2 Corinthians 7

Woli iyali ititouni, nonani fasimoko imo Kotoyo no yomukaiki no, no mo moi monoi nali no yomukaiki. No monoi no mo hani hani kopokoiyau mo niya tutukaikokoni, auwoi muluwoi uwokaiko kopokoiyau mo. Mulu wofu wofuwoi si mo waliyo. Koto monoi niya tauwosiwaikoni, hani hani yo monoi mo. Tani noko nokolalo ititouni si mo waliyo.

Kolino nokoyo Kotoso mulu alosimo monoi moloki aino imo.

Koi monoi mulu na punumokowo. Pa kopokoiyaukomo manonukuwoso. Moini muluso pa uwokaikomo manonukuwoso. Ilolu i wanoni monoi pa ifoluwaikomo manonukuwoso. Yo mo uo imosai pa timonukuwoso. Wiyouwa wiyou. Koi mo moi mulu mo siyoli. Moi mo sai, toku yasoi na imokinukuwo. Moiyo kolikaliyakinuwomo, koi mani, kolikalimoko monoi na yoikimo. Moiyo amai sakinuwomo, koi mani, amai si monoi na yoikimo. Yo mo waliyo na tomulumoloko ununukuwo. Siyoliso na tomolokikomonukuwo. Koi umamoso si somisomai moi monoi na tomulumoloko ununukuwo. No monoi no yani mulu mo tomokiso, moloki siyoli wiyou na.

Toku Masituniya asiso fiyamosiyanokinoki mo, koi mo si itouniyaimowoi muwoi, umamoso siwoi muwoi. Uo nokowoi kiyoluwai kuwanokinoki. Koini mulu mani, waliyo muwoi, koi mo na poiniyaikukinukuwo, wonikaluso namoliyo aiko alosimoinuwo, Kotoso. Ulai Koto, mulu kolikalimokomai no tohamukumokomoi no, to mo Taituso kiyomomoko taikiyoki. No monoi no mulu tomokiso na sikinoki. Taituso koini auso kimoka tumoki mo, Kotoyo noinomo mulu tomokiso sinoki. Nonani monoi saso muwoi. Taitusoni imo monoi mani, mulu mo waliyo na sikinoki. Na imoka tumoki, “Kolino noko mo mulu sosoikoso Polo nona ki monoi. Mulu mo yau yau. Ulai afonimaiso? Toiyo koiyaumokaikini, no monoi no. Nasu, nona monoi mulu na tokolikali.” Taitusoyo aino imoka tumoki. Moiyo noinomo to mo mulu tomokiso toloki. No monoi no yo mo siyoliso na molokiki, wiyou, soliyaki siyoli.

Yo mo sai, yani totawoi paso kikinuwo mo, mulu mo yau yau, moi mo. Ulai afonimaiso? Uo imo imokinukuwo, uloliyo nokota foli monoi na. Ulai mulu mo pa tokalomonoso, kumononi monoi. Motu na, toku mo mulu yapoli na kalomonoki, lolaisu mo waliyo. Yo mo sai, nonani imoyo mulu kolikalikinuwo, ulai no mo fokufaso hani na. Lolai mo yo tomoloki, moiyo mulu kolikali monoi muwoi, mulu alosokomo monoi na. Molo koiyau monoi mulu kolikalikinuwo, mulu na alosokomokinuwo. Nonani mulu mo Kotoyo na yo unukinuwo. No monoi no ya tomoloki. Totawoi paso no ikikomokinukuwo no, no mo uwokomo kopokoiyaukomo monoi muwoi, ikikomo itouniyaimo monoi na.

10 Asini hani hani monoi nokoyo mulu kalakimo, no mo waliyo muwoi, na kalokaiyoimo, Kotoni auso pa manoiso. Kotoyo noinomo noko mo molo koiyau monoi mulu kalakimo, mulu mo na alosimoimo. Mulu alosimo uwai; na samiyaikiyoimo. Ulai moloi mulumoloko mano monoi? Waliyosu. 11 Kotoyo noinomo molo koiyau monoi mulu na kolikalikinuwo. Lolai mo molo itouniyaimososo na taluwai manonuwo, mulu ami amisoso. Molo koiyau monoi mulu kolikalikinuwo mo, molo koiyauso aluwai nokotaso molo siyaso pa kwaimokaikinuwoso, uo imo na imokinuwo. Motu na, Koto monoi na auwosiwaikinuwo. Koi kimoko monoi mulu sosoikomoso. Nasu, mulu mo yau yau, moi mo, molo koiyauso aluwai nokotaso imo amiso na ikimokinuwo. No monoi no yo mo imowoi muwoi, imo mo futo.

12 Motu na, totawoi imo kumononimai yo mo molo koiyauso aluwai nokota monoi saso pa mulumoloko unukiso, moi monoi na mulumoloko unukinukuwo. Molo koiyauso aluwai nokota, totayo no koiyaumoki no, nonani nokota monoi saso mani, pa mulumoloko unukiso, moi monoi na mulumoloko unukinukuwo. Ya kumononikinukuwo, Kotoni molo timai moiyo saino monoi, moiyo mulu unumoko monoi. 13 Mulu alosokomokinuwo, no monoi no koi mo mulu tomokiso tosinoki. Wiyouwa wiyou, siyoliso na tomolokinoki. Ulai afonimaiso? Taituso mo ifou tumoki mo, imoka tumoki, “Kolino noko mo imo yasoi na kwai itouniyaimokino.” Aino imoka tumoki, no monoi no tani mulu mo waliyo, na molokiki. Koi mani, wiyouwa wiyou, siyoliso na tomoloki sinoki, Taitusoyo moloki monoi. 14 Manowoi muwoi, toku yo imokaiki, noino, “Kolino noko mo noko ititouni na.” Lolai mo nonani imo monoi pa tauwosimomonoso. Motu na, komaso imo ya no aiyolokomokinukuwo no, no mo motu nali no. Noinoso na Taitusoso no imokaiki mo, “Kolino noko mo noko ititouni na,” nonani imo mani, motu na fiyamosi. 15 Moini auso no fiyamosimokinuwo mo, na imokinuwo, “Waliyo na potumo,” tani imoso na kwaimokinuwo, auwosiwaikinuwo, kumolokomokinuwo, molo koiyauso aluwai foli monoi. Nonani monoi tomulumolokomosi mo, to mo moi mulu siyoli na. Ulai koufa, soliyaki na. 16 Wiyouwa wiyou, yo mo waliyo tomulumoloko ununukuwo. Na tomoloki.

Copyright information for `AMM