2 Corinthians 5

Koi mo sai, asimai si noko momaini au mo tuno nu komiyai, ami amiwoi muwoi, ukolo ukolo nali no. Ulai kolikalimokakimo, au tonofalowoi na si monoi, nu tonofalo komiyai Kotoyo na nimokoimo. Nonani nu mo nokoni nainoyo kololi nu muwoi. Kumokisoso na you si, aniyopa poi poi. Lolaimai asi ni tosinoki mo, koi mo tososonuno sinoki, kumokiso yo mulu na tiyonoki, au tonofalo ititouni asisiko monoi. Ulai afonimaiso? Au tonofaloso asisikakinokimo, kokaini mulu mo afonimaiso pa soiso. Nasu, ninani tuno nuso amai niya tosinoki mo, koi mo mulu mo yau yau, mulu tokolikalimoko. Koi mo wiyou tiyamonoki, kolikalimoko monoi mo. Tokumi auso asifoliyafoumo mo waliyo, au tonofalo asisikoikimo, tuno tonofalo asisiko komiyai. Tokumi au mo asifoliyafoumo au na, au tonofalo auso asisiko mo aniyopa poi poi au na. No mo Kotoni muluyososu na, totayo foumokokaiki, aniyopa poi poi si monoi. Tani Mulu Itouniyaimo Nokota amokoki. No mo totawoi hani amokoki. Amuwoi tino mo kumokini hani komaso na nimokoimo. Motu nali no, totawoi hani mo yasoi amokoki, no monoi no moi mo na tosainokoni, amuwoi tino mo kumokini hani hani komaso nimokoimo.

No monoi no mo, mulu mo ami ami na tosi manonoki. Koi mo sai, asini auwoi tosinoki mo, Noko Siyolini auso pa tosinokiso. Motu na, lolaimai mo tani amu molo mo kiwoi muwoi, na tomulumolo luwai manonoki, tiyamonoki, “Na kiyoikimo.” Ya tiyomu, koini mulu mo ami amisoso na tosinoki. Asimaiso au asifoliyafoumokaiyou monoi na tiyo manonoki, Noko Siyolini auso sa yo monoi, totani aniyopa asiso. Hani totayo no tomoloki no, koi mo nosoni aluwai mo waliyo. Asimai amai simai mo ainoso na. Tani auso you simai mani, ainoso na. 10 Ulai afonimaiso? Moi komaso mo Kolaisoni molo timai molo fiyamoso na si monoi, imo lukaso unumokomai mo. Mi ano foli monoi imo lukaso unumokaloimo, mi ano itouniyaimo foli monoiwoi mi ano koiyau foli monoiwoi. Asimai hani hani yo foli monoi imo na lukaso unumokoimo. Imo fofamoso lukaso unumokaloimo.

Kotowoi wolimi aino imo.

11 Koi mo Siyoli Nokota monoi mo tauwosiwai manonoki. No monoi no mo noko nokolaloso na tikiko manonoki, toiyo Siyoli Nokotaso mulumolo luwai monoi. Kotoni molo timai no tiyonoki no, no mo molo fiyamoso na totoi. Ya tiyomu, moiyo mani, tosainonuwo. 12 No timonukuwo no, no mo kokaini siyolo siyoloso kolaliwoi muwoi. Aino muwoi, koi mo ninani imo tokumononinukuwo, moiyo kisosomimoko si monoi, noko sisiyoli si mulu noko toini molo timaiso. Totai amu monoi kisosomi kuwanakinomo, moi mo waliyo ikoinuwomo, “Polo iyali mo mulu ititouni na, pa tolukaso ifoluwaimoko manonoso.” Aino pa ikowo. Noko sisiyoli si mulu saso tiyo manono, mulu mo ititouni muwoi. 13 Nakomo moiyo tiyamo unumokonuwo, “Kwalu kwalu noko na, no monoi no imo tolukasalo manono.” Aino iyamakinuwomo, koiyo iyamoikimo, “Koi mo Kotoni mi na tano manonoki, no monoi no imo tolukaso manonoki.” Nakomo moiyo tiyamo unumokonuwo, “Mulu ititouni na, no monoi no imo tolukasono.” Aino iyamakinuwomo, koiyo na iyamoikimo, “Moi fasikomo monoi imo na tolukaso manonoki.” 14 Kolaiso mo mulu unumoko mulu mo siyoli, no monoi no mi na tano manonoki. Moloi ulosukomomoko monoi? Ulai afonimaiso? Koi mo na tomulumolokokainoki, noino. Moi kwalomai monoi na kalo unumokoki, yau. Kalo unumoko somiso mo, moi komaso na pokolikalimokokai. 15 Moi kwalomai monoi na kalo unumokoki, yau, moiyo mulumoloko unu si monoi. Amai si noko moi no momai amu monoisoso no hani monoi tomulu ukuwanokoni? Moi kwalomai monoi nokota monoi niya tomulumolo luwaikoni, yausai auwoniyou nokota monoi mo. Totani molososo niya taluwaikoni.

16 No monoi no koi mo asini moloso aluwai noko komiyai pa tiyo manonokiso. Toiyo nokoni au asiyofolosai tokoko manono, tiyamomoi, “Noko ititouniwo.” Motu na, toku mo nonani moloso yapoli paluwai manokinoki, Kolaiso monoi piyamokinoki, noko koiyauwo. Lolaisu mo ainoso pa tomulumolokonokiso. 17 No monoi no mo pukwaiwo. Noko mo Kolaisowoi tolo tomasimakimo, Kotoyo noinomo mulu tonofalowoi na toloimo. Tokumi mulu mo uwofa toi. Tonofalo mulu saso na totoi.

18 Koto mo nonani monoi mulumoloko folo kiyo nokota na. Toku koi mo tota uo noko posikinoki. Ulai Kolaisowoi mulu mo tomoso mo, koi mo Kotoso wolimi na. To mo ninani mi ano monoi muwomokokaiki, tota uo noko fasiko monoi, totaso wolimi monoi. 19 Nonani mi anomai koi mo imo toposasokonoki, noino. Koto mo Kolaisoso imo taikiyoki, asiso, ta noinomo noko komaso noko mo wolimi monoi, Koto totaso. To mo imo mo futo. Nonani mi no muwomokokaiki no, no mo ninani imo posasoko monoi, noko komaso noko wolimi monoi, Koto totaso. 20 No monoi no mo koi mo Kolaisoyo imoko taikiyoki, totani imo posasoko wiyotiyalo monoi. Ni mo koini imo muwoi, Kotoni imo na, totayo tikikomonuwo. Kolaisoni imo na tikikomonukuwo, noino. Kotoso na puwolimiwo.

21 Molo koiyauso aluwai somiso nokota mo Kotoyo molo koiyauso aluwai foli monoi na uwokaiki. Moi kwalomai monoi molo koiyauso aluwai nokota komiyai na toloki. Na kalo unumokoki, moiyo Kotoni noko nokolalo ititouni si monoi. Imo mo futo, mulu ititounimokokai.

Copyright information for `AMM