2 Corinthians 2

No monoi no mo, yo mo mulumolokokaiki, ti monoi pa kiyanoikuwoso, uo imo aiko imoikuwo, mulu aiko kolikaliyoinuwo. Mulu kolikaliyakinuwomo, noi nokotayo yo monoi molokimomonoimo? Uo imo imakinukuwomo, mulu kolikaliyoinuwomo, pa molokimomonoinuwoso. Yo mo uo imo moiso imano mo wiyou yomuki, no monoi no paso na kumononikinukuwo, ikikomo monoi, imo ami mo, moiyo mulu alosokomo monoi. No monoi no kiyanakinukuwomo, mulu mo pa kalo monoiso, mulu mo waliyo. Mulu alosokomakinuwomo, na molokimomonoinuwomo. Yo mo mulu mo tiwoi muwoi, yo mo sai, moi komaso moloki fasimono monoi. Motu na, toku imo siya kumononikinukuwo mo, yo mo moi monoi mulu mo kalo unukinukuwo, wiyou, mulu mo yau, na posoni manoki. Uo imo mo afonimaiso pa imokinukuwoso. Yo mo wiyou yomuki, moiyo afonimaiso mulu kolikali monoi. Moi saino unumono monoi kumononikinukuwo. Yo mo mulu mo yau, wiyouwa wiyou, siyoliso na tomulu unu manonukuwo.

Molo koiyau monoi imo futo aino imo.

Noko no mo molo koiyauso no aluwaiki no, to monoi mulu mo yau yau, ya saso muwoi, moi siyai mani, to monoi mulu kolikali unukinuwo. Ulai uo imo ti monoi imo mo wiyou tiyomu, koma na. Molo koiyauso aluwai foli monoi no imo manokinuwo mo, no mo koma na. Koma nali no, imo mo futo, na pohamukuwo. Wonikaluso tani mulu mo siyoliso aiko kalokaiyoi. No monoi no tikikomonukuwo, na pa imowo, “Koi mo mulu tununoki.” Nonani imo no kumononikinukuwo mo, no mo imo kikinukuwo. Ya saino monoisu. Yani imo komaso yapoli poimo kwaimono manokinuwo, wiyou poimo. 10 Moi mo nokoni molo koiyau monoi imo mo futo mo, yo mani, imowoi muwoi. Nonani nokotayo yoso pokoiyaumomono mo, yo mo imowoi muwoi, Kolaisoni molo timai na piyomu, imo mo futo. Moi fasikomo monoi na piyomu, imo mo futo. 11 Ulai afonimaiso? Wonikaluso Sokolo Nokota Waiyo ifoluwaimokoimo, aiko souwaimokoi. Moi mo sai, tani mulu koiyau mulu mo.

Toluwa nokonumai Poloyo mulu kalo aino imo.

12 Toluwa nokonuso fiyamosiyanoki mo, Siyoli Nokotayo waliyo imonoki, alukimomonowoi muwoi, Kolaisoni imo itouniyaimo posasokanoki mo. 13 Ulai yani mulu mo waliyo muwoi, mulu na kalomonoki. Ulai afonimaiso? Woli Taitusoso poki mo waliyo. No monoi no Toluwa nokoso utukaikoki, Masituniya asiso monoi na manoki.

Kotoni amimai souwaiko aino imo.

14 Yo mo wafisu imo na timo, Kotoso. To mo na tokolilomanimokalo moi. Kolaisowoi tosi tomasimonoki, na tosouwaikalo manonoki. Tokolilomanimokalo moi, totayo noinomo koi mo Kolaiso aino imo tolukasikalomano manonoki, noko nokolaloso, toi saino monoi. Nonani sai mo koloni usutono woti komiyai tomomomoi, asi asi noko nokolaloyo tomasokiyalo manono. 15 Motu na, Koto mo tiyomu, koi mo koloni usutono woti komiyai, noko nokolaloyo no tomasokimoko manono no. Kolaiso monoi aino imo tolukasikalomanonoki mo, no mo woti komiyai na. Nonani woti mo uwokaiko molo koiyauso aluwai nokoyo tomasoki manono. Samiyaikiyo moloso aluwai noko mani, tomasoki manono. 16 Uwokaiko moloso aluwai noko nokolaloyo kolikali woti komiyai tomasokino mo, na tomulumolokalono, kolikalikai monoi. Samiyaikiyo moloso aluwai noko, toiyo tomasokino mo, aniyopa poi poi si woti komiyai na, toiyo tomolokino, aniyopa poi poi si monoi. Noiwo nokoyo no sainoinomo, woi, Kotoni imo lukasikalomano monoi? Noko mo uwofa na, pa sainoinoso. 17 Koisu mo noko siyai komiyai muwoi. Kotoni imo mo muwoni i monoi pa tolukasikalo manonokiso. Motu na, Kotoyo nonani mi ano monoi na muwomokokaiki. Totani mi ano monoi mo pa totopoko manonokiso, motuwaso na tano manonoki, Kotoni molo timai mo. Kolaisowoi tosi tomasimonoki, no monoi no.

Copyright information for `AMM