fufolikomoinuwo, molo siyaso aiko kolilomaniyoinuwo. Ulai afonimaiso? Noko siyaiyo Isiso aino imo siya toposasoko ifoluwaikomo manonuwo mo, hani monoi tukwaiko manonuwo. Koiyo aino pa towiyononi manonukuwoso. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota momaini mulu poiso no toi no, to monoi pa tolukaso ununoso, noko siya monoi na tolukaso unu manono. Hani monoi tukwaiko manonuwo? Imo siya taiyolokomo manonuwo mo, hani monoi tukwaiko manonuwo? Kotoni imo itouniyaimo toku yasoi kwaimokokinuwo.

Na pukwaiwo. Moiyo tiyamonuwo, aiyolokomomoko noko sisiyoliwo. Ulai ya timonukuwo, yo mo Kotoni imo lukasikomalomano nokota na, pa tosouwaimononoso. Yo mo imo lukaso monoi mo ko mo usiyowoi muwoi, muwolifa mo amai. Tofolo, yo mo sai siyoli mo yapoli na, afonimaiso imo pa tolukasalomoiso. Saiso saiso toposasoko wiyolukomalo manonukuwo, nonani sai siyoli mo.

Moi mo sai, yo mo Kotoni imo itouniyaimo lukasikomo manokinukuwo mo, yo mo kukamokokaiwoi muwoi, nonani mi ano foli monoi muwoni pa i manokiso. Moiso uwokomo ititouni manokinukuwo. A, moloi monoi woi? A, nonani mulu no molo koiyauso aluwai, woi? Yo mo muwoni mo Kotoso mulumolo luwai noko siyaiso na puwoko manoki, moi fasikomo monoi. Toini miso pa anotikiso. Totaini muluyoso na nimonokino, ya moi fasikomo monoi, Kotoni imo aiyolokomo monoi. Moini aumai hani somiso toloki mo, yo mo moiso uwokomowoi muwoi. Auwa iyali Masituniya asisai no tiki mo, toiyosu na fasimona tumokino, no monoi no sofuwamomonowoi muwoi. Yo mo atiyaiyaso na piyo unu manokinukuwo, pa pofololuwaikomo manokinukuwoso. Amuwoi tino mani, pa fololuwaikomo manoikuwoso. 10 Kolaisoni imo motuwa imo mo yani muluso na toi. Motuwaso noinoso na, Koliko asi noko moi no moloi iyamo unumono monoi, “Kotoni imo posasoko foli monoi muwoni na ti wamokomoi.” Yo mo muwoni pa tuwokomo manonukuwoso. No monoi no tomoloki, yo mo. 11 Hani monoi poimo yo mo wiyou tiyomu, muwoni nimono monoi mo, Kotoni imo posasoko wiyononi foli muwoni mo. Yo mo nakomo pa tomulumoloko unu manonukuwoso, no monoi no yo mo wiyou poi tiyomu, muwoni nimono monoi mo. Wiyou, aino muwoi. Koto mo sai, yo mo moi mulu siyoli mo.

12 Amuwoi tino mani, yo mo muwoni monoi pa utolukomo manoikuwoso, Kotoni imo lukasikomo foli monoi mo. Ulai afonimaiso? Ya aiyolokomo topoko nokoni imo fiyokaimo wati monoi na tiyomoi. Totai amu monoi tokisosomiko manono, tiyamomoi, “Koi mo Kotoni imo lukasikalomano noko komiyai mi na tano manonoki, Polo iyali komiyai.” Ulai yo mo toi komiyai muwoi, yo mo Kotoni mi ano monoi muwoni pa tuwokomo manonukuwoso. Toiyososu na tuwokomo ifoluwaikomo manonuwo. 13 Nonani noko iyali mo Kotoni mi ano noko muwoi. Totaini muluyoso tolukasikomo ifoluwaikomalo manonuwo, asuwo Kolaisoni imo lukasikalomano nokowo. 14 Nonani monoi no hani monoi tomulumoloko manonuwo? Sokolo Nokota Wai mani, noko lukasiko ifoluwaikalomano nokota na, asuwo Kotoni kumoki nokota itouniyaimowo. 15 Tani mi ano fasi noko iyali, toi mani, noko lukasiko ifoluwaikalomano noko iyali na, asuwo noko itouniyaimoni mi ano nokowo. Hani monoi tomulumoloko manonuwo? Apitononi moloso na taluwai manono. Amuwoi tinoso mi ano foli monoi na uwokaikoimo.

Polo totani mi ano monoi mulu kalo aino imo.

16 Toku ya yomuki, lolai mani, ti monoi na tiyomu, yo mo muluwoi na. Ulai nokoyo hani monoi tiyamalo, “Polo mo imo tolukasalomoi, kwalu kwalu mulu nokota komiyai.” Ulai noino kaluwaimonakinuwomo, imo lukasalo nokota, yo mo imo na lukasalo manoimo. Molo siyaso na pa kwaimonowo, ya imo lukasaloimo, asa amu monoiso kisosomiyoimo. 17 Yo mo Siyoli Nokotani muluyo asa amu monoi pa tokisosomiso. Kwalu kwalu mulu nokota komiyai asa amu monoi tokisosomi. 18 Noko molopoiyo asini molososo taluwai manono, totai amu monoi tokisosomiko manono. Yo mani, noinoso na tiyo, toi komiyai, asa amu monoiso tokisosomi. 19 Momai amu monoi tiyamonuwo, “Koi mo sai nokowo.” Motuwo, kwalu kwalu imo lukasalo nokoso no hani monoi tukwaiko manonuwo, tiyamonuwo, imo itouniyaimo nawo. 20 Nasu, toiyo totamiyoluwaikomo manonuwo mo, moi mo molo siyaso tukwaikokai manonuwo. Hani hani sonosoni tuwaimo wanoni manonuwo, tifoluwaikomo manonuwo, tokukamikomo manonuwo, umosai tuwasouli manonuwo. Moisu mo molo siyaso na tukwaikokai manonuwo. 21 Koisu mo aino pa tuwokomo manonukuwoso, toiyo no tuwokomo manonuwo no. No monoi no tiyamo manonuwo, “Polo mo mulu mo amiwoi muwoi, ukolo ukolo.” Nonani imo mo motu piyamonuwo mo, na pauwosimomono.

