2 Corinthians 12

Solitonosai Poloso wiyononi aino imo.

Aiyolokomo topoko nokoyo totai amu monoi tokisosomiko manono. No monoi no yo mani, asa amu monoiso kisosomi na, moi saino monoi, toiyo pa tosouwaimononoso. Asa amu monoi kisosomi, no no moloi fasimoko monoi? Ulai fasimoko somiso mo, yo mo kisosomi na, asa amu monoi, solitonomomono imo tolukaso, kukalokokai hani hani Siyoli Nokotayo no wiyolumomonoki no. Asa amu monoi na tiyomu. Yo mo Kolaisowoi tolo tomasimoki mo, aisamu molopoi mo uwai, 14, nomai no mo Kotoyo na kawiyo yomonoki, kumokiya kumoki poiso. Yo mo sai muwoi, auwoi poimo amiyoki, muluyoso poimo amiyoki. Ulai yo no sai? Kotoyoso mo sai. Asa amu monoi tiyomu, Koto mo totani kumoki itouniyaimoso na kawiyo yomonoki. Yo mo sai muwoi auwoi poimo amiyoki, muluyoso poimo amiyoki. Ulai yo no sai? Kotoyoso mo sai. Kumokimai mo yo mo imo folo folo na kwaiki. Wiyouwa wiyou, ulai noko no moloi posasoko monoi? Imo posasoko monoi mo au. Ulai yo mo kumokiso amiyo monoi asa amu monoi tokisosomi mo, no mo waliyo. No mo Kotoni amiyo nali. Ulai yo no asa amu monoi no afonimaiso no hani monoi kisosomiyoi? Yo mo amiwoi muwoi. Ami somiso tolo monoi asa amu monoi kisosomi mo waliyo.

Ulai yo mo asa amu monoi kisosomiyakimo, yo mo kwalu kwalu mulu nokota komiyai lukasalowoi muwoi, imo motuwa motu na yomoimo. Ulai wiyou tiyomu, yo mo. Asani siyoloso pakoso kaluwaiyaloiso. Ulai afonimaiso? Yo mo wiyou tiyomu, nokoyo afonimaiso kaluwaimono mo, noko itouniyaimo. Molo itouniyaimoso aluwaiso kwaimonakinomo, saino unumonoinomo, noko itouniyaimo. Imo lukasoso kwaimono kiyakinomo, na saino unumonoinomo, noko itouniyaimo.

Poloso siyafouyo amo komiyai aino imo.

Nonani hani Kotoyo solitonosai no wiyomonoki no, no mo wiyouwa wiyou, soliyaki hani na. Asani au monoiso molokimo monoi mo Koto mo wiyou tiyomu, no monoi no siyafouyo amomono komiyai na tuwomono. Ni mo Sokolo Nokota Waiyo tuwo kimonomoi, na louwa tuwokaimonomoi. No monoi no yo mo sai, yo mo amiwoi muwoi. Asa amu monoi no moloi molokimo monoi? Taumai yo mo Siyoli Nokotaso na utolumo manoki, ta fasimono monoi, nonani hani afoliwaimono monoi. Ulai to mo noino na imonoki, “Nonani haniwoi amai na tolukonimo, yo mo afoliwaiwoi muwoi. Ulai yo mo na totolo tomasimo manonoki. Ami somiso totoloni mo, yani ami siyoli monoi na tosainoni.” Siyoli Nokotayo aino na imonoki. Ulai yo no ami somiso tolo monoi mulu no hani monoi kalomono monoi? Ami somiso tolo monoi asa amu monoi kisosomiyoimo. Ulai afonimaiso? Yani ami mo uwofa mo, Kolaisoni ami mo na amimomono manoimo. 10 No monoi no Kolaisoni mi anomai yo mo au mo ami somiso totolomoi mo, yo mo mulu mo waliyosu. Nokoyo talisiyolimono manono mo, totamiyoluwaimono manono mo, uo nokoyo tuwomono manono mo, hani hani kopokoiyauyo tuwomono manono mo, yani mulu mo waliyosu. Nasu, ami somiso tolomai, nimai no mo amiwoi na totolo.

Poloyo Kolino nokoni mulu amiko monoi yo aino imo.

