2 Corinthians 8

Mulumolo luwai nokoyo siyokutono iyali fasiko aino imo.

Woli iyali, moi saino monoi timonukuwo, Kotoyo Masituniya noko mo suomoso monoiso tofasikomoi, toso mulumolo luwai noko nokolaloso mo. Umamoso siwoi muwoi, na uwoko kiki. Wiyou, toi mo hani haniwoi muwoi, afonimaiso siki. Toini mulusu mo moloki saso, no monoi no mulumolo luwai noko siyaiso fasiko monoi na yokino. Muwoni molopoi na isikokaitikaikino. Motu imo na timonukuwo. Totaini muluyoso muwoni na isikokaitikaikino. Ilolu mo pounu muwoi, ulai lolofa siyasonuso yapoli na isikokaitikaikino. Totai amu monoiso muwoi, noko siyai fasiko mulu na yokino, wiyouwa wiyou, siyoliso na fasikoki. Na imokalo manokino, “Koi mani, woli iyali Yutiya asi noko fasiko monoi na tiyonoki.” Aino imokalo manokino. Toku koiyo piyamokinoki, “Muwoni sisiyoli pa nikoinoso, koulolofasowo.” Ulai koulolofaso, muwoni sisiyoli nikokino, na iyamoki, “Koi mo Noko Siyolini mulusoso aluwai monoi tiyonoki. Polo iyalini imoso mani, na tukwaiko itouniyaimonoki.” Kotoni muluyosu ainoso na iyamoki.

Motu na, Masituniya nokoyo fasikokino. No monoi no Taitusoso mo timo taikiyonoki. Afonimaiso imo taikiyowoi muwoi. Toku ino fasikomanokinuwo, moiyo muwoni lolaloso isikokai monoi, afonimaiso si noko fasiko monoi. No monoi no amiso na timo taikiyonoki, muwoni kokano monoi, yasoi poimo isikokaikaikinuwo, amai poimo. Komaso hani hani moi mo ititouniso tiyo manonuwo. Kotoso amiso tomulumolo luwai manonuwo. Tani imo amiso tolukasikalo manonuwo. Sai sisiyoliwoi na tosinuwo. Kotoni moloso taluwai manonuwo, mulu ami amisoso. Koi mulu na tosinuwo. Noinoso nali no, afonimaiso si nokoso siyoliso na pa fasikowo, muwoni na pa isikokaiti manowo.

Imo amiso pa timonukuwoso. Wiyou, aino muwoi. Imo monoisu timonukuwo. A, moi no ititouni noko siyaiso aluwaiko monoi no waliyo, afonimaiso si noko fasiko monoi, wiyou poimo. Fasikakinuwomo, yo mo na sainoimo, noko siyai monoi mulu uku nali, moi mo. Moi mo sai, Isiso Kolaiso Siyoli mo suomoso monoiso na fasimokoki. Kumokimai yousi itouniyaimoki. Ulai isoni amukonoki mo, na fasikoma konokinuwo, afonimaiso na toloki. Moi fasikomo monoi afonimaiso na tola konoki, moiyo kumokiso si ititouniya yo monoi. To komiyai na pa siwo, noko nokolaloso pa fasikowo.

10 Afonimaiso si noko fasiko imo monoi noino na timonukuwo. Aisamu siyamai totawoi fasiko noko mo moi na. Fasiko monoi mulu siyoli na yokinuwo. Lolaloso muwoni na isikokaiti yalokinuwo. 11 Lolai na timonukuwo, nonani mi mo somaiso na pa uwaimo taikiyowo. Toku muwoni isikokaiti monoi piyo manokinuwo. Somaiso na pisikokaitiwo, uwaimo monoi. Muwoni mo siyoliwo, siyoliso na pa isikokaiti manowo. Koulolofawo, koulolofaso na pako isikokaiti manowo. 12 Muwoni koufa nokotayo muwoni niko mulu yo mo, Kotoyo na tomolokimo. Pounuso no moloi niko monoi? Koufaso siyasonuso mo waliyo, no monoi no Kotoyo na tomolokimo. Siyoliso niko monoi pa timoso.

