2 Corinthians 6

Kotoni imo lukasikalomano nokoyo mulu kolikali aino imo.

Koi mo Kotowoi mi tano fasi manonoki, no monoi no na tikikomonukuwo, Kotoyo fasikomo monoi. Noiyo fufolikomoiwo. Suomoso monoiso tofasikomo manonuwo. Ulai afonimaiso? Kotoyo na tiyomumoi,

“Asani muluyosu nomai no mo nani imo yasoi na kwaimokinoki. Noko nokolalo samukuko ulomai mo yo mo yasoi na fasikinoki, na tosamiyaikiyoni.”
Kotoyo aino na tiyomu, tani puko imoyo no tiyomuko no. Yosu timonukuwo, lolai saso mo na tofasikomonuwo. Lolai mo Kotoyo noko nokolaloso tosamukuko, samiyaikiyo monoi.

Koini mi monoi mo nokoyo alisiyoli wamoko mo wiyou tiyamonoki. No monoi no hani koiyau mo pa tiyo manonokiso. Wonikaluso nokoyo iyamoimo, “Toini mi mo kwaimo muwoi.” Hani koiyau pa tiyo manonokiso. Kotoni mi na tano fasi manonoki. Saiso saiso molo itouniyaimososo na taluwaiyalo manonoki, noko nokolaloni molo timai. Ulosukomomokowoi muwoi, mulu mo ami ami saso. Umamoso si somiso mo, amisoso na tosi manonoki. Nokoyo totami yoluwaikomomokono mo, koi mo mulu ami amisoso na tosi manonoki. Hani hani kopokoiyauyo tuwokomomoko manono mo, mulu ami amiso na tosinoki. No monoi no noko nokolalo mo tosaino unumokono, Kotoni mi anononi noko, koi monoi. Tuwasoulimoko manono, kalopulo nuso mani, tokiyokomomoko manono. Uo nokoyo tuwokomomoko manono, totamiyoluwaikuwano manono, “Na puwasouliwo, na puwasouliwo.” Aino tiyo manono mo, koi mo mulu amiso tosinoki. No monoi no noko nokolalo mo tosaino unumokono, Kotoni mi anononi noko, koi monoi. Koi mo wiyou, mi atino siyoli tano manonoki, amolokimai mo ulololi mo si itouniyaimowoi muwoi. Tiyawoiso tosi manonoki. Tuwokomomoko manono mo, mulu ami amiso tosinoki. No monoi no noko nokolalo mo tosaino unumokono, Kotoni mi anononi noko, koi monoi. Koi mo mulu wofu wofu. Mulumoloko itouniyaimowoi na tosinoki. Koi mo uo imo somaiso lukaso noko muwoi. Noko nokolalo na tofasiko itouniyaimo manonoki. No monoi no noko nokolalo mo tosaino unumokono, Kotoni mi anononi noko, koi monoi. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo na tamikomomokomoi. Noko nokolalo mulu uku mulu mo siyoli, koi mo. Motu nali no. No monoi no noko nokolalo mo tosaino unumokono, Kotoni mi anononi noko, koi monoi. Imo motu saso toposasoko manonoki. Kotoni amimai na tano manonoki. No monoi no noko nokolalo mo tosaino unumokono, Kotoni mi anononi noko, koi monoi. Koi mo uo nokowoi tukoluwano noko komiyai, sokonisai mo toni lamowoi kuloli toliko, nainasai mo lamo tokosiyainoki. Noinoso molo itouniyaimoso taluwai manonoki mo, toni lamowoi kuloli toliko noko komiyai. Nokoyo no moloi uwokaikomomoko monoi? No monoi no noko nokolalo mo tosaino unumokono, Kotoni mi anononi noko, koi monoi. Noko siyaiyo sisiyoli noko tokolalimoko manono. Siyaiyosu tauwosisimomoko manono. Siyaiyo tokali kalimimokalo manono. Siyaiyo tokisosomimokalo manono. Koisu mo mulu mo ami ami saso. No monoi no noko nokolalo mo tosaino unumokono, Kotoni mi anononi noko, koi monoi. Siyaiyo tomulumolokono, topoko nokowo. A, topoko noiyo, imo motu saso na taiyolokomo manonukuwo. Noko siyaiyo tokiyalikomomokono, siyaiyosu sai na. Koi mo aumoifaso kolikalimoko monoi louwa fi. Ulai koi mo amai na tosinoki, kolikalimokowoi muwoi. Siyaiyo tiyamo, “Molo koiyau foli monoi Kotoyo tuwokaikowo.” Ulai koi mo kolikalimokowoi muwoi. 10 Koi mo mulu mo yau yau, ulai tofolo, mulu kolikalimoko mo. Amai amaiso tomoloki manonoki. Koi mo ilolu somiso noko na, ulai tofolo. Iloluwoi no haninoi? Noko molopoiso na tofasiko manonoki. Koi mo sonosoni somiso noko na, ulai tofolo. Sonosoniwoi no haninoi? Nonaninoiyo no koi no aniyopakomomokoimo? Kumokisoso mo aniyopa poi poi na sa yoikimo.

11 Woli iyali, Kolino noko moi mo koini mulu monoi mo sai. Komaso hani no tomulumolokonoki no, no mo yasoi imonukuwo, kukalikomowoi muwoi, komaso yasoi imonukuwo. Ulai afonimaiso? Koi mo moi mulu mo soliyaki na. 12 Koi mo namoliyo pa talosikomonukuwoso. Koi mo moi mulu mo siyoli. Momaiyosu mo namoliyo na talosimomokonuwo. Hani monoi pa tomulu unumokonuwoso? 13 Ya tikikomonukuwo, apitonoyo alaloso ikiko komiyai. Koi mo moi mulu mo siyoli. Suo foli monoi mani, mulu na punumokowo.

Kotoni nuwa nu aino imo.

14 Mulumolo luwai somiso nokowoi noiyo si tomasikoiwo. Molo itouniyaimoso aluwai nokoni mulu mo siya. Kotoni imo kulali nokoni mulu mo siya, tomoso muwoi. Saponi moloso aluwai noko toiwoi folosu moloso aluwai nokowoi no siyamaiso no moloi si tomasikuwano monoi? 15 A, moloi tomulumolokonuwo? A, Kolaiso no Sokolo Nokota Waiwoi no tuwolimikuwano manono? Yoi, aino muwoi, pa tuwolimikuwano manonoso. Mulumolo luwai nokotawoi mulumolo luwai somiso nokotawoi no, a, toti no mulu no tomoso na? Yoi, tomoso muwoi, fofamo nali no. 16 Moloi woi? Kotoni noko nokolalo moi mo totani nu na. Moi no asuwo asuwo koto iyaliwoi no tomoso no moloi kunalikuwano monoi? Moi mo Kotoni nuwa nu na, amai tolokaino nokotani nuwa nu. Nonani monoi Kotoyo toku na yomuki,

“Asayo tolo fasikoimo, toini mulumai na liyai fasikaloimo. Yo mo toini Koto na, na samukukoimo. Toi mo asani noko nokolalo nali no.
17 No monoi no na putukaikowo, momai folo na pa siwo.”
Noko Siyoliyo aino yomuki. Ulai ti monoi tiyomu,

“Hani hani toliki toliki kopokoiyau mo noiyo kuloloiwo. No monoi no ya imoikuwomo, “Yani auso mo waliyo na potiwo.”
18 “Yo mo moini Apono Siyoli na, na samukukomoikuwomo, moi mo yani alalo na.”
Noko Siyoliyo aino na tiyomu, hani hani ami folo kiyo nokotayo mo.

Copyright information for `AMM