2 Corinthians 3

Molo tonofaloso aluwai nokoni mi ano aino imo.

No tiyamonoki no, “Koi mo noko siyai komiyai muwoi,” no mo kokaini siyolo siyoloso kolaliwoi muwoi. Motu na, koi mo noko siyai komiyai muwoi. Aiyolokomo noko siyaiyo moini auso ti monoi, toku siyokutono iyaliso tikono, “Kolino nokoni paso na pokumotiwo, toiyo saino unumoko monoi, noko ititouni na.” Nosai no mo; utukaikomo monoi toiyo na timonuwo, “Noko siyaini paso na pokumotiwo, toiyo saino unumoko monoi, noko ititouni na.” Aino na tiyo manono. Koi mo toi komiyai pa tiyo manonokiso. Moi saso na, paso komiyai, noko siyayo no kumokai no, noino, “Polo iyali mo noko ititouni.” Noko nokolaloyo moiso kwaikomakinuwomo, molo itouniyaimoso aluwaiso, toi mo sai, moiso aiyolokomo noko mo ititouni na. Koi mo sai, no mo motu na. Nasu, moi mo paso komiyai Kolaisoyo no kumoki no. Noko nokolaloyo moiso kwaikomakinuwomo, molo itouniyaimoso aluwaiso, toi mo sai, koiyo aiyolokomokinukuwo mo, moiyo kwai itouniyaimokinuwo mo. To mo kuwa ku pa kumokiso, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo na kumoki. Amai tolokaino nokota, tani Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyo na kumoki. Tomoki ilolonomai pa kumokiso, nokoni mulu poimai na isikokaiyaloki, tani imo mo.

Ya no tiyomu no, no mo imo saso muwoi, motu na. Kolaisoyo noinomo mulu tomokiso tosinoki, Kotoso tomulumolo luwainoki, no monoi no na tiyamonoki. Noko nokolaloyo molo itouniyaimoso aluwaiso kwaikomakinuwomo, toi mo sai, aiyolokomo noko mo noko ititouni na. Motu na. Ulai koini amiyo no ninani mi no moloi ano monoi? Ulai koiyo no moloi iyamoikimo, kokai amu monoi no, mi itouniyaimo tano manonoki? Wiyou nali no, Kotoyo noinomo koi mo mi mo waliyo ano na. Totayo noinomo koi mo waliyo, molo tonofaloni mi tano manonoki, molo tonofalo Kotoyo no wiyomokoki no, no auwolo unumokoki no. Nonani molo mo tokumi imoni molo muwoi, Musiyo toku no kuluki no. Wiyou, ni mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani molo nali no. Musiyo no kumoki no, nonani imoyo tiyomuko, “Noko mo molo koiyauso aluwai foli monoi kolikalikai na, yau yau.” Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayosu mo nokoni mulu poiso tolokaina ti mo, toi mo aniyopa poi poi na tosimoi.

Musiso akononi imo, Kotoyo tomokimai no kulukaiki no, no mo tiyomuko, “Molo koiyau foli mo kolikalikai na, yau yau.” Musiso no akononiki mo, saponi siyoli fupiniyaimoki. Musini auso fupiniyaimo koloki. Wiyou, tani amu molo mani, siyoliso na wiki. Isolilo noko no ulai tani amu molo no moloi ki monoi? Siyoliso wiki, nosai no sopokumonaloki. No monoi no ami mo siyoli muwoi, koufasu. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo mi tanomoi mo, nonani mi mo wiyou, ami mo soliyaki siyoli. Musiso akononi imo, no tiyomuko no, “Molo koiyau aluwai foli mo kolikalikai na, yau yau,” nonani imo mo ami mo koufaso. Imo tonofalo no tiyomuko no, “Imo mo futo, noko nokolaloni mulu yasoi ititounikaiki,” nonani imo mo ami mo soliyaki. 10 Toku amiwoi no tanoki no, lolai mo amiwoi muwoi. Tonofalo molosu mo ami mo wiyou, soliyaki siyoliso. 11 Tokumi molo no tokosokikaloki no, nonani molo mo amiwoi, ulai koufasofa. Aniyopa poi poi molo, no mo wiyou, ami mo soliyaki, atino siyoli.

12 Koi mo sai, Kotoni imo tonufuwa mo aniyopa loloi loloi na tano manoimo, no monoi no koi mo pa tokokolokomomokoso. Noko nokolaloni molo timai na toposasoko wiyoti manonoki, mulu ami amiwoi tosinoki. 13 Koi mo Musiyo komiyai pa tiyo manonokiso. To mo amu molo mo tunoyo ukoli fiyaimokaiki, Isolilo nokoyo aiko ki monoi, tani amu molo wi toloso, no sopokumonaloki mo. 14 Toini mulu mo wapu wapukokai. Moloi mulumoloko monoi? No monoi no mo tokumi puko imoso koko manokino mo, toini mulu mo tuno komiyai na piyoluwaloko fiyaiko manokino, ainoso hani lolaiwoisu na. Toi mo asifoliyafoumowoi muwoi. Kolaisowoi si tomasimakinomo, na asifoliyafoumo watiyoimo, na sainoinomo, tani imo mo. 15 Motu na, Musini puko imoso koko manokino mo, toini mulu mo tunoyo yoluwalokokai komiyai si, ainoso hani lolaiwoi mani, amai na si. 16 Noko mo Siyoli Nokotaso mulumolo luwaiyakimo, Kotoyo nonani tuno mo na asifoliwaiyoimo, mulu alosimakimo. 17 Nonani Noko Siyoli ya tiyomu unu mo, to mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota nali. Noko Siyolini Mulu Itouniyaimo Nokota mo nokoni mulu poiso tolakimo, ulai hani koiyauyo pa ufiyaimoiso, na samiyaikiyo toloimo. 18 Noko Siyoli no tomulumolo luwaikoni no, tota komiyai na tosikoni, amu molo mo tunoyo komiyai pa tufiyai komomokomoiso. Moi mo na koko komiyai. Nokoyo na kokoso kiyakimo, tani amu moloso ano kiyoimo. Noinoso moi mani, noko nokolaloyo tukwaimokono mo, molo itouniyaimoso aluwaiso, toi mo sai, Noko Siyoli monoi. Wiyou, noko itouniyaimo, tani ami mo siyoli. Moi mani, na talosokomomokalomoi, to komiyai si monoi, noko ititouni. Moini ami ami mo wiyou, soliyaki, puwoso puwoso puwoso. No mo Noko Siyoliyo tuwomokomoi, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo.

Copyright information for `AMM