2 Corinthians 4

Asi nau komiyai aino imo, Kotoni imo lukasikalomano noko mo.

No monoi no mo, pa tulosukomomokomoiso. Koto mo mulu tunumoko, suomoso monoiso tofasimokomoi, no monoi no ninani mi na tano manonoki, totani imo lukasikalomano mi mo. Moloi ulosukomomoko monoi? Pa tulosukomomokomoiso. Auwosini molo kukalokokai moloso namoliyo yasoi na alosimokaikinoki. Koi mo noko nokolalo pa tainiko ifoluwaikalo manonokiso. Kotoni imo mo kokaiyoso aiyono muwoi. Wiyouwa wiyou, motu nali no. Kotoni molo timai mo motu imo saso toposasoko wiyotiyalo manonoki, noko nokolalo komaso mulumolokalo monoi, totaini mulu poiso. No monoi no sainowumo, kokaini mi monoi mo. Ninani imo itouniyaimo koi no toposasoko wiyolukomonukuwo no, no mo muluso muwoi, waliyo. Moiyo mulumolokakinuwomo, “Ni mo muluso imo. Ulai koi no sai?” Aino mulumolokakinuwomo, ya na imoikuwomo, uwokaiko molo koiyauso aluwai noko monoiso kukalokokai, toini mulu mo wapu wapukokai, no monoi no sosoli. Asimai asuwo asuwo kotoyo nokoni mulu mo na tufiyaikalomoi, no monoi no Kota Kotoso pa tomulumolo luwainoso. Ulai imo itouniyaimo imo folosai no moloi saino monoi? Nonani imo mo saponi komiyai, Kolaisoni ami siyoli na. Ulai moloi mulumoloko unu itouniyaimo monoi? Kolaisoso pa toki manonoso, Koto tomoso nokotaso.

Koi mo noko sisiyoli si mulu pa tiyo manonokiso. Wiyou, aino muwoi. Imo mo noino na tolukaso manonoki, “Isiso Kolaiso mo moini Siyoli Nokota nali no. Koi mo moi fasikomo noko saso na.” Ulai afonimaiso? Isisoni imoso taluwai manonoki, no monoi no. Toku ino Kotoyo yomuki, “Folosumono poisai mo saponi na fiyamosiyumo.” Nonani Kotoyo noinomo na fupiniyaimo kolomokokai. Koini mulu poiso towi kolomokomoi, saponi siyoli mo. Nonani saponi imo folosai mo noino. Koi mo Kotoni ami siyoli monoi mo sai. Kolaisoyo nali no wiyomokoki.

Wiyou, Kotoni imo mo itouniyaima nali. Ulai koini amiyo no toposasoko manonoki? Koini amiyo muwoi. Koini au mo ami amiwoi muwoi, asi nau komiyai na. Asi nau mo asiso tusukunalo kono mo, pokolu pokolu pokolu na topokolimoula kono, asimai. Noinoso na koini au mo ami amiwoi muwoi, lolai siyaso tokolikalimokalomoi. Nonaniyo mo noko nokolaloso na towiyoti, Kotoni imo posasoko mo, no mo koini amiyo muwoi, Kotoni amiyo nali no. Tani ami mo wiyou, soliyaki na. Asi asimai na louwa tuwokaikomomokalo manono, ulai no mo uwokaikomomokowoi muwoi. Na tomulumolokalo manonoki, ulai pokolimokokaiwoi muwoi. Uo nokoyo tuwomokono, ulai Kotoyo kwaimokokaiwoi muwoi. Tuwasoulimoko manono mo, asiso tusukunalo kono manonoki, ulai no mo uwokaikomomokowoi muwoi. 10 Isiso mo nokoyo toku tukolokino. Koi, Kotoni imo lukasikalomano noko koi mani, na louwa totukuwolimoko manono. Kotoyo alukikowoi muwoi, noko nokolaloyo saino unu monoi. Yausai auwoniyouki, amai tiyou tolokaino, koi tofasimokomoi. 11 Koi, Isisoni mi no tano manonoki no, koi mo molotano amai simai tukuwolimoko monoi louwa fi tiyo unumoko manono. Kotoyo alukikowoi muwoi, noko nokolalo saino unu monoi, Isiso yausai auwoniyouki mo. Amai tiyou tolokaino, koi tofasimokomoi. Fasimoko somiso mo, pokolikalimokokai. 12 Motu na, Isiso Kolaiso aino imo toposasoko wiyotiyalo manonoki, no monoi no uo nokoyo na tuwomoko manono, tukuwolimoko monoi louwa fi. Moisu mo koini imoso kwaimokakinuwomo, aniyopa poi poi na si ititouni manoinuwomo.

13 Koi mo Isisoso tomulumolo luwai manonoki. Nonani mulu monoi mo Kotoni puko imoyo tiyomukokai, noino,

“Yo mo Kotoso tomulumolo luwaimoi, toku inosai ainoso lolaiwoi, no monoi no yo mo na toposasoko.”
Aino tiyomuko, Kotoni puko imoyo. Koi mani, na tomulumolo luwainoki, no monoi no koiyo mani, na toposasoko wiyolukomo manonukuwo.
14 Ulai afonimaiso? Koi mo sai, Kotoyo Isiso Siyoli lusikaiki. Noinoso koi mani, Isiso komiyai nali na lusokomomoko kaiyoimo, Isisowoi si tomasimo monoi. Moiwoi koiwoi mo totani auso na kiyokomomoko taikiyoimo. 15 Uo nokoyo Kotoni imo lukasikalomano noko koiso tuwokaikomomokono mo, no mo moi fasikomo monoi nali no. No monoi no Kotoni amiyo totaso mulumolo luwai noko nokolalo mo molopoi molopoi na soimo, wafisu imo na imo manoinomo, Kotoso, tani siyoloso kaluwaiyalo manoinomo.

Kotoni imo lukasikalomano nokoyo amiso mulumolo luwai aino imo.

16 No monoi no mo, Kotoni mi monoi mo pa tulosukomomokomoiso. Motu nali no, koi mo noko wai wai yasoi tosinoki, aumoifaso kolikalimokoimo. Ulai tofolo, kokaini mulu mo tonofaloso na talosokomomokalomoi, saiso saiso ulo ulo. 17 Motu na, ni tuwomoko mo, ni mo koufaso, fokufaso hani na. Amuwoi tino mo kumokini saponimai sinona yoikimo, aniyopa poi poi. Kumokimai sinono mo itouniyaimo na. Asimai sinonoso na tosouwai. Asimaiso uwokomomoko kopokoiyaukomomoko, ni mo fokufaso, isoimai muwoi. 18 No monoi no mo molo tiyo koko hani hani monoi pa tomulumoloko ukunokiso. Wiyouwa wiyou. Molo tiyo koko somiso hani haniso na tomulumoloko ukunoki. Ulai afonimaiso? Molo tiyo koko hani hani mo isoimai pa soiso, fokufaso na soimo. Molo tiyo koko somiso hani hani mo aniyopa poi poi si manoimo.

Copyright information for `AMM