11 Ninani imo ni tiyomu mo, no mo kwalu kwalu mulu nokota komiyai tolukasalo. Moiyo noinomo yo mo asa amu monoi na tokisosomi. Ulai afonimaiso? Moi mo nakikalo nokoni imoso tukwaikalo manonuwo, totai amu kisosomiko nokoni imo mo. No monoi no ya mani, asa amu monoi na tokisosomi. Moiyo yani siyoloso pokaluwaimononuwo mo, no mo waliyo, itouniyaimo na. Ulai pa kisosomimononuwoso. Motu na, yo mo noko siyoli nokota muwoi. Ulai aiyolokomo topoko noko mo pa tosouwaimononoso, noko no tokolali manonuwo no, totawoi imo lukasikomomokalomano noko sisiyoliwo. 12 Moini auso tolomai yo mo Kotoni ami na wiyononikinukuwo, mulu amiwoi. Ulosukomomonowoi muwoi, Kotoni imo lukasikalomano noko siyai komiyai na wiyononikinukuwo. Mulu ifolaluwawoi mi na ano manoki, moini molo timai. Kotoni amiyo ano manoso na kwaimono manokinuwo. 13 Kotoso mulumolo luwai noko siyai no uwoko itouniyaimoki no, noinoso moiso mani, na uwokomo itouniyaimokinukuwo. Moini sonosonisu mo pa i wanoninukuwoso. A, moi no ainonani monoi no imo no yapoli woi?

14 Tau monoi moini auso mano monoi ni topuwotolo mo, yo mo moini sonosoni i wanoni monoi pa manoiso. Wiyou tiyomu, moini ilolu i wanoni mo. Moi ki mulu na sosoikomomono. Moi mo yani alalo komiyai na. Alalo iyaliyo atino apitonoso mo pa tono niko manonoso. Atino apitono iyaliyosu na tono niko manono, totaini alaloso. 15 Nasu, yo mo yani komaso hani hani nikomo monoi na tiyo. Moi fasikomomai kalomono mani, no mo waliyo. Moi mulu mo wiyou, siyoliso na tiyomoi. Ulai hani monoi koufasosu tomulu unumononuwo?

16 Ulai siyaiyo tiyamo unumonono, “Motu, to mo molo fiyamoso hani hani uwokomomoko nokota muwoi. Ulai wosu wososo ainikomomoko ifoluwaikomomoka tumoki. Ilolu iwaimoko monoi imo lukasikomomoko ifoluwaimoka tumoki. Hani hani na uwokomomokoki, wosu wososo.” 17 Noko siyai yo no iko taikiyoki no, a, yo no noino iko taikiyoki, “Painiko ifoluwaikanowo. Hani hani pa i watiwo.” Wiyouwa wiyou, aino muwoi. 18 Yo mo Taitusoso imo taikiyoki, moini auso mano monoi. Auwa siyaso mani, imo taikiyoki, Taitusoso aluwai monoi. Nakomo Taitusoyo ifoluwaikomokinuwo, hani haniso poimo uwokomokinuwo. Wiyouwa wiyou, ifoluwaikomowoi muwoi, hani hani uwokomowoi muwoi. Taituso koti mo mulu mo tomoso na. Kotini molo mo siyasoso na taluwai manonoki.

19 Ya tomulumoloko, ninani pasoso kiyakinuwomo, poi mulumolokoinuwo, “Polo iyali mo totai amu monoi tiyamo, “Koi mo hani mo yowoi muwoi, koi mo noko ititouni na.” Imo folosai mo aino muwoi. Woli iyali ititouni, moiso timonukuwo mo, no mo moi monoi nali no, moini mulu ami amikomo monoi nali no. Kotoni molo timai timonukuwo, imo motu mo, Kolaisowoi si tomasimo noko koi mo. 20 Ya topoiniyaikomomono, molo koiyauso aluwaiso aiko kiyanoikuwo. Wonikaluso uo imo aiko imoikuwo, wiyou aiko iyamo unumonoinuwo. Wonikaluso molo koiyauso aiko aluwaiyoinuwo, uo imo, noko siyaso foluwali mulu, mulu atolokomo, kiyoluwaikuwano mulu, imo koiyau ikuwano mulu, kali kalimikuwano mulu, kukamoko mulu, uo tukoluwano mulu. Yo mo topoiniyaikunukuwo, nonani muluwoi aiko soinuwo. 21 Wonikaluso moini auso ti monoi fiyamosiyakimo, yo mo aiko auwosimomonoi, Kotoni molo timai. Ulai afonimaiso? Molo koiyauso toku no aluwaikinuwo no, moi mulu alosokomo somiso mo, yo mo mulu aiko kalomonoi. Ya topoiniyaikomomono, moi mo molo koiyauso namoliyo alosimowoi muwoi. Mulu toliki tolikiwoi amai poi tosinuwo, uloliyo muluwoi mulu uku mulu kopokoiyauwoi. Toku nonani mulusoso paluwai manokinuwo. Lolai mani, amai poimo taluwainuwo, no monoi no topoiniyaikunukuwo.

Copyright information for `AMM