Toi mo totai amu monoi kisosomiko mo, ulai yo mani, asa amu monoi kisosomi na. No monoi no kwalu kwalu mulu nokota komiyai tolukasalo. Ulai na pukwaimonowo.
22 Toi mo Hipolu noko. Ulai toi saso muwoi. Yo mani, Hipolu nokota na. Toi mo Isolilo noko. Ulai toi saso muwoi. Yo mani, Isolilo nokota na. Toi mo Apolofamoni nakosaitono iyali. Ulai toi saso muwoi. Yo mani, Apolofamoni nakosaitono na. 23 Toi tiyamomoi, “Koi mo Kolaisoni mi ano nokowo.” Ulai toi saso muwoi. Yo mo Kolaisoni mi ano monoi mo na tosouwaiko. Woi, yo mo kwalu kwalu mulu nokota komiyai na tolukasalo, woi. Toi mo mi amiso ano noko muwoi. Asasu mo mi atino siyoli na tanomoi. Kolaisoni imo aiyoloko foli monoi nokoyo kalopulo nuso kiyokowoi muwoi. Asasu mo Kolaisoni imo aiyoloko foli monoi saiso saiso na pokiyomono manokino, kalopulo nuso. Toi mo nokoyo pa puwasouli manokinoso. Asasu mo fumonoyo na puwasomono manokino. Saiso saiso kalomono monoi louwa fi. 24 Yuto noko sisiyoliyo moloyo wasomonalokino. Wasomono monoi kolalalo konalo mano mo ainoso 39 mo uwai. Aino na puwomonomosikino, naino siya mo uwai. 25 Ayo taumai mo puwasomonomosikino. Nuwoi siya mo tomoki salosomomonokino. Taumai yo mo poso ayou molomai iwoso louwa ulotolomomonoki. Ulo siyawoi amoloki siyawoi mo mamo iwo mulumai sononalo manoki. 26 Saiso saiso molo sopo sopo sisiyoli poliyai manoki. Saiso saiso iwoso louwa pokalo solimonomosiki. Polamoko noko kopokoiyauyo molomai puwomonomosikino. Yani imo siyamai nokoyo na louwa puwokaimono manokino. Noko nokonu nokoyo mani, puwomono manokino. Nokonu siyolimai nokoyo puwomono manokino. Noko somiso asimai mani, puwomono manokino. Mamo iwomai na louwa pokalo solimonomosiki. Kotoso mulumolo luwai topoko nokoyo na louwa potukolomono manokino. 27 Yo mo wiyou, mi soliyaki pano manoki, na pofolokomomono manoki. Amoloki miwoi na pano manoki, ulololi mo tanowoi muwoi. Tiyawoiso tolokainoki, iwo nukuwawoi uwomonoki. Tiyawoiso na potanomosiki. Yo mo fulomu siyoliyo puwomonomosiki, ulai fulomu tuno no haniyo asisi fiyai monoi, uwofa na.

28 Ulai no saso muwoi. Wiyouwa wiyou, ulo ulo yo mo Kotoso mulumolo luwai noko nokolalo monoi mulu tokalomonomoi, na topoiniyaikukomoi, molo koiyauso aiko aluwaiyoino. 29 Nokoyo mulu ami somiso tolo mo, yo mo mulu kalo unu. Nokoyo noko siyaso molo koiyauso kalumani mo, yo mo mulu mo yau.

30 Asa amu monoi kisosomi mo wiyou tiyomu. Ulai asa amu monoi kisosomi somiso mo, moi mo yani imo mo kwaimonowoi muwoi. No monoi no mo asa amu monoi kisosomi na, moi mo saino unumono monoi. Ulai yo ami somiso tolo monoi, nonani monoi saso na tokisosomi, asa amu monoi, hani haniyo no puwomono manoki no. 31 Koto, Isiso Siyolini Apitono na, to mo Kota Koto nali, to mo sai, yo mo pa topokoso. Tani siyolososo niya tokaluwai manokoni, aniyopa poi poi. Ulai yo no amiwoi? Na pukwaiwo. 32 Asi siya samuku nokota siyoli, tani siyolo mo Aloita, tani mi ano nokota, Tomasoko nokonu no samuku no, totayo nokonu kokikokai itu loti samuku nokotaso imo taikiyoki, yo kalopuloso kiyomono monoi louwa fi. 33 Ulai woli iyaliyo i soliyakiso alimonokino, nokonu siyoli kokikokai itu lotifasai na fu kukiyomono taikiyokino, molo soposai wosu wososo ku kiyomonalo konalokino. No monoi no Tomasoko nokonu samuku nokota siyolini ausai na lomuki.

Copyright information for `AMM