2 Corinthians 13

Ikiko imo.

Yo mo tau monoi moini auso mano monoi na tiyo. Molo koiyauso aluwai nokoni imo kwaiko kiyanoimo, Kotoni puko imoyo no tiyomuko no, noinoso na.

“Noko tiwoi tauwoi mo noko siyayo molo koiyauso aluwai monoi sai mo, imo tomoso tolukaso ununo mo, toini imo mo motu na. No kwaikakikonimo, imo na lukasokai monoi.”
Kotoni puko imoyo aino na tiyomuko. Noinoso yo mani, kwaiko kiyanoimo, molo koiyauso aluwai nokoni imo mo.
Noko nokolalo, molo koiyauso no aluwaikino no, toiwoi moi komasowoiso timonukuwo. Ya ti monoi no tolo tomasimokinukuwo mo, na imokinukuwo, ya ni yaki no. Lolai mani, yo aluwamai tolomai, noinoso na timonukuwo. Moini auso ifou manakimo, molo siyaso pa kwaikomo kaiyoikuwoso. Molo koiyauso aluwai foli monoi na imoikuwomo. Ulai afonimaiso? Saino unumono monoi timononuwo, no monoi no na pa sainowo, yani imo mo asani muluyosu pa tolukasomoiso, Kolaisoni muluyo na tolukasomoi. Kolaiso mo ufaso pa uwokomoinuwoso. Wiyou, tani ami mo siyoli, ya na wiyoninoikuwomo. Motu na, toku to mo amiwoi muwoi, a mokimai ukou ukou nikomokino. Ulai Kotoni amiyosu amai na totolo. Noinoso na, koi mani, au mo amiwoi muwoi. Towoi tosi tomasimonoki, no monoi no amiso na tosinoki. Kotoni amiyosu tosi tomasimo manonoki, no monoi no nonani ami na wiyoninoikuwomo.

Saiso saiso na pomulumoloko ki manowo, “Koi no Kotoso no motu na tomulumolo luwainoki, woi? Mulumolo luwai poimo, mulumolo luwai somiso poimo.” Momai amu mulu poiso na pa kwaiko ki manowo. Nakomo moi mo sai muwoi, Isiso Kolaiso moini mulu poiso no yousikaino mo. Tolokaino somiso mo, pa mulumolo luwainuwoso, na pokolimokonuwo. Ya tiyomu, moiyo sainoinuwomo, “Polo mo pa topokolimokoso, Kotoni imo lukasikalomano nokota nali.” Koi mo Kotowoi imo na tolukaso manonoki, moi fasikomo monoi, molo koiyauso aluwai somiso monoi. Toso utolumomai pa tomulumolokonokiso, “Kolino nokoyo molo koiyauso aluwai somiso mo, noko nokolaloyo na iyamoimo, “Polo iyali mo aiyoloko noko ititouni na.” Wiyouwa wiyou, aino pa tomulumolokonokiso. Noino mani, nokoyo iyamo unumokakinomo, “Kotoni imo lukasikalomano noko muwoi, pokolimoko noko na,” no monoi no mo na iyamumo, ulai koi no imowoi? Moiyo molo itouniyaimoso aluwai mo, no mo waliyo. Koi no imo motu imo no moloi fiyokaimo monoi? Imo motu saso posasokosu mo waliyo. Koi mo ami si somiso mo, moiyosu mo amiwoi sakinuwomo, koi mo moloki mulu saso. Kotoso saiso saiso timo manonoki, moiyo mulu amiya amiso si monoi. 10 Aluwasai ninani imo ni tokumononinukuwo mo, no mo afonimaiso imo muwoi. Kwaiyakinuwomo, ya moini auso manomai mo, nomai no mo molo koiyauso aluwai foli monoi imo amiso pa alolami komanoikuwoso. Siyoli Nokotayo imono taikiyoki, moiyo yani imo kwai itouniyaimo monoi. Kwaimono somiso mo, imo kulali foli monoi imo na imoikuwomo. Afonimaiso pa imono taikiyokiso, moini mulu ami amikomo monoi na. Moi uwokaikomo monoi pakoso imono taikiyokiso.

Imo topimo.

11 Woli iyali, imo topimo na timonukuwo, woiyo woiyo. Mulu amiya amisoso na pa sinonowo. Yani imo na pukwaimono itouniyaimowo. Mulu mo tomoso na pa si manowo. Uo imo noiyo ikuwanoiwo, na pa asisikuwanowo. No monoi no Kotoyo moiwoi na tolo tomasikomo manoinuwomo, mulu tunu manonuwo, ta noinomo mulu tomokiso tosi manonuwo.

12 Kotoni noko nokolalo ititouni moi mo, no monoi no wafisu imo pikuwanowo, na pokololuwakuwanowo. Kotoni noko nokolalo komasoyo woiyo woiyo imo timonuwo. 13 Moi komaso mo Isiso Kolaiso Siyoliyo na tofasikomonuwo. Kotoyo na tomulu ununuwo. Totani Mulu Itouniyaimo Nokotayo mani, na totolo tomasikomonuwo.

Copyright information for `AMM