13 Yo mo afonimaiso pa timonukuwoso, toi saso si ititouni monoi, moiyo afonimaiso si monoi. Kolosiniyaimokuwano monoi timonukuwo. Toiwoi moiwoi tomoso si mo waliyo. 14 Lolai moi mo muwoni mo yapoli na, no monoi no muwoni somiso nokoso na pa kolosiniyaimo manowo. Toi mani, muwoniwoi sakimo, na kolosiniyaimoinuwomo. No monoi no suo suo fasikuwano manoinuwomo. 15 Nonani monoi mo Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

“Noko mo mana tuo molopoiso i mo, to mo pounu muwoi. Noko siya mo koufaso i mo, to mo pa sofuwamoso.”
Kotoyo kolosiniyaimoki, no monoi no.

Noko tauwoi nokoyo Kolino nokonuso nu aino imo.

16 Yo mo Kotoso wafisu imo timo. Ta noinomo Taituso mani, moi mulu siyoli na, kokai komiyai. 17 To mo koini imoso yasoi tukwai itouniyaimo, moini auso mano monoi. Afonimaiso si nokoso fasiko muwoni isikokaikaiti monoi mulu siyoli na tiyo. No monoi no na kiyanoinuwomo. 18 Koi mo mulumolo luwai nokota siya na timo taikiyonoki, Taituso aluwai monoi, moi kokomano monoi. Kotoso mulumolo luwai noko komaso noko no si liyai no, toiyo tokisosomi manono, Kotoni imo lukasiko nokota itouniyaimo na. 19 Motu na, noko itouniyaimo. Mulumolo luwai noko komasoyo na muwokino, koiwoi aluwaimoko monoi, muwoni ilomano monoi, afonimaiso si noko fasiko muwoni mo. Nonani mi anakinokimo, noko nokolaloyo Siyoli Nokotani siyolososo kaluwaiyaloinomo. Anakinokimo, noko nokolaloso wiyotiyoikimo, koi mo noko fasiko mulu siyoli na. 20 Koi mo wiyou tiyamonoki, nokoyo imo koiyau imo imokono mo, muwoni sisiyoli samukuko foli monoi mo. No monoi no woliso timo taikiyonoki, Taituso aluwai monoi. 21 Koi mo molo itouniyaimososo aluwai monoi na tiyo manonoki, Siyoli Nokotani molo timai saso muwoi, noko nokolaloni molo timaiwoi monoi na tiyo manonoki.

22 Kotoso mulumolo luwai nokota siyaso mani, timo taikiyonoki, Taituso noko tiso aluwaiko monoi. Saiso saiso tukwai manonoki, tani mi mo itouniyaimo na. Lolai mani, totayo waliyo tomulumoloko ununuwo, moiyo mani, nokoso waliyo fasiko monoi. 23 Moi saino monoi Taituso monoi na timo ununukuwo, noino, to mo yani siyoku, yani mi ano fasimono nokota, moi fasikomo monoi na. Siyoku noko ti monoi mani, ya timo ununukuwo, moi saino monoi, noino. Kotoso mulumolo luwai noko ni tosi liyai no, toini mi anoti nokota ti na. Totini mi ano monoi mo noko nokolaloyo Kolaisoni siyoloso tokaluwaiyalo manono. 24 Noko tauwoi mo moini auso fiyamosiyanakinomo, na pa uwoko itouniyaimowo. Moi mo noko mulu na, no monoi no na pa uwoko itouniyaimowo. Kotoso mulumolo luwai noko komaso noko no tosi liyai no, toiyo uwoko itouniyaimoso kwaikomakinuwomo, na sainoinomo, “Polo iyaliyo afonimaiso pa tiyamoso, “Kolino noko mo noko ititouni na.”

Copyright information for `